Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

6

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2536

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ:

ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Πότε θα
πληρωθούν
τα επιδόµατα

«Σε υψηλό βαθµό
ετοιµότητας
ο Άγιος Ανδρέας»
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΕΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Κρούσµατα:
1.735 (62 νέα)
αλλά και
73 θάνατοι

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 8

628 «ΑΣΚΟΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ» ΣΕ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ

Ο ΑΛΕΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»:

Έρχεται
εργασιακός
µεσαίωνας
ΣΕΛ. 10

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Οι φοιτητές
στο πλευρό της
Περιφέρειας
ΣΕΛ. 2

«ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ...» ΑΠΟ ΠΕΛΕΤΙ∆Η

Το Νότιο
Πάρκο και οι...
αντιδράσεις!

45 πρόστιµα

την ηµέρα στην Αχαΐα
n 1.408 παραβάσεις

έχει καταγράψει η
Αστυνοµία στη ∆υτική
Ελλάδα από τις 23 Μαρτίου
n Και δύο ανοικτά
καταστήµατα εντοπίστηκαν
χθες στη ∆υτική Αχαΐα
ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α

Αναστάτωση σε ιερό ναό
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ: ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ, ΠΗΓΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 7

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Τ. ΤΑΛΑΓΑΝΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

«Η πανδηµία
απειλεί
να µας...
τελειώσει!»
ΣΕΛ. 6