Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΕ TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
lt Βρντής- Nκόλαος Καροθάνος 1951-197Η* Βιoκτήτpα - Εκδότρια Σταυρίδου L Στολιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)* Αρ φύλου 6330-12.091
0,50 €
Η συνάντηση
Ερτηση Χ. Κεφαλίδου στη Βουλή
On line προβολές ταινιν
Επιστολή του ΙΣ. Δράμας
προς τον πρωθυπουργό
Την στήριξη του
ιδιωτικού τομέα υγείας
ζητάει ο Ιατρικός
Σύλλογος Δράμας
Έλλειψη εργατν γης
εξαιτίας της λήψης
μέτρων κατά
της εξάπλωσης
του κορωνοϊού
του Διεθνούς Μαθητικού
του Χριστιανισμού
Διαγωνισμού Ταινιν
με το Στράτευμα
Μικρού Μήκους:
Γράφει ο Αντγος (εn)
Θεόκλητος Ρουσάκης
Erίτιμος Διοικητής Σματς Στρατού
"Cinema ... διάβασες;"
GEA. 31)
Μια έρευνα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Προγράμματα ΕΣΠΑ λόγω κορωνοϊού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Πς αλλάζει ο τρόπος
μετακινήσεων στην εποχή
της καραντίνας του κορωνοϊού
Δεσμεύονται χρήματα για την αντιμετπιση
των οικονομικν επιπτσεων του Covid-19
-Όσα χρήματα δεν έχουν απορροφηθεί θα οδηγηθούν σε δράσεις και έργα αντιμετπισης
των οικονομικν επιπτσεων από τον κορωνοϊό
Τι απαντά στον αΠ.T> ο υπεύθυνος της έρευνας κ . Ιωάννης Πολίτης
| ΕΓΑΛΕΣ αλλαγές φαετα
Ν6x καλές-στα έργα του
OWTOTEEIC
ΕΣΠΑ για τις Περιμέρεες κα τους
Δήμους,
στολή η οπoίa στάλθηκε προς τους
περφερευάρχες της χρας
Σύμφωνα με όσα έχουν γει γνωστά ατό την κυβέρνηση , υπάρχα
στόχος αναστολής χρηματοδότησης έργων τα οποία μέχρι σήμερα
devéxouv ouußaononoybel, evo t
τείτα ατότους περφερεάρχες , να
καταθδσουν μέχρι σήμερα Παραακευή 10Αrpoiou , Τς δράσεις ποu
ατό επείουσα ετ Του Θανόση Πολυμένη
74 ΠΟΛΥ ιδιαφ
| ρουσα έρευνα για
L τον τρόπο μετακι νήσεων στις ημέρες των
μέτρων κατά την περίοδο
περιορισμού της κυλο φορίος της πανδημίος του
κορωνοίού Covia - 19 , έχει
ξεκνήσει το Α.Π. .
Η έρευνα διεξάγετα
από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του
Τμήματος Πολπικν Μη .
χανκν του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , απευθύ - του μεταφορικού προφ των κατούχων
νεται σε κατούκους της Ελάδας και έχει της Ελλάδος κατά την ιδιαίτερη αυτή πε
ως στόχο την καταγραφή των υφιστάμε - ρίοδο.
νων- υπό σχύ μέτρων περιορισμού της
κυκλοφορίας .μεταφορικν προτιμή- την έρευνα και α απαντήσετε στις ερωσεων των ερωτμενων.
Προκεμένου να δούμετι ακριβς μπο - querycam/8615667lang- en
ρεί να προσφέρει αυτπή η έρευνα στον
τρόπο μετακινήσεων του γενικού πληθυ σμού , τόσο κατά τις ημέρες της καραντί - Ανολυτικότερα , α δηλσεις του κ. Lωάννας αλλά και κατά πόσο πθανότατα θα νη Πολίτη στον -Πρωνό Τύπο- έχουν ως
ολλάξει αυτό, ο -Πρωνός Τύπος- επικοι εξής:
ννησε με τον υπεύθυνο της έρευνας Κύριε Πολίτη , από πότε έχει ξεκινήσει
τον κ . Ιωάννη Πολίτη
Οκ Παλίτης είναι Επίκουρος Καθηγητής Συγκονωνιακού Σχεδιασμού και Δια - ρασμένη Δευτέρα . Είναι καινούρια κα
χείρισης Κνητικότητας στο Τμήμα ουσιαστικά καλούμε τους πολίτες να θυ
Πολιτικν Μηχανικν του Αριστοτελείου μηθούν την χθεσινή τους μετακίνηση .
