Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΙ ΤΗΣ
FIPPFAEP
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
TENIKH
10 ΑΠΡΙΝΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 440
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12487
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΛΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.κ. 104 38 ΑΘΗνΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Αναμένεται να δημιουργηθούν 40 χιλιάδες θέσεις εργασίας
ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑ 2,5 ΔΙΣ. ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
Πέτσας : Τα μέτρα στήριξης
θα επακταθούν Μάιο και Ιούνιο
Ξεκινάει
e ebvnd eninedo, nigav vov evounaleod, n efdgvn
Hon tebanlaiven éve evvexé Nuxéro pérquv na
στήp3η της ακονομίας , Ηη εropμοντα tα δμο
οoνομκά μέτρα πoυ ελή0ημαν nα τον Μάρτο και τov
Axglao evi agoelciru n exaváiny roes ya rov Máso
το τύπωμα
χρήματος
η Μεγάλη
Βρετανία
ai rov lovvno. Exopéveg ra dnnoonovojased pérga qedvouv péze xan 14 deoexaroppréqua evgeé xeginovs, eixe e
υβepνητκός εκπpόouπος Στaos Πέτοας.
Ilgóobeor én emifov vioroseitan éva sasére origEs TIE ervoróryrag Tev Egngrpe to onelo avtggeται στα 10 δισε Ο . Πέτοας υποόμμισε ότι η Ελά
THvautvo Baodee y.
voberel m voopan
mατοτpη της βέe
on to épcoo xciorog xaramolduons vov wagurvole,
με την Τράτεξ της Αr.
es va zemuaroborei épeoa
da ba avaxrign peze rO xalosonign éva ovvokné saxéro
oους 24 δυσε δηαδή 13% του ΑΕΠ Με προπολογισμό 2,5 δισ. για τα επόμενα τέσσερα χρόνια t .
υχεται το vέο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης Αντνης
Τρίτσης , όπως ανακοίνωσαν οι υπουργοί κ.κ . T θεοδωρικα" κοςs, x.
Σταίκούρας και Α rωpγάδης (φωτό).
Τα χρήματα αντλούντα, από το Παρακαταθηκν και Δανείων και
την Ευρωπαίκή Τρόπεζα Επενδύσεων, με μορφή δανείων στους οΤΑ
και συγκεκριμένα ο 1 διο , Φα προλθ από δανεισμό από το Ταμείο
Πaρακαταθηκν και Δανείων και το 1,5 διο. από την Ευρωπαϊκή Τρά
πεζα Επενδύσεων.
Με την υλοποίηση του προγράμματος, όπως είπε ο υπουργός Εσω
περικν κ . Οοδωρακάκος, ανομένετα να δημιουργηθούν 40 χλιά
δες θέσεις tργασίας, cν θα ληφθί ειδική μέριμνα για τους μικρούς
νησωτικούς δήμους .
Το πρόγραμμα περaαμβάνα έργα και παρeμβάσεις που opορον
tpγa υποδομής, Ψηφιακής σύγκλισης , καθς και προμήθα αγαθν
και υπηρεσιν πολτκής προστασίας και προστασίας της δημόσιας
υγείας , καθς και για ην εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλν κο
νωνικής συνοχής και αληλεγγύηs
Στο 16 A% η ανεργία
τον Ιανουάριο
my rrogd loetaviv ouo
ahalyvndor na lolandgn
η πανδμία Covid-19, ποpό
ko nov ba tobn aVnafrutn
ποσοστό ανερrίoς τον Ιανοάρο ανλθε σε 16.0%
Lévuv 18,5% vov levoedgo 2019. To oévolo rev
αποσολυμένων ετμάται ότι ανηθε τον lανoυόpο σε
3911.640 éropa, on dvegyos or 767.320 éropa xan o oxoνομεκά μη ενεepς πληθυομός -δηλοδή τα άτομα που δεν
egrátovean oóre avacyroóv egyaoia- or 3227.562 áropa.
Σύμηωνα με τα στοχεία της ΕΑΣΤΑΤ, α αποχολούμε
voi antopav sard 45907 éropa oe oxfon pe tov lavovágao roe 2019 (+ 1,2%) wai xará 27 éropa er ogéon
με τον Δεκβοuo του 2019. 0, έντgγo μειθηv κατά
110.490 éropa (-12,6%) or enjova páon xa serd 448 dropa (0,1%) or pvaia párn.
Zyeróynove, nov eges odn
dnov égn egapoeí extewiç. Anomkiaten de. n5
remornxés anunjorng or
νηση nς ελενuίς βp
deg. ng onoleg deogei on dev
egri va nobonon
duton cnó nv eryopd opo
Στα 1.539 δισ οι ληξιπρόθεσιμες
υποχρεσεις του Δημοσίου
Μειθηκε 50.8% η κυκλοφορία
vίων αυποκνήτων
BIounyavía: - 3.4%
Iης παραγωγής τον Φεβρουάριο.
re nonó rwv 1,539 dea. antjonpoav rov depfeovágeo To piva Mágno rov 2020 xvdogóenoav na niΜαληπρόθευμες υποχpeσς Το Aημοσίου προς
Tov vbaaruas ropéu évavn voe soové vev 1426 dun. oro quapuéva ežeregonot) évevn 17.205 xow xwedagóenov
οπoto ανέγχννταν τoν laνουάριο . Αντό ποκτ από
τα μηνιαία στοχεία σύμωνα με τα oποία α εμεis
Enorgogés gágev dopoppidpav ora 632 enar. évavn
612 exat. tev lavevdqua.
Ovnós seiers Bopngavs Ilogaywyis vov
Φβpονopίου 2020, σε σύoη με τον αντίστο
zo beixrn rov eßoovagiov 2019, nagovoíaoe prinon
M6 έναντι αησης 1.6κ κατά την αντίστοιχη σύο
on rov 2019 pe ro 2018. O poog l'enxóg Aeterng rng
περδου lανουσpόου-Φεβρονορίον 2030, σε σύγση
pe ras aegeibov levovagiov - defgoragioe 2019, zeρουοίoσε μείοη 2.2
n gogd 8470 evronivnra (Maveeya i peragenτον αντίςτοχο μήνα του έντους 201 , παςουιάξοντας
peinon 50,8%. Meinơn 9,5% eize zagovondon n xkoτορία γνα πρύτη φορά αντοανήτων τον Μόρτιο 2019 σε
ezéon pe tev avrievego pjvu vov 2018
STOEO SZSZL6