Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Απριλίου
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7034
Τιμή : 1.00ε
Κδιμερινή οικονομική ειδική ερτμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Κορονοϊόs:
Ανάσα
ρευστότηταs
αναζητούν
γεωργοί και
κτηνοτρόφοι
Ακίνητα: Ο κορονοϊός
χτυπάν και
τα αδήλωτα τετραγωνικά
δήμους .
Ωστόσο , η ηλεκτρο| θωσης των αδήλωτων νική πλατφόρμα της
ΚΕΔΕ δεν καλύπτει
όλες τις περιπτσεις
των ακινή των που θα
πρέπει να δηλωθούν.
Ετσι , για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της
διόρθωσης των αδή
λωτων, τετραγωνικν
απαιτείται ή επίσκεψη
των ιδιοκτητν ακινή.
των στους δήμους ,
κάτι που αυτή την πε ρίοδο θα πρέπει να
ιδιοκτήτες ακινήτων αποφεύγεται ειδικά
Για να ολοκληρωθεί η
διαδικασία της διόρστους
Ανάσα ρευστότητας
αναζητούν οι γεωργοί
και οι κτηνοτρόφοι
που έχουν νοσήσει
από τον κορονοϊό . Η
μείωση της ζήτησης
σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων όπως λής της δήλωσης για
για παράδειγμα στα
αμνοερίφια ειδικά
συνέχεια στην 11
τετραγωνικν απαιτεί .
ται η επίσκεψη των
ιδιοκτητν ακινήτων
στους δήμους , κάτι
αυτή την περίο
θα πρέπει να αποφεύ.
γεται ειδικά από τις
ευάλωτες ομάδες των
Πολιτν
Με τον χρόνο υποβοτα αξεχασμένα- τετραγωνικά να τρέχει, οι
στων χρων από τους
διαχειριστές πολυκατοικιν , αλλά και η αλ.
από τις ευάλωτες ομά - λαγή χρήσης του
νόχρηστων τετραγωνι κων μέτρων πολυκα
τοικίας
που μένουν σπίτι τους
λαμβάνοντας τα μέτρα
προφύλαξης από τον
φονικό ιό έχουν τη δυ-.
νατότητα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
τους , το tablet ή ακόμα
τους.
διαχειριστές για τα
οποία καταβάλλονται
δημοτικά τέλη καθαχρων αποθήκες , δήλωση των αδήλω- ριότητας και φωτισμού
μέσω των λογαρια.
οποίες δεν καλύπτον - σμν ηλεκτρικού ρεύδες των πολιτν . Η δήλωση των βοηθητικν
ακινήτου αποτελούν
τις γκρίζες ζνες στη
Τέλ0s χόνου
για την
έκπτωση 25%
σε φόρουs,
εισφορές
Φεβρουαρίου
υπόγειες θέσεις πάρκινγκ) σε κοινόχρηχρους
φωτίζονται από το κοι
σουν την επιφάνεια νόχρηστο ρεύμα , η
διόρθωση κοινόχρη.
των τετραγωνικν οι
στους
και το κινητό τους τη- πολυκατοικιν
ται από την ηλεκτρο - ματος.
νική πλατφόρμα . Η
Τη δήλωση της αλλα κρίση του κορωνοϊού γής χρήσης του ακινήτου, όπως προβλέπει ο
συνέχεια στην 10
λέφωνο να διορθέχει μπλοκάρει :
Τη διόρθωση των κοι .
των ακινήτων τους
ΑΠΟΖημίωση
σε ιδιοκτήτες
από την Airbnb Ο
Q airbnb
Λήγει η προθεσμία
για την έκττωση του
25% στην εμπρόθεσμη
πληρωμή φόρων , ει
σφορν και δόσεων
ρυθμίσεων στις πληττόμενες επχειρήσεις ,
επαγγελματίες, αυτο
απασχολούμενους και
εργαζόμενους που εντάσσονται στα μέτρα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9