Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Απριλίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 7029
Τιμή : 1.004
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Βραχυκύκλωσαν
ΔΙπλήν αύξηση για
neoo υποψήφιοUs συνταξιούχουs
- Ποιοι θα ωφεληθούν άμεσα
οι εταιρείεs
εμπορίου
Διπλή αύξηση στη
σύνταξή , τους θα
έχουν περίπου 100.000
υποψήφιοι συνταξιούχοι λόγω των νέων αυαποχωρήσει ή αποχωρούν με 30,1 έτη
ασφάλισης έως και 252
ευρ για όσους έχουν
40 έτη ασφαλιστικού
βίου) , η προσαύξηση
που ισχύει (λόγω των
αυξημένων εισφορν)
αναμένεται να οδηγή.
σει σε ορισμένες περι
πτσεις ακόμα και σε
διπλασιασμό του αντα
ποδοτικού ποσού της
σύνταξης.
ξημένων
ποσοστν
αναπλήρωσης
νόμου Βρούτση (Ν.
4670/2020) αλλά και
της προσαύξησης που
θα έχουν στη σύνταξή
τους εξαιτίας των αυεισφορν
καταβάλλουν .
Αφορά κυρίως εργαζοσε πρην
ΔΕΚΟ και τράπεζες,
αυτοαπασχολουμένους , αλλά και παράλTOU
Ανέτοιμος να αντα.
ποκριθεί στις έκτα
κτες συνθήκες που
δημιούργησε ο κορωνοτός αποδείχθηκε ο
κλάδος του ηλεκτρονικού έμπορίου στην ξημένων
Ελλάδα . Ο χρόνος πα ράδοσης των παραγ
γελιν
διπλασιασθεί στην κα.
λύτερη περίπτωση σε
συνέχεια στην 11
συγκεκριμένοι
σημεινει το cnn.gr,
όταν συνταξιοδοτη .
θούν θα λάβουν υψη
ληλα ασφαλισμένους λότερο ποσό , καθς
στο παρελθόν είχαν
καταβάλει υψηλότεκαι μετά , που ισχύει
για τον υπολογισμό
του μέσου όρου των
συντάξιμων αποδοχν .
Για παράδειγμα , πα ασφαλισμένοι
ασφάλιση
uéxpi 31.12.1992) 08
επιπλέον αυτές εισφο - πρην Ταμεία ΔΕΚΟτραπεζν πλήρωναν
μέχρι 31.12.2015 ειασφαλισμένοι,
στή που υπολογίζεται
σε 0,075% για κάθε μοváða
σφορά που κατέβαλε ο
ασφαλισμένος .
Ισχύει για το σύνολο
των ετν για τα οποία (πρτη
μένους
έχει.
επιπλέον ειλιοί
σε δύο Ταμεία.
Εκτός από τα νέα αυ ξημένα ποσοστά ανα.
πλήρωσης
επέφερε
Βρούτση (οι αυξήσεις
των ανταποδοτικν
όσουs έχουν κυριων συντάξεων έως Νέα η προσαύξηση
11,8% θα είναι από 12
Τρίμηνη
αναστολή
δόσεων για
ρες εισφορές για έχουν καταβλη θεί οι
κύρια σύνταξη , από το
γενικό
του 20%. Σύμφωνα με
ασφάλιστρο ρές , ήτοι ανατρέχει το
σύνολο του εργάσιμου
νόμος
την εφημερίδα .Τα βίου κάθε ασφαλισμέ - σφορές άνω του 30%.
Ακόμα και το 2018 η
συνολική εισφορά για
κύρια σύνταξη για
συνέχεια στην 10
νου που ανήκει στις
συγκεκριμένες κατηγορίες και όχι για το
διάστημα από το 2002
στη σύνταξη γίνεται με
ευρ για όσους έχουν έναν ετήσιο συντελεενταχθεί σε
ν. Κατσέλη
Στον Πάγον
αντικειμενικές
και ΕΝΦΙΑ
Την αναστολή για, 3
μήνες της πληρωμής
δόσεων και των προθεσμιν που αφορουν
τις διαδικασίες μετά
την υποβολή αίτησης
από νοικοκυριά που
εντάσσονται
νόμο Κατσέλη και
στον εξωδικαστικό
συνέχεια στην 2
- Οι νέες αντικειμενικές αξίεs
θα τεθούν εκτός απροόπτου σε
ισχύ από τιs αρχέs του 2021
Σελίδα 9