Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
I ANATOAH
anatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Εiος ιδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.787
Σελίδα 24
ΕΣελίδα 22
Γ. Αραμηατζής: ΚΑυτοί Που.
διοικούν την ομάδα Την αγαπανε
Επτάδίς από ΤΟ ΕΣΠΑ
Η καθημερινή έκδοση
της ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Τεράστια η ζημιά
των παραγωγν
Με αίσθημα ευθύνης aπέναντι στην τοπική κοινωνία, ολλά και τους συνεργάτες μας, η ΑΝΑΤΟΛΗ πpοσπαθεί - αυτή την κρίσιμη για όλους μας στιγμή και σε
ένα οικονομικό περιβάλλον nou γίνεται ολοένα και πιo
δύσκολο-να naραμείνει ανοικτή και να συνεχίσει την
καθημερινή έκδοσή της
Σε εσάς τους συνδρομητές τους αναγνστες μας
και τους διαφημιζόμενούς μας στηρόμαστε , για να
μπορέοουμε
Περισσότερα στοιχεία ζήτησε ο Υπουργός στην Τηλεδιάσκεψη
Ρεπορτάζ
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
ουνεχίσουμε.
Στο Πλαίοιο των npοληπτικν μέτρων για την anoφυγή εξάπλωσης του κορονοίού
. Η διανομή της εφημερίδας γίνετα λαμβάνοντας
για όλους τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας
. Υnάρχει η δυνατότητα καθημερινά νωρίς το πρωί
ηλεκτρονυκήςs anοστολής της εφημερίδας στον υπoλογιστή σας
. Γα τα καταστήματα και τα γραφεία που παραμέ νουν κλειστά υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής δεύθυν
σης και παράδοσης της εφημερίδας στην οκία σας ή
σε άλλη διεύθυνση Ποu εσείς θα μας υποδείξετε.
. Η γραματεία και το λογιστήριο napaμένουν
ανοικτά και μηορούν να εξυπηρετήσουν τους ανα
wστες και τους συναλλασσόμενους μαζί μας για
οτιδήποτε χρειαστούν , τηλεφωνικά στα τηλέφωνα
28410-22242 και 20410-25505, αλλά και μέοω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα emal infoganaiohcom και
[email protected].
Πέραν της έκφρασης
καλν προθέσεων αnό
πλευράς του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης Μ.
Βορίδη , να στηρίξει τον
αγροτικό κόσμο μέσα από
τα 150 εκατομμύρια Που
διαθέτει η κυβέρνηση για
τη στήριξη του αγροτικού κόσμου συνολικά στη
χρα , κάτι συγκεκριμένο
και χειροπιαστό , , δεν υπάρχει Αυτό δήλωσε στην
ΑΝΑΤΟΛΗ ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Γουλι - σοτήτων των πρωίμων κηδάκης, μετά το πέρας της πευτικν που μένουν ο .
τηλεδιάσκεψης nou έγινε nούλητα και καταλήγουν που ορζει η νομοθεσία , μέχρι 27 Μαρτίου , δεν αστο γραφείο του , στον Άy.
Νκόλαο με απευθείας δι - ματερές Τη μη αnοστολή γκριση αποζημισεων , ζη , στις εξαγωγές
ασύνδεση με τα Γρaφεία συγκεκριμένων στοιχείων τντας επικαιροηoημένα
της Περιφέρειας Κρήτης ΕΠΚολέστηκε και ο υποuρ . στοιχεία για τη σχετική
όπου ήτανο Περιφερειάρ - γός εν τέτοια στοιχεία
χης και άλλα στελέχη της έχουν μόνο οι τρεις Ομά .
Περιφέρειας και το γρα - δες Παραγωγν nou aφείο του Υπoυργού Αγρο - ντιστοιχούν μόλις στο 7%
τικής Ανάπτυξης , στην Αθήνα. Στην τηλεδιάσκεψη , γητν της Ιεράπετρος
στο διοικητήριο , Παρέστη- Ο Αντιπεριφερειάρχης
σαν επίσης , ο εντεταλμέ - επεσήμανε την αντίφαση ,
νος για αγροτικά θέματα εν uπάρχουν καλλιεργη περιφερειακός ούμβουλος τές των Ομάδων Παρα Γ. Τσιφετάκης , η περιφερειακή σύμβουλος Μαρία λαια με το εξωτερικό να
Χανιωτάκη , ο εντεταλμένος για αγροτικά θέματα κριθούν στη ζήτηση και να
δημοτικός σύμβουλος Ιε.
ράπετρας Νεκτάριος ΠαΠαδάκης και ο εκπρόσω - στιοι όγκοι κηπευτικν να
nος της Ομάδας Παραγω - καταλήγουν στα αζήτητα ή
Υν -Νότος , Ιεράπετρας , να τα αγοράζουν έμπορο
Αντ, Πλεξουσάκης
κν , που στοιχειοθετούν τεκμηρίωση . γιατί εκείνα
την υπέρβαση του ορίου που είχε στη διάθεσή το
για καταστροφή στις χωγια να δικαιολογηθεί η έΠοτυπνουν την κρίση
Με τηλε εργασία εργάζεται το δημοσιογραφικό
επιτελείο μος , με το οποίο μπορείτε να επικονωνείτε
τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά
Ευχοριστούμε για την κατανόησή σας και ευχάμαστε να ξεπεράσουμε όλοι μαζί υγείς και ασφαλείς , τη.
μεγάλη δοκμασία που αντμετωπίζουμε
Η ΣΥΝΕΧΕΑ: Στη σελίδα 9
του συνόλου των καλλερ|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
γωγν Που έχουν συμβ .
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ0-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
μην μπορούν να ανταπo| ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΤΑΡΕΝΙΕΣ ΝΕΙΠΕ 50)p, 119%
AAMATINH ITI MNEP 3X225yp
COCA COLA 2 X 1,5L ORIGINAL
| 1ΟΤΑL ΣΤΡΑΓΠΙΣΤΟ 5%2%,0% 200γρ. 3δο 2.398
XAPTIA YTEIAE ZEWA 8 POAON
καλύψουν τους πελάτες
τους στο εξωτερικό , τε .
TO DELIVERY
1,39€
2,38€
έναντι εξευτελιστικν τ .
μν , για κάλυψη της έτσι ή
ολλις μειωμένης εσωτεΕΙΝΑΙ ΕΔΩ /
Ο Υπουργός ζήησε
συγκεκριμένα στοιχεία ρικής ζήτησης Κι εξήγησε
Οκ rουλιδάκης επιβε - ότι η αντίφαση αυτή εδράβαίωσε ότι στη διάρκεια ζεται στην έλλειψη επap
της επικοινωνίας υπήρξε κούς και αποτελεσματικής
καλό κλίμα και διαπιστ- οργάνωσης από πλευράς
θηκε ειλικρινές ενδιαφέ - των αγροτ .
pον και γνση των nρoβλημάτων από πλευράς υπουργού ήταν ότι δεν δι
του υποuργού , εντούτοις
nαραμένει κενό ως προς σοτικά στοιχεία των aτην , καταγραφή των πo - πορριπτόμενων κηπεντ
28410 25968
KAOE MEPA
ME ENA
960 927392
2,99€
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ!
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΟ Ι
FIA NA AEITE NEPIIIOTEPEX NPOzeOPEX
KANTE MAI LIKE TH ZEAIAA MAI ITO FACEBOOK facebook
www.facebook.com/Oneponadeio Mulavakns
Optoka ppoura Kat AaxavıKa
Βασικό επιχείρημα του
H NITA TOY
Pίγa 5
αθέτει συγκεκριμένα noAiavoun Kar oikov
menKOAAOL. THA. 28410 21711
VHTONOAEIO

Τελευταία νέα από την εφημερίδα