Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
Aoroz
Ιδιοκτησία: L& E. ΚΟΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 630-Αρ. φύλλου 17.735.Τιμή 0,60 Ε . Πέμπτη 9 Απριλίου 2020
rpapeía: 0. TaBENMa 11- IQANNINA 453 33 • TrA. Kévrpo 26510 25.677, 33.791- Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr [email protected]
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Σεισχύ από χθες νέα αυστηράμέτρα κατά της εξόδου για το Πάσχα
«TETANONOIOYNTAI TA XAPIA MAZ!
Ο Μnλoχφσε δόδα, σεροδρόμια παθμούς υπεροστικνλεοφορείων. Οιόφωνηn xθεσινή απόφασηmς Οικονομικς Επτροπής
ΟΔλαστασμό προστρου και αφαρεση πινωδων γα υπτραστικς ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: Δύο δέσμες
μπακνήσας χυρίς aπί, αντικοίωσεο Υο. Πλπικής Προστασίας
μέτρων για επιχειρήσεις και δημότες
. Σκληραήνει ακόμη πιο πο
λύ τα μέτρα κατά των άσκοπων
μετακινήσεων η Καβέρνηση
rpOKEÉvou va elayoromongσει πις πιθανότητες, μετάδοσης
TOU Kopavoioó. Awó yeeç To aΡΑπαλλαγές από τέλη, διευκολύνσεις για ενοίκια,
οφειλές , λογαριασμούς , δίδακτρα, κ.α.
. Μπορεί Το ενδιαφέρον όλων
αυτή την περίοδο να είναι στραΨ
μένο κυρίως στο πς η χρα μας
đa karapépn va fimepáou rov..
σκόπελο Του κορωνοού σε επίτε
δο δημόσος υγείας, ωστόσο Το γε.
γονός όπ διαχερζόμασε Την κρ .
PENOPTAZ
πόγευμα σχύουν, αυστηρότερα
μέρα κα τα οποία όμως Τόνοε
ο Υφoπουpός Ποληκής Προσταοίας 1
. Μiος Χαρδαάς, έ
χουν στόχο να πpoστατεύοουν
Úmarbpo, Ta xaprá Ku Ta
PENOPTAZ
Από τα διόδια άρχισαν χθες οι εχο γα όσος επιθυμούν
να ταξιδέψουν από Τς μεγάλες πόλες προς Την περιφέρεια
και τα χωpιά Τους .
ση ανέλπστα καλά επόμενο είναι
οι πολίες να σκέφτονται Την επό
μενη μέρα Π θα συμβείμόλις λήξε
ο συναγερμός και σταδιακά επο
νέλθουμε στην κανονικότητα Σε
Το αστοίνημα ζωής-κυρo λεκτικά - που έε βάλη Κυβέρ - που καταβλήθηκε τον τελευταίο : moa κατόσταση θα είναι η ελλην vnon sivan va EK aOTIEobo KOTOÍKOV
κν κέντρων προs την περιφέρεια ενόψει του Πάσχα, που aποτελεί την σημαντικότερη πλέ - : Ενεργή η συμμετοχή των φοτητν
ον απελή γα τη μετάδοση του
κορωνοίού, που θα Τνάξει στον
καέρaν όλη την προσπάθεια
AéKo Npócöpoi Kovaßoukiuv
κaαλούν την Ε. να ζιοφολίσε
Η απαλλαγή από τλη κονχρηστων χρων συμπεριλαμβάνε
ται στο πρτο παικέτο μέρων που ανακοήνωσεχθες
ο Δήμος Ιωανντν.
ε την έενάμιση μήνα.
κή οικονομία, σφού αυπή Την πε ρίοδο σχεδόν Το σύνολο mς επ
Πόρους για τον κορωνοίο
-----------------------------χιρηματικής δραστηριότητας έχει
παγσει; Αυτά τα ερωτήματα αma .
σχολούν και ro σύνολο σχεδόν
Τwν nαννωπν , εpιμένοντας Προκληση η έξοδος από την
ξειδίκευση των μέτρων και σε Τοπ
KÓ Emimedo.
XΒE η Οκονομική Επτροπή Του
Δήμου Ιωανντν που συνεδρίασε με
Τηεδιάσκεψη Ελαβε ομόφωνα δυο
μεγάλες δέσμες μέτρων γα Την ανα κούφση επχερήσεων κm επαγγελ
ματν που πλήτιονται -11ησελ
. Στη σελίδα 12
Χαρ. Μηλινης - Κων/Κωστίκος :
Εξαποστάσεως μαθήματα στο
100% για το Πανεπ. Ιωαννίνων!
Συγκρατημένη ισιοδοξία από τον Σ. Τσιόδρα:
παιδημία του κορωνοίου!
Βρισκόμαστε στη φάση
μετριασμού της πανδημίας ρης Ε
• nóre Ba épBeI
της πανδημίας και θα επανέλ θει η ζωή μας στους φυστολο γικους Τηςρυeμούς; Αυτό είναι
iva spúrnpa TOU 5n ok
ΡαΜετέωραν μένουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα
Τέλος
• Mropzi
ms Exraideuν 5)urάχρού ματα, ένα ακμη (Κέφκυρα) εντάτησε Το Παrεz. oaντίνuν
. Σε ελεγχόμενο επίπεδο κ νούνται Τα κρούσματα Του κορωνοού στην Ελλάδα, όπως προκυ
πει και σό nς χθεσινές ανακο
νύσεις rou καθηγητή Σωτήρη Τστό
δρα εν απόλυτα σταθεροποημέ
νη είναι η κατάσταση στην Ήπειρο.
στην οποία για μα ακόμη ημέρα
δεν εντοπίστηκε νέο κρούσμα.
: σης η εξ αmοστάσεως δ
δαοκαλία να πapoυσά
. ζε προβλήματα, καθς
είναι η πρτη φορά που
: αιχερείαι να εφαpοστείσε Τόσο μεγάλη έκτα
ση, δεν συμβαίνει όμως
Το ίδιο και με rα ΑΗ που
Satérouv
ΑΝΔΡΕΑΣ: Ο κορωνοίός αγά ήγρήγορα θα περάσει, αλά .
0 κορωνοϊός του ανθελληνικού μίσους
εξ Αλβανίας δεν πρόκειται να περάσε!
pομοκράπηση BHtερωτν και εγκατάσταση χλιάδων.
Τροσφύγων κοντά στα σύνορά paς
21 oeA.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.A.
Όπως το περιέγραψε ο Υφ. ΑΘλητισμού
Σχέδιο για επανέναρξη
αγνων χωρίς θεατές
ΑΠΟμΕΙΣ
Οστόσο ένα νέο κpούσμα επβe
. Μποpείο κορωνοίός αργά
kpa va Epáon, ápus o E
θελληνικού μίσους δεν θα περό OEI. Araprsi jön 117 xpóvia (aró
To 1913), Kará ra onaia or Bopaοηπτpτες υπέστησαν τα πάν
Serva Ki av ruxóv n AABavia E
σέλθη στην Ευρωπαϊκή Ενωση
θα είναι η εσχάτη πλάνη χείρων
ης πρτης!
TO Epyaoripio
exopuvalóc rou avAς ξινοχτυπήσουν
α ουβές καμπάνες
Του Πανεπστημίουlωawνήων και α
φορά δείγμα που tiχε σταλεί από ο
NoooKopclo Kipkupaç.
πως πρόκεται για Το τέταρτο κατά
σειρά κρούσμα που
- Σημεναιαι
Προηγεται η Super League 1, αβεβαιότητα για SL2
> Tyc EAENHE
OIKONOMIMOY-AOYBAH
. Εχω την πίχη
TO amin pou va Bplσκεται ανάμεσα από
δύο ναούς, ης Αγίας Αικατερίνης
και του Αρχμανδρειού . Κ έχω
ακόμη την sυλογία να 3η σελ
Εδη πρτης ανάγκης
ouARÉYEI tO KorvwVIKÓ
navconuReio
. Την ύπαρδή σχεδασμού και πλάνου
για επανένορξη των προπονήσεων στα μ
, σα Μαϊου και στη συνέχεια Του πρωταθλήματος Της Super League 1, με τη δεζαγωγή
TUv play off ka Tuv play out, KEKAEiope: νων rων θυρν για τους θεατές αποκάλυ ψεχτες ο Λευτέρης Αυγενάκης
Μλντος στον τηλεσπτικό
Αυτό επισημαίντι με έμφαση ο
Μητροπολτης Δρυίνουπόλεως.
Πωγωνιανής και Κονίτσης Ανδρέας
σε δηλσεκ του, εφιστντας την
προοοχή της ελλην
GER.S
12n oE.
OEA. 2
11g oel.
ΓΝΩΜΟδο τήσεις . . .,
ΛοΓΟΣ & ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ
ΓΝΩΜΕΣ
Κατανονπας τη λοίμωξη
από τον κορωνοϊ
Γιατί πρέπει και το Εργατικό Κέντρο να
μμείται όσους αψηφούν τα μέτρα;
Το μεγάλο δίδαγμα.. .
> Γράφε ο ΣΤΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
Φλόλογος - Συγγραφέας
. Αν ζούσε σήμερα ο Στiφαν Τσβάι, ο γνωστός
στους λογοτεχνικούς κύκλους Αυστριακός συγ
Υραφέας, δημοσιογράφος και βιογράφος και ξανο ragει ο ΑΔΡΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΔΡΟΣΟΣ
Ouór. Kabypyyng Pevuarokoyiaç laven. learviver
Η επιστολή του ΕΚΙ
H anávtnon toU «N.A.
. Αγαπητέ συντάκτη.
eΗ λοίμωξξη από τον κορωναίό προκαλεί συνή θως μία ήπια νόσο με ουμπτματα κυρίως από το
αναπνευστικό ούστημα Ομως σε μα ομάδα ασθε .
νν μπορεί να προκαλέσει πολύ βοριά θανατηφο ρονόοο με οξεία αναπνευστκή ανεπάρκεια, καταπληξία και βλάβη ζωτικν οργάνων . Πολλά έχουν ακουστεί καοι γρa φτεί για τη νόοο αuτή αλλά και mολλά ερωτήματα αναδύονται. Για
Το λόγο αυπό απευθύνομαι σήμερα στους συμπολίτες pας μέοω της
έγκρτης εφημερίδας Του Πρωνού Λόγου για να κατανοήσουμε καλύτερα Τη λοίpξη από Τον κορωναϊό και να απαντη. Μπαρεί κατά καιρούς να αΣε άρθpo σος Την Τετάρτη 8σκεί κρnκή με διάφορες oφορμές
Απρuiου 2020 με ίλo tπεράνω όμως ο Λ πο δεν οuτiστητων μέτρων συνωστσμού Το : Εμε όσους επιδικουν την απ Εργατικό Κντpo ωσνήω, a - γoρευοη της συνδικαλιστικής δρά
Ψήpησε επιδεκηκά κάθε απaγo - σης στον Τότο μας , Την oποίa Epευση, Εκτιμάτε όπως αναγρopε . : ξάλλου προβάλλε σταθερά είε
opορμή Την... προόστ- πρόκεmαι για απεργακές κνητοση της Δημόσιας Υγείας αμήφη - πoήσες και συγκεντρσες, είπ
για οποουδήmoε εδους άλλες
11g ord
Ypapt TO TEpipnpo épyo Tou «Oi Meyákeg
της Ανθρωπότητας", θα περιλάμβανε και την Dρα
εκείνη που ο άνθρωπος κατόρθωσε να δαμάσει, κατά τρόπο αξο.
θαύμαστο , το αξπέpαστο μέχρι τότε τείχος της βαρύτητας της γης
και μπόρεσε να ταξιδέψει στους άλους πλανήτες.
θα προβληματιζόταν ασφαλς , όπως κάνουμε κι εμείς εδ και
καιρό , για τους λόγους οι οποίοι έκαναν τον άνθρωπο να υποβλη
θεί σε μια τίτοια διαπλανητική περπέτεια. Θα προχω 4σ
σαν, με Τον πλέον επιδεκτικό pό.
ποις εκκλήσεις των -11η σελ δράσει Αυτό Το

Τελευταία νέα από την εφημερίδα