Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Απριλίου
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 7033
Τιμή: 1.00Ε
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΑΑΔΕ:
«Eveon» 10 610.
κλειδάριθμοι
μέσω SMS
και e-mail για
τα 800 ευρ
στην ελληνική οικονομία
από την ΕΚΤ
Ισχυρή ένεση ρευστότητας της τάξης
των 10 δισ. ευρ για τη
στήριξη της οικονοπει στις ελληνικές τρά .
πεζες noυ έχουν στα
χαρτοφυλάκια τους
ελληνικούς τίτλους να
μίας απελευθερνει τους καταθέσουν στην
για τις ελληνικές τρά.
πεζες η χθεσινή απόΕΚΤ' αντλντας ανά .
Φρένο στις ουρές
που σχηματίζουν καθημερινά έξω από τις
εφορίες οι φορολογούμενοι που περιμέ λάβουν
κλειδάριθμο για να
αποκτήσουν
σβαση στο Taxisnet
ετοιμάζεται να βάλει
η ΑΑΔΕ.
Ο Γιργος Πιτσιλής
συνέχεια στην 11
ρευστότητα ,
φαση της ΕΚΤ, μέσω καθς τα ελληνικά
EUROPEAN CENTRAL BANK
EUROSYSTEM
της οroίας κάνει αποομόλογα γίνονται αποδεκτούς ως ενέχυρα δεκτά χωρίς ουσιαακούρεμα
λους για τη χορήγηση ( haircut) . Σύμφωνα με
τους ελληνικούς τίτστικό
ρευστότητας από το
ευρωσύστημα . Με τη
χθεσινή απόφαση η
ΕΚΤ επαναφέρει ουσιαστικά την παρέκ
κλιση (waiver ) για τα
ελληνικά ομόλογα , τα
οποία, παρά το γεγοεκτιμήσεις , η ρευστότητα που μπορούν να
αντλήσουν οι ελληνικές τράπεζες υπολογί - στήριξη στη χρα
ζεται περίπου στα 10
δισ. ευρ και αναμένε
ται να στηρίξει την
προσπάθεια χρηματο
δότησης της οικονο μίας
επχειρήσεων.
Σχολιάζοντας τη σχετική απόφαση ο υπουρ .
πρόεπίδραση στην εμπορευσιμότητα και τις
αποτιμήσεις των ομολόγων του ελληνικού
Δημοσίου . Υπενθυμ
ζεται ότι από το 2018
τα ελληνικά ομόλογα
δεν γίνονταν αποδεενέχυρα ,
καθς δεν πληρούσαν
τις ελάχιστες απαιτή.
σεις πιστοληπτικής
διαβάθμισης που ορί.
Σταϊκούρας , αναμέ - ζει η ΕκΤ. Η χθεσινή
συνέχεια στην 10
μας" , καθς διευρύ.
σημαντικά
Τη Μ. Τετάρτη νός ότι η χρα μας δεν
ξεκινάει
η καταβολή
τns ειδικήs
τηγές χρηματοδότη.
σης των ελληνικν
τραπεζν και κατ' επ κταση ενισχύει την
ικανότητά τους να
στηρίξουν την πραγματική οικονομία , τις επΟικονομικν χειρήσεις και τα
άντληση χρηματοδό - Χρήστος Σταϊκούρας νοικοκυριά . Επιπλέον,
όπως σημεινει ο κ.
είναι σε επενδυτική
μπορούν
βαθμίδα,
πλέον να γίνουν απο
δεκτά από την κεντρική τράπεζα για την
απozημίωσns τησης από τις εμπορι κές τράπεζες.
Η κίνηση αυτή επτρ επσημαίνει ότι "η εξ λιξη αυτή αποτελεί έμ
πρακτη και ουσιαστική
των 800 ευρ
νεται να έχει θετική
Μείωση ενοικίου
40% για επιχειρήσεις
και εργαζομένουs
Που πλήτονται
Τη Μεγάλη Τετάρτη
15 Απριλίου θα καταβληθούν στους πρ
τους δικαιούχους των
ειδικν
αποζημισεων τα 800 ευρ, με
το υπουργείο Εργα.
σίας να εκτιμά πως πε1,5
εργαζόμενοι θα λά
συνέχεια στην 2
ρίπου
EKAT.
Σελίδα 9