Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

14oC, 15:00

20oC, 21:00

14oC - Υγρασία 57%-100% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:09 - Δύση ηλίου: 20:13

€0.80

ÓêÝøïõ ôïðéêÜ, äñÜóå ïéêïõìåíéêÜ. Ç áíáôñïðÞ
Ακόμα κι αν αποκατασταθεί σύντομα ο ρυθμός της τουριστικής οικονομίας, ο κορωνοϊός μας έδωσε ένα πρώτης τάξεως μάθημα. Η απειλητική του συμπεριφορά έγινε το εργαστήριο της απόδειξης, πέραν
πάσης αμφισβολίας, της «ευασθησίας» της οικονομίας των μετακινήσεων. Τόσα χρόνια λεγόταν, χωρίς να γίνεται χειροπιαστό τι ακριβώς
σημαίνει. Τώρα έγινε. Είναι πρόδηλη η ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου στην Κέρκυρα και τα Ιόνια νησιά ώστε τουλάχιστον να

μειωθεί η απόλυτη εξάρτηση της οικονομίας τους από τον τουρισμό.
Το ποιος, το πως και το πότε, είναι ερωτήματα που αποκτούν στην
συγκυρία, ξεχωριστή σημασία. Εκτός του κατακόρυφου συσχετισμού
των κομματικών επιρροών και δυνάμεων σε επίπεδο Επικράτειας, τα
σημερινά χαρακτηριστικά της κρίσης αναδεικνύουν ανέλπιστα ξανά
το τοπικό ζήτημα με μια επικαιρότητα και ισχύ, που έμοιαζε να έχει
χαθεί ολοσχερώς και μόνιμα ως αδιάφορο (;) υποπαράγωγο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας! 3»

Παρασκευή 10 Απριλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5098

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΨΙΑ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ç ôïõñéóôéêÞ åðüìåíç ìÝñá

• ÔçëåäéÜóêåøç
ôïõ ðñùèõðïõñãïý
• ÌåëÝôç
ôùí äåäïìÝíùí
áðü ôï ÉÍÓÅÔÅ
• ÓõíÝíôåõîç ôïõ
Ä/íôÞ ôïõñéóìïý
Éïíßùí ÍÞóùí
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

Οι επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19 στον τουρισμό και οι προοπτικές της επανεκκίνησης όταν οι
συνθήκες το επιτρέψουν, συζητήθηκαν σε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με
τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων του τουριστικού κλάδου.

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τα σημάδια δεν είναι
καλά. Ο Κ. Τσουμάνης (φωτο),
καθ' ύλην αρμόδιος αλλά και μελετητής του τουριστικού, οικονομικού φαινομένου, διαβλέπει απειλή
ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μόλις ανοίξει η τουριστική αγορά.
Σελίδες 5,6,8&9>>

Äåí êëåßíåé ç ðáñáëéáêÞ
ôçò Ãáñßôóáò. Ôç Ì. ÄåõôÝñá,
äçìïôéêü äéá ðåñéöïñÜò
7(8) »

ÂåëôéùìÝíç ç êáôÜóôáóç ôçò
õãåßáò êáé ôùí äõï Êåñêõñáßùí
áóèåíþí óôá ÃéÜííåíá >>
5(2)



Τελευταία νέα από την εφημερίδα