Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
O AOTOE ©
eaggelia
ΓΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10083 - ΕΤΟΣ 36ο-ΤΙΜΗ 1 - ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Στις 607,29 μονάδες
Πτση 0,30%
Πανελλαδικές
ΕΛΣΤΑΤ
Χάθηκαν 41.903
θέσεις εργασίας
τον Μάρτιο
HE HERWIEMA UAT
Σελ.5
ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ
Σελ. 4
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΤΕ
Κακά μαντάτα
Κυρ. Μητσοτάκης: Στόχος μας
να περιορίσουμε τις αρνητικές
συνέπειες στον τουρισμό
Οι Πληγές για την Παγκόσμια οικονομία από
την Πανδημία του κορωνοϊού θα είναι μεγαλύ τερες από τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας
του '30, προειδοποιεί η γενική διευθύντρια του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα
Γκεοργκίεβα , αναμένοντας μερική ανάκαμψη
από το 2021.
Η επικεφαλής του ΔΝT προειδοποίησε ότι το
Ταμείο Προβλέπει ότι ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος της Πανδημίας είναι Πολύ
μεγαλύτερος από ό,ι Προέβλεπε Πρν
ρικές εβδομάδες, Η κ. Γκεοργκίεβα σημεινει
ότι είναι ενθαρρυντικό ότι έχουν κινητοΠοιηθεί
όλες οι κυβερνήσεις, με μέτρα στήριξης 8 τρισ.
δολαρίων, σε συνδυασμό με μέτρα διοχέτευσης ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες,
αλλά Πιθανς θα χρειαστεί να γίνουν ΠερισσόΣτην φτχεια
επιπλέον
500 εκατ. Ανθρωποι
EEA. 3
Σελ. 6
ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΟΛΑΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Login
τερα.
Υποστήριξε επίσης δημοσιονομικά κίνητρα
" μενάλα, επίκαιρα και στοχοθετημένα", Που Πε ριλαμβάνουν Πολιτικές όπως αναβολές στην
καταβολή φόρων , επιδοτήσεις μισθν και με ταφορές μετρητν Προς τους Π1o ευάλωτους,
καθς και επεκτάσεις Παροχν ανεργίας και
αναπροσαρμογές δανείων. Πρέπει να εμποδί
σουμε τις Πιέσεις της ρευστότητας να μετατραΠούν σε προβλήματα φερεγγυότητας και να
αποφευχθεί η δημιουργία Πληγν στην οικονομία Που θα καθιστούσαν την ανάκαμψη ακό
μη Πιο δύσκολη", ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με την κ . Γκεοργκίεβα, Περισσότε
ρες από 170 χρες θα εισέλθουν σε ύφεση
φέτος.
Εάνη Πανδημία τεθεί υπό έλεγχο στο δεύτερο
ήμισυ του έτους , τότε το ΔΝΤ αναμένει μερική
ανάκαμιψn το 2021, εκτμά η κ Γκεοργκίεβα .
προειδοποιντας ωστόσο όι η κατάσταση θα
μπορούσε να ειδεινωθεί.
86 vEKpoi - 71 véd kpougpara
Kar 79-0e MEO
Password XXXXXXXX A
Μέσω Taxisnet
η Πληρωμή δόσεων
ρυθμισμένων
οφειλν
Σελ. 8
Σελ. 4
Ο λογικός