Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΙ ΤΜΣ
FIPPFAEP
NEMNTH
9 ΑΠΡΙΙΟΥ 2020
TENIKH
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12486
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ οικΟΝΟΜΙΚΗ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΛΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ο γερμανικός άξονας ζητά όρους μνημονίου-Κόντρα Ολλανδίας-Ιταλίας
NAYATIO ETO EUROGROUP
ΝΑΥΑΓΙΟ
Ανάσα στο Δημόσιο
και τις ελληνικές τράπεζες
από την ΕΚτ
Επιστήμονες:
Avoíyei
η Πλατφόρμα
για τα 60ο
Tedolern eevorérnra ns rateng ruv 10 dea. qée
IIn ya to emand reanrtand odernua n aniquon
ng EKT va enevegégen te walver, tuv elekupórnru tuv
evezigev nov balrov AAvnis redneteç nan gegaxrnefovta enó zunióteons zouóenraç titlovg (eite
agónnten ye epalaya tov elagvoé dnnooion eite ya
dávea).Ty anógaon ns Evgetuins Kevrgunjs Teáπεo, χαρέτο ο Πυτογγς, Κυμάνος Μητοοτά
taega eveuévera va
Javoltn n niexngoven
αλατφόρμα στο πληpοpο
gens ovora voe Ya. Eg
Juoies -Egrávn agoKeptΣ+
vνοντος ύτι κατά εmλeμα τα ελληνκά pdoα οs
collateral (evégvga) a deg ng mgdgeng zeurodor
σiς της Η απόγοση Τ πρέχα τη δυντότητα στις τpe
voe sáve anó 120.000 eorjuoveg va vmopallovv
airnon sgoyuévov va
devni cmróma, evé to nni degudne u nogei ve
noυλάει με μηαλύτεη ενχέρεα ομλογα στις τάκεξες .
τά από 16 ρες χωρίς απorλεσμα, ο Μάριο Σεντένο ανo
κοίνωσε όηαναστέλλει τη συνεδρίαση για σήμερα niμπτη.
ο ΥΠΟΙΚ της Irαλίος , Roberto Cuaiot, ξεκα0άρισε on η
κυβέρνησή του δtν θα δεχτd tνα τελικό κίμενο που α σταλεί στους
menarágrions pfon tov
ΕΚT: Χρειάζονται μέτρα
1,5 τρισ. ευρ
tuv 600 evg. H xaanydo
pe (elearning yekagr) da
peiven evorgeri tng ng 20
ΑΤpίου , εν η καταβολή
toe soood tuv 600 evgi du
toavijoen ani ryv Meyáan
ηνέτες της ΕΕ αν δεν ανοφέρα ρητά την αpoβaιomοίηση χρέους ως
εργαλείο της οικονομικής ανόκαμψης. Η Ρμη αποιτ επίσης όποια
mlosoroonlag aaoeu na Snaptokag apdagH
χρήση Των δανείων του ESM να γίνει χωρίς όρους. Ο ολανδός Υnοικ
Wopke Hockstra cirε κoχ. και στα δυο , ξικαθαρίζοντος ότι ο κυβερ.
νητικός συνασπισμός τηςs χρας Τους tχει τoχθ ξεκάθαρα κατά των
cυpωομολόγων. Το αποτtλεσμα ήταν μια σύγκρουση που χρισε το
Eurogroup ora buo.
Γαλλία και Γερμανία είmαν ότ μπορούν να ήσουνο με μια φρόση
Lκά μέtpα aφiος 15 tου. uod αντό το έτos na va
en n xavbnuia roe xogovoloe ariugeva pe ozenej evn
piewen rns E KT oroes vnovgyois Oueovopuiv rns Ee
aivg oro Euregroup.
Dordon, n Tenavia, nOlavbia van nánoeg dleg yiges
rou foged frav éroeç va ornegov pérga ažies novo 500
den. H Evgunaiej Enge eriunor én g eenovoia rng
Engeivng u pnegodor va voouevudei ward 10 avró te
érog, noróoo, vNovgyel dev navdgeeav ve evpgavjoov
oE éva norvé avvaxovudev, xugies kóye rev avmdgdoev
Toirn 14 Angliow. Ynevo
ive oe 2 ddoeng. Il In (400
2n énç tu van vrou. To e
volan sood texegion
ru 192 eer.
που οφήνε τς Aεπτομέρεες για το πς θα χρηματοδοτηθεί η ανά
κομψη για αργότερα . Η roαλία όμως σπαίτησε περισσότερα από σόρ .
στες διαβεβοισεις
Επιροπή Ανταγιωνισμού .
Ακοιβότερο 6% ΤΟ ελληνικό καλάθι | 195 εκατ. eέσεις εργασίας
ILO: Oa xaboúv
Εεοuανικά νστιτούτα
Χρεση 9.8%τ β 3uηνο
eré neginov 7% nennra va peelodv ot ce
xopirego xurd 5% elvan ro ekinved waldοι σε σχέση μμε το μίοο εpωποίκό ότος δδιαττάνε η Εληνική Επιτpoπή Ανταγoμο, η
έoννα της oποίας eχε βοιστεί σε στοχία του 2018
Ergv waryogla Tedqua, e deixrng rov enixedov npiv rirav 104,9% ya ryv Elláda (Vopuí nan Anuntgeaxá 114,5%, Kolug 91,%, Vign 107,1% x.
yaroeiers zepeooping, zooooró zov evnotosgef er 195 exaropuiqea Oéoenç egyuoiaç. Aéye
της πανδημίας τον κοpωυίο , σίμηωα με τη ονή
Οevoη Εαroίας ( ). Σύpωνα με την Π0, πo
ve anó véooreg etovç aévte avegitovg vov nuyad- rakyouv ogugata vvonrovra ng leeaviaç.Avró ba
opuov egyutot devaunoé toev or pégn aoe aftroErgeinng da enognjern xará 9,8% to deétrgo
roiuvo toe 2020, aruygáqovtas y peyakeregg vaozionon perá to 1970, áym roe lockdown, xeμποφοίσε να αντιπροουεύα υποχήρηση άν τον δ
vta anó lockdown.
πλάσηου σε σχίση με το ρότο τetμηνο του 2009 .
94 772529 030141