Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
nASAA
ΜΕΛΟΣ ΤΜΣ
FIPPFAEP
