Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΟΤΙΚΟΣ
Καθημερνή Εφημερίδα τns Ηπεiρou-Βρums Eue Τάλλαs-Έτos 930-Αρ. Φιλου 24783-Παρασκεu 10 Απρλίου 2020-0,60 e
NAMBATIAA
YTEIA
θα μείνουν
οι περισσότεροι Παίκτες
Απαγόρευση αλιείας
από 15 Απριλίου
Ο κορωνοϊός
και τα μάτια μας
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 2
.BΟΗΘELΑ ΣΤΟ ΣΠTis
Απέδείξε την
αναγκαιότητά του
Περισσότερες χρήσεις σε όλο το εύρος του Πάρκου Πυρσινέλλα προβλέπει η Πρόταση ανάπλασης
της δημοτικής αρχής , Που αναμένεται να έρθει τον Μάιο Προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο
Στους υpονείς ήρωες των
ημερων ενάσσονται και ι
εργοζόμενα στο ηρόγραμμα
αBοήθεια στο Σnitp όηως και στις
κονωνικς υnnpεoίες του Βήμου
Ιωαννιτν, nou συνείζουν με με γαλύτερη ακόμη ένταση να nροσφέρουν τη στήριξή τους α πλικ.
ωμένους κοι ευnαθεί ομόδες
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΑΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝ ΣΥΝΟΛΩ
Απολυμάνσεις
δρόμων
και πλατειν
Με τνaπολύμανση κονόχρηστων
χuρων, δρόμων και πλατειν
τόσο στην ηόλη όσο και α όλες
τις δημοτικές ενότπτες συνεxίεια
δήμος Ιωανντν tς nopεμβάσεις
με στόχο τον ηεριορισμό της
Βάδοσης του καρωνοίού.
ΣΕΛΙΔΑ .
20.000 μάσκες
από την ΕΕΤΑΑ
Είκασιχλιό5ες μόσκες γα τος
δήμους της Hntipou nopiδωε
ουτοηροσύηως xθες στα Γννενα
οπρόεδρος ης Ελληνικής
Etaipelaç Tanıkriç Aván uns Kai
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤAA ΗAλος
Γάτοιο .
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Την ενίσχυση των αθλητικν δραστηριοτήτων με γήnεδα nοδοσφαίρου, μηάσκετ, skate park
και υπαίθριο γυμναστήριο, την ανακατασκευή της παιδικής χαράς , την κατασκευή υπαίθριου θεάτρου ,
την επισκευή των περιηατητικν διαδρομν , τη διαμόρφωση Ποδηλατικής διαδρομής
και τη λειτουργία ενός κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Πραβλέπει μεταξύ όλλων το σχέδιο
Ήρθε για να μείνει
η ηλεδιάσκεψη
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 3
B. ΣΠΥΡΟΥ
Κανείς δε θέλει
τη δομή στο Ζαγόρι
KOPONOÏOr
Πio ΓΕΝΝΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤIΠΟΛΙTΕΥΣΗ
Ομόφωνη, αλλά όχι ομόθυμη η απόφαση Βγήκε από τη
MAO o 72xpovoS
ΣΕΛΙΔΑ 3
Οφόeωνη, σλλό όχι και ομόθυμη ήτoν η aαπόφαση της 0ικονομικής Επτρonής του rήμου Ιωονντιν γα
n δέσμη μέτρων αντιμετισης των συνεπειν της πανonμίας του καρωνο ιού, καθς οι παρατάξεις της
ανtπολίευσης καρακτηpζουν αφτωχόν το nακέτο μέτρων και καταθέτουν καιδημόσια τις διές τους
προτoεις εΤο μέτοα ουτόεν αρκούν- ονοέρειη Ενότηu Πολυν- Νέο Πόννενάν, καρακηρζντας άολμη και πρόχειpη u δημοτική ορχή, εν γα απλή και μάλιστη καθυστερημένη αντηραφή των
μέτρων, Που προκύπτουν από τς Πρόξεις Νομεθετικού Περιεχαμένου, κάκκι λόγο n napότεςη αλνάννe
να 20233. Δελά χαρακήροε τα μέτρα ο επικεφαλής της nαρόταξης ε Γννενα. Παλίες γα την Ανατραnis Λopος Νότσης, εν γο μέτρο nou ενoι nio nίσω τα κόμα και από τα nενρό) μέτρα της κυβέρνησης κόνει λύγο στη δική της ανακοίνωση η Aριστερή Παρέμβοση στα Γόννενα. .
Από τη Μανάδα Αυξημένης Οpοντίδος στη Μονάδα
Εντουκής θεραπείος μετοψέρθηκε χθες ο 72xρoνeς
onό τν Αρο, αφού η κοστοση ης υγriας του είναι
σταθερά peλυωμένη. Ετσι, συ Μανάδα Αυξημένς
Ορονιbος νοσηλεύετη ηλέον μόνο α οδηγός Βουνού
onό τa Πάννο, ο onoioς nοραμένει διοσωληνημένος
αλλά nopouσιάζει στοθερή βελίωση ,
ΣΕΛΙΔΑ 4
Ακολουθήστε
TOV «H.A.» OIO
Twitter.
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Σε ιδιτη n αντικατάσταση των λαμπτήρων
@Agongr
ΣΕΛΙΑΑ 3