Πανεπιστημου Θεσσολονκης Μιλντας Έχουμε όλη την αλυσίδα μετακίνησης ,
στον -Πρωινό Τύπον , τονζει μεταξύ από τις πρωνές μέχρι και τις βραδνές
όλλων ότι σκοπός της έρευνας αυτής ρες και με πολύ απλό τρόπο-Χχωρίς να
είναι να διαφανεί ο τρόπος με τον οποίο μας δσουν τα προσωπικά τους δεδο μετακνούμοστε τις τελευταίες εβδομά - μένα και προσωπικά τους στοεία-ζη
δες και να καταγραφούν οι αλλαγές συ - τάμε να μας δηλσουν τον τρόπο με τον
νηθειν για το τι είδους δραστηριότητα οπαίο μετακνήθηκαν χθες.
έκανε ο καθένας μας
προς τον τελικό προορσμό του .
O Bioc, deuKOMI
επίσης ότι η έρευνα γίe
τα χωρίς να ητηθούν
προσωπικά στοιχεία κα
δεδομένα αnό τους συμ
μετέχοντες σ' αυτήν και
ότι τα στοιχεία που θα
προκύψουν θα χρηoιμο
ποηθούν αποκλειστικά
για ποσστικές και nοιοτ
κές αναλύσεις, συμβάλλοντας στην κατανόηση
KOUN auBaaononel, aMá
ετaρκείς λόγοι άμεσης
προθησής τους .
Αυτό στμabeι ότι , όσα έργα δεν
συμβασιοπσήθηκαν μέχφι σήμερα, ανδυνεύουν να μην πραγ- ανατροπές στα μη συμβοσιοτοημένα έργα
ματοποηθούν και εναι άγνωστο τι θα γίει y' ατό στη συν χα . Προ φανς, τα έργα που έχουν -aταρκείς λόγους άμεσης πpo ουν επaρκείς λόγα άμεσης προθησής
Η 10η Απρλίου ( σήμερα Παρασκευή τθεται ως κατοληκτική
τς δράσες που δεν έουν ακόμα συμβασιοποι
προύθησης, θα κρθον ααλόγως από την κυβόρνηση, γιατο ηeεί
κατά πόσο θα πρέπει να προχωρήσουν αι διοδικοσίες τους τουςνπρος χρηματοδότηση .
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ανοφέρουμε ότι τα έργα με Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ προκειμένου να λάβουν σύμ
τους νέους ακλιούς κόμβους στην περοχή της δασταύρω - φωνη γνμη. Συγκεχριμένα , ο προγραμματισμός εξειδικεύ
σης Ξηροποτάμου και στην περιοχή της οδού 1ης Ιουλίου στη αων , προσκλήσεων , εντάξεων κλπ για τέτοες δράσει, και
Δράμα και την ανισότε δη δάβαση στη σιδηροδρομική γραμή εφόσον αυτές αποτελούν ανελαστικές υποχρεσεις / δεσμεύ
στο ύψος της ΝEΟΓΑ, έχουνσυμβοσιοποιηβεί και άρα, λογικά ες, θα πρέπει να αποσταλούν ηλεχτρονικά έως σήμερα Πα
δεν ανδυνεύουν. Επίσης, συμβασοποίηση έχεα γνα και στο ρασκεή.
έργο της κατοσκευής της γέφυρας στο Δήμο Παρακε στίου. Λογκά , αυτά τα έργα δεν κν δυνεύουν, έστω κι αν λόγωτων κατα- μων (τα κονδ0λια που ακόμη δεν απορροφήθηκαν και δεν πρόστάσεων μπορείνα πάνε Τίσω χφοικά.
