Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Απριλίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 7031
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Κορονοιόs: Σε
τρειs φάσειs
η πληρωμή
των 800 ευρ
"Φρένον στη μείωση
των κόκκινων δανείων
Υποτροτή στην κουλτούρα αθέτησης πληισολογισμούς τους οι
τέσσερις συστημικές
ρωμν διαπιστνουν τράπεζες με βάση τα
στοιχεία του τέλους
2019, rou δημοσιεύει η
οι τράπεζες ήδη κατά
τον πρτο μήνα της οι κονομικής κρίσης που
προκαλεί η πανδημία .
AANEIA
Τη Μεγάλη Τετάρτη
15 Απριλίου θα κατα.
βληθεί η πρτη φουρviá
αποζημισεων, με το
υπουργείο Εργασίας προμηνύοντας
να εκτιμά ότι οι περίπου 1,5 εκατ. εργαζόμενοι θα λάβουν τα
Η τάση αυτή εκδηλ
Τα πρτα στοιχεία δεί - θηκε με σαφήνειαήδη
από τα στοιχεία του
του ρυθμού εισρον Μαρτίου, που δείχνουν
αναστροφή της τάσης
το μείωσης των εισρον
τσουνάμι εκτόξευσης κόκκινων δανείων πou
είχε παγιωθεί σταθερά
κάθε τρίμηνο τα τε800 ευρ έως και τις προσεχές διάστημα , λευταία χρόνια . Η ένδειξη αυτή δημιουργεί
ισχυρό προβληματισμό
από την πλευρά των
καθς ,
χνουν τριπλασιασμό
ειδικν
κόκκινων
δανείων ,
αθετήσεων που πρό κειται να υπάρξει το
που έχει αποφασιστεί μεγαλύτερο μέρος του
στις επιχειρήσεις και
πεδο. Ο τριπλασιασμός στα νοικοκυριά που
πλήττονται δεν δικαιοκόκκινων δανείων δια- λογεί , σύμφωνα με τα
τράπεζικά στελέχη,
την εκτόξε υση του
ρυθμού δημιουργίας
κόκκινων δανείων που
σε κυβερνητικό επί7 Maiou.
Οι δηλσεις των μισθωτν στην πλατ φόρμα
καθς θα κορυφνε| ταιη οικονομική κρίση.
Πρόκειται για μια ιδι.
αιτέρως αρνητική εξέ.
λιξη που σηματοδοτεί
την επιστροφή των
τραπεζν στο κακό πaτου ρυθμού εισρον
τραπεζν ,
Πστνεται μάλιστα τη
όπως εξηγούν αρμόδια στιγμή που η οικονοσυνέχεια στην 11
στελέχη, rρόκειται για
μια τάση που εκδηλνεται πριν καλά καλά
οι ίδιες οι τράπεζες ξεμική κρίση δεν έχει κορυφωθεί
Απελευθερ-ρελθόν , προεξοφλν
νονται Πόροι
έωs 6,5 δισ.
επιπτσεις της στην
παρατηρήθη κε
τας τη δημιουργία μιας
νέας γενιάς κόκκινων
δανείων, που θα προπραγματική οικονομία
κινήσουν να εφαρμό- δεν έχουν απoτυπωθεί
Μάρτιο, ο οποίος ήταν
από τους χειρότερους
μήνες των τελευταίων
ετν σε ό,τι αφορά τις
πρόγραμμα στήριξης εισπράξεις από δάνεια
Οπως προκύπτει από
τα αποτελέσματα του
συνέχεια στην 10
ζουν τα προγράμματα ακόμη.
στεθεί στον μεγάλο αναστολής δόσεων και
Το γεγονός ότι το
από το ΕΣΠΑ όγκο των μη εξυτηρε - nαγματος"
δανείων
τούμενων
ύψους περίπου 60 δισ.
ευρ noυ έχουν στους
οφειλν για ειχειρήσεις και νοικοκυριά με
rou έχει ανακοινσει
η κυβέρνηση δεν έχει
βάση το μορατόριουμ έκταμευθεί ακόμη στο
Σχέδιο έκτα κτηs
ανάγκηs για
τα χρέη
νοικοκυριν και
επιχειρήσεων
AKINHTA
ΔΗΜΟΣΙ0
πόροι
Κοινοτικοί
ύψους 4,5 έως 6,5 δισ.
ευρ απελευθερ νονται από το ΕΣΠΑ
στε να διοχετευθούν με μεγάλη ταχύτητα στην πραγματική
οικονομία και στην κάλυψη των επιπτσεων
της πανδημίας . Αυτό
εξασφάλισε η κυβέρνηση, κατόπιν απευθείας επικοινωνίας
του πρωθυπουργού με
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9