Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NASAA
ΜΕΛΟΙ ΤΗΣ
FPPFAE
TPITH
TENIKH
7 ΑΠΡΙΝΟΥ 202
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12484
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6.Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Σεντένο: Ανοιχτή η συζήτηση για τα κορονο-ομόλονα
ΜΕΤΡΑ 500 ΔΙΣ. ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟΥ EUROGROUP
Σταϊκούρας:
Θα υπερδιπλασιαστούν
τα μέτρα τον Μάιο
Παράθυροw
για άρση των
πεpιορισμν
«Q VRglandanareev ra pénga ya y evnueninσης της κσης τον Μό0 καλέατοντος και το επo
peve zpovni deáornpa dnlaiven ore AIIE-MIIE o usoveris
Ouovoguniv Xerforog Erainodigag.
H Kopéevnon ézn ipen, or zpairn gdan, daomovouκ μέτρα ύpνυς 63 δ. εrpά μα την εύσχυση της δημόσι
5 yεioς , Τν τόνοση της αυτότητας των ειχpήσιwν
Env orden rov eoobejnarog ruv egyatoutverv. Avrd
τα μέτησ, mου εκτείντα μέχεtος Aπρόλλο, αντστο
zov ero 3% rov AEII ms zigas, noooorá vylirrgo
né rov péoo evgnakos doo, nov eivan ogebév ore 3% rov
AEII (oevévrevgn Mario Centeno ).
Ilgopidnera va vargdealamaorodv tov Mdno, walraντος και το πόμενο χονό διάστημα.
τον Μάιο
Οηός εpo
λε μήντμα ελτος , τονpντος πος , μένοντας στο σκίτι
τoν Ατρθο και δοeλάοντας αντό που κερίομε, εi
van oto yig ag to Máso va
χοροtμε τα nodru anοτελ
σματα του κόπου μας .
Me to padpaergapuéveerv
-ην ανοζήτηση ενός συμβιβασμού σχετικά με ο ευpωπαίκό
HSBC: Υφεση 6% φέτος
στην Ελλάδα
εopτή τον Πάσχα τύνοε ότι η
ποκέτο μέτρων θα ειδιξε το Εuogrοup που θα συνεδρνά.
σει σήμερα .
Το Eurogrop θα συψητήσει νέα μέτρα που ανέρχονται συνολικά
vibov, na va lerroveyoovv
Ven 65 nροβλέπει πλέων η HSBC mα την ελληI nx enovopia évavn avdaregns 2,% neoyevdστερα. Ταυτόχονα pας ποβίτι και σpή ανάπτ
5η τίο ν γα το 2021, με ανάπτυψη 53% ατό 2,1% που
πρoβπε προγν στε
Η HSBC mολο oι ο τομέoς που θα επηρεοστεί εe.
vnsed egsooórego eivar e rovgsopis, vov Onolov ra éooδα αποτελούν κατά λεpύτεηο από 10% των συνολικν o .
bew ng oovoplag m negéxoe ro 20% oevolaná rov AEIL.
Η HSBC eτιμάι ότι μα μεύοση στον τουppό 50% 0
επpέρα μα μείοση τουλέρστον 5% στην ανάπτυξη τo
AEIL.
σε περίπου μισό τρισεκ. upo , δήλωσεο πρόεδρος του Eurogroup
Μάριο Σενένo
Αναφέρθηκε, , σε μία πστωτική γραμμή από τον ESM για όλες τις
Kedenopévav v vgiv
εελησίες τη Μεγάλη βο
μάδα Ποgάλληλα, τpοσ
χρες tως 240 διο, στην πρότοση της Ευρωπαϊκής Επτροπής γα
anlpamb ml gelounellegods
ένα δίχτυ ασφαλείας 100 δισικ . και την πρότοση της ΕΤΕπγια ένα
πανευρωπαίκό ταμίo γγυήσεων με αύξηση της δυνατότητός του
να, ότως αντά στην Αγία Βαe
paga wm ory Ayla Tedba
κατά 200 δισεκ. για τς επιχειρήσεις. Αν προστεθούν , τα μέτρα της Ε
κT- ύψους 3% του ΑΕΠ σε δημοσιονομικό επίπεδο και στο 18% σε
ρευστότητα- με το μισό τρισ. cup που σχιδιάζα να προωθήσει το
Τaφανόμνα αντά δν έχονν
"Spozon: Sana an layko nyrtoe
aλάμε φαναπκούς. nοστή.
"Yyeon 18,0% ba yvagion géreg n nvnj oovopia
véppuva pe avákeon ng UniCredit.
Eurogroup, ανέρχονται σε πολύ περισσότερα από 1 τρισεκ εup
ete ox. lléroeç.
ως άμεση αντίδραση
ΣΒΕΠλήττεταιτο 90%
Τωνμεταποιητικν επιχειρήσεων | Προστασίας για 8μήνες
Πρτη κατοικία:Παράπασn
ΕΕ:2δισ. για την στήρξη
η ελληνικής οικονομίας
mBefaieon ruv ngoßiéyewv ya prinon xứndov eg
Eyeoviv xm erjmas xrebopogias, xuraygáyovras or H
enangonoinon ms dgevves roe -Xvvbéepov Beoungaviv Edbog (EBE). To 90% vuv peruNoiv eNIχρήρεν δηλύνει ότι πλήττεται από την επιδημία, ενo
«Emelye anó rụy Evpunalej Emnpom ro TeΤmοράταση σχίος του νόρου προστασίας της πρ
της κατοκκίας, ο οπίος λήγ την 30ή Απριλίου συ
Cyrjerpe orgv miebaárneyn rov ouovopunos emreλείου με τους δανοστές ΗΕλλδα ήτηρε να υπόα
aogáreon g ogeç rou vipov péz v 31n ArxepPeiov 2020, aliá, ótnç evagégovv aingogogies, u deEyreobooies éng rov zoooé rev 2 dea, pe
re exelo bu poghevowuv o roánetes éng 7 do. ya Keνάλοο Κινήευς στις επιχερήσας μας. Αντό ανογ .
Qα σε ανόρτησή του στο witter o υπουγγός Ανάπτυξης.
Το αθτo i avorό oε ες ς ελληνικές επιχν
etpeuç etmgoruévev rev evbuápeouv xemaromorunogavia oe enjora pdon evauévera va efva saré pécov dgo peyukvregn and 6e.
g lunadabdas alha nal agronlds aarpear ans kaga
Oei rekaná éraguon ya nugiraon riouv viv.
LZIOE0 67SZLL16