Όσυν οφοράτο έργο της κατοσιευής των τμημάτων του οδικού άξρνα
Aυτές θα πρέτει να γνωστοποηθούν στη Γενική Γραμματεία
Οκ ωάνης Πολίης
Ηδη γετα ε κάθε Περιφέρεια η καταγραφή των δαθέ κεπα να απορροφη θούν ατό όσα έργα έχουν οιμβοσιοπου,
θε ) . Από τα ανολικά διαθύσιμα θα αφαιρεθούν τα κον δύλια
- Καβάλος, αυτά βρίσκονται στη φάση των που θα απορροφηβούν από τα συμβαστοποημένα έργα τρόθεση είαινα μην συρωθεί κανένα εξαυτν , που είναι σε εξ
Ο σύνδεσμος ότου μπορείτε να βρείτε
τήσεις είναι: https://changeis plimeΘα πρέπα να στμωθεί είσης εδ ότι θα υπάρξουν αρκετά λξη και έχουν ανάδοχο . Τα υπόλοιπα πηγοίνουν στον κοό
προβλήματα με έργα τόσο της Περιφέρειας ΑΜΘ σο και των
Δήμων της Περφέρεας και του Νομού Δράμας, τα οποία είτε κορωνοίού , που προβέποντα πολύ μεγάλες
δενπρόλαβαν να ενταχβούν και είχαν ρμες μελέτες, είτε βρ ακόταν πολύ κοντά στη συμβοστοποίησή τος . Δυστυχς.
πολλά ατ' αυτά τα έργα μάλλον θα χαθούν, ή τουλάχστον θα
αφεθούν για αpετό χφόνο ίσως κα χρόνια , προκεμένου το
ΕΣΠΑ να μπορόσε ξανά να λατουργήσει ότως μχρι χθες!
Η επιστολή
Σύμφωνα με όσα έγναν γνωστά χθες και είδαν το φως της συγκεντρσε για να διαθέσε αμέσως μετά το τλος της υγεδημοιότητας νέο τοπίο διαμορφνεται πλέον στα Επepn
ασκά προγράμματα του ΕΣΠΑ συμπεριλαμβανομένων των
ΠΕn των Περφερεν , όπως στοτιπνα εξαρετος επεί
γουσα επιστολή του Υφυπουργού Ανάτιξης & Επενδύσεων, Ι.Τσακίρη , και του Γενκού
Γραμματέα Δμοσίων Επενδ.
εων & ΕΠΑ ΑΣκάλιου.
Απευθύνονται μεταξύ λλων .
στους Περφερειάρχες , στς
Είδικές Υπηρεσίες Διαχύρης
Περφερειακν Προγραμμάτων , στις Εδικές Υπηρεσίες
Διαχείpισης Τομεακν Προγραμμάτων λn
Η Επιστολή έχειμεζονα σημοσία και για τα έργα της Τοπικής Αυτο διο κησης ε το
περεχόμενό της να είνα αποκαλυτικό για το τι λλει γε
νέοθα, δως όσον οφορά τις
Οι Τpόποι μετακίνησης
στην εποχή του κορωνοίού
κορβανά για την αντμεττση των οικονομνν επατσεων του
Η ανατροτή του ΕΣΠΑ στη χρα μας γίετα στο πλαίστο της
από φοσης της Κομιστόν για τροποποίηση των κανονισμν κα
για μεγαλύτερη ευελιία στη διαχείριση των κοινστικν κονδυΜων, στε αυτά να αξοτοιηθούν ως το ανάχυμα στις οικονομκές επτπσεις ατό την πανδημία του κορωνοlo .
Η κυβέρνηση θεωρεί ότι το συνολικό ποσό που μπορεί να
η έρευνα αυτή;
Η έρευνα αυτή ξεκνησε από την πe ονομκής κρίσης στην αγορά είoι 8 δισε κατομμύρα ευρ. Τα
χρήματα αυτά θα αξιoτοη θούν σ δρόσεις , που συμφωνούν
αυτή την περίοδο κυpέρνηση και Αυτοδιοίκηση.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκας-Μοσμανίδης
Οπότε καταλαβαίνετε,
από τη Δευτέρα που
τρέχει η έρευνα έχουμε
πάρει κάποιες απαντή
σεις για την Κυριακή,
εν για κάθε μέρα παίρνουμε τις χθεσιές μετακινήσεις .
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
Tnà: 25210-22112 & 25210-20806
|σελ.7η
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγκρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:0ο και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηpιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηλiξη στην εξέτοση του μαστού
. Υέρnχος Μαστού
MENOYPE
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
AOINA TMHMATA:
. Μογnητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνα 8πλα όας αζτιέοη
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
EMHNH
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα