Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑΡ
OBHMA
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
NAPAEKE YH AIPIANOY 200
www.olympiobima.gr
καΤAΣ ΠΤΠΑ
Κερδίσαμε το στοίχημα της επάρκειας
Έχουμε πάντα τις πιο χαμηλές τιμές
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
Το σχέδιο
της Αστυνομίας
ΙΑ ΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ulag uron 'da Soo
TOun po omp
Ia radooimpudpE pampta
mpmen min. Tvosyaponao'amis
NPIN ANOBNA MHNA ZTHN NEA ME TO NPODHMA AANOMHZOYMAAION
Έκλεψαν 17.000 ευρ από στίτι ηλικιωμένου
Sataton pre tano Soude Sno
TO LAIO AJAETHMA EKAEVAN KAIAAM 11.000 EYPO
paon uwpveumarn mpu ya u ja ypdino , o Mona ioe Mas
Tarligdamodtoge
ΑΤΖΤΖΙΚΟΣΤΑΣ ΣΤΑ ΕΠΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
Να ξανασταθούν οι επηχειρήσεις
στα πόδια τους
ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΟΥΝ ΘΕΣΕΣ ΕΡΓΑΑΣ
Yomnan opdiaaç Kamphgdy ç mont Erov domire on u owan au
uae vind aardoin vou mapebu pn, pas waleçyo o r
pomnplag aa a urdonontmats 10ng Mapriou 200 om cala noun va
adnpa, dmaç polayardmy peuena
atuo ou, pav artoraoo urdard Hopoplama oreora papoç ouç Da
Dw nmuloouroldno prdad
1.000 apa yapemyaon papyat
umdardono Enda punob Ka phs
GALEMOS AGRO - ADOI r.NANENIOY OE
Εpπέρο Γurμόν Εηδν
Adqun
pun, po
uvou va
Καλή Ανάσταση!
Καλό Πάσχα!
6λανντικaΗ)
5(va atja
splong
| ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ AGRO
baEO. Kangin Busiina
Avádiaon
AMEPCIAAHI ARt
Hep pdpanç Kaeps
Natolg Adonolos
ΔΡΟΥΓΚΑΣ
HELLAS Kale néeyel
Καλή Ανάσαση
ΜΠΤΟΓΟΛΟΕ ΤΕΟΑΝΟΣ
DAPMAKONOIOE
ECURIT
Καλό Πάσχα
| Καλή Ανήστισι και καισίπάσχα σδος!
Κατερίνη Ειρνης 33 τη2351027910
Εατορέρι Πpiας τηλ2351 082572
Ευετοριομός 30ουργων nεpiaς ΑΕΒΕ
spiti iAu NEO KatrpivneBeakng-23510 46000
www.spitimas.gr
Doovyna
Oeppiç evzis yra Kaló lárga
ai Kalrj Avdoraen!
Enodninapoc
Αγροτικός Συνεταρισμός Κηνοτροφων
Aryompopoarorpopor nliepins
NOAHEH NOHAPIKHAMKH
Ο Δγροτικός Ευνεταιpισμός
Kτηνοτροφων-Αγorpοβατοτρόφων
Ν.Πepiας.
aaç suxerai ohouuxa
Keig Avieruny
A Kali llányel
Spopi Hamae
Kahn Avienaen na Karo lárgut
ΑΝΑΚΥΚΑΣΗ
ZYNETAIPIENOE
TEXNITON AYTOINHTON
AMKANHATON
N NEPAZ ZYNLE.
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ ΧΑ ΑΦΟΙ & 1
TA.M.NIEPIAZ
Kanspivng -Grooalovie
Karepivn
m235 102 10
Kadó Táoxa
Kodh dutoraon!
XPONIA NOAMA
Kaό lάσηu!
κλή Ανάσταση!
Ka Avaaraa kaha nae
ΕMkel ΚάτερίνΕ