Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΧιτικη
Διαφάνεια
ANEEAPTUTH
EBAOMAALALA E OUMEPIAA
|1Ο ΕN(ΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Της Χίου ΕΙΔΝ ΔΩΡΑΝ λεπή
11s Neappiou 13
oumioodo
us Anhutopias
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ-ΕΝΕΧΥΡΑ
ANN 10 PALIOOnva N ONLINI
105.0 toY
TILSEOPAIN 1OY
46.200 Eup Ba boBoúV DE 1b1OTn ya TIV EVOIKÍOON
Εγαζμεγους και εικειρήσες δομής-καραντίνα- για τους νεοεισερχόμενους μπανάστες
Makápi va uny EngvalnoBouv m AáBn Moutáka!
Metoan evoukiou 40% yia
focous Kasavrivas ibyo
KosOvoicu yantoxpuye
YeinsOuV KaLasvcootiocs
UrDUSyoi. Bouteutšs, alkaoi.
DU sgxpioiv Is nooexioyines
VOUV JE faoves Jta vroaavemi
avpEUaVbodEV TO Yncuoycio
Netanaara ai Aauñou.
Εn Xo ουγεκομεαεκθax
xpaiis navTE JE TOV KOU
raparour ocnous Kaitaxbhpaa
TCU pocoñoyoupaou nohitn.
Epas a unotcnoi duaE vA KOs nou tOÉNOuur
YnousyaoNaavtaani nsoKE
Jévou va noowushDEI JINN EVOKoon yra va Kanu poupe tu urD"OnoLoc EEKIVNDEL VLa láoxa oto xuptó,
Βαβρειμηροσιάτουην Απτυνομ
Hou a xonaporoirécios xioos KaoOTİVas yarous vDxpw KOBDEF Ls.siE aIV Tänaa. atsmAOY.siteorgaxpatIKa
ES mÓyS KAETNÓJES. Eniztcontounoo unosaxanKE
anó TON Tavro Toapa N'aavEUtIKis FoirKis. Fookio DULEVA vñonoatal Kaia.
Feoyrasn.
Ev JEXO KOaNG Kanooi BbxCuV TN ELKaDavaexpaarituTOUV TrV KatUan.äinibieKuaanitioVEI Kaierogusoouvano o Kos tvouziza naitioteoa. ncu aKuaaanne n JUupzon. Son
notres ka anoto rsnos Kaniorroiti Kuropova.
EJaan anays kin. Ynoas anoue noities, ilia Sav Bre
As sinboupe i O SKivmo nou voiKrDEO Ynotoyos k'eta
TEUNS Ka AauibU Va pnvaivarčnos O Kriao nousixEVOra
KoBnKE aatitro,
Κορονοίός και Οικονομία Ποιάς θα επιδισα μετά τπό υτό)
eRixa oLv oñokanpeciónnauthn nepineteia ue
Tov COVID 19 nos ea Ppedo iv or Enñves: Opr
CARIE
Eurxpeova pe TS sancas o Kopovoios mpanuertnv OF
KOvouia ins xopas pas. O kopovoks ea nepaoat, aAnan
nayκooμoκονομική τρbη rou a ropoονοs ειάειεστο
Enax po Ga olvExIOtEi. Eivaioiyo upo OTIOI ENUSIpnuaties
κα φυεργοτόμενοι Gεν θά ποριπο ύν με υτά τα μερα
nou atnYyeine nKußipvnon.
TEnika Ga pas avnpmioer raveis uneieuva karoofapa
nosθαξ μηερδέμουμε aπό τον kΟΡΟΔal
MoBάζσυμε
E+HMEPIAEE
coffee
spirits
Evapeptovópnoe
MENOYE
ETKYPA
TEL.+30 2271042158
RanTH IAnTHTON
ETAPXIAKOYTYIOY
AIABÁ ZTE
MÚME PA
ATTOWH
Eaiteiat Raretotlves Kubavn
OI EKEWEIE MAE
38 AECEOU av. Chios
FB Caprice Cafe Bar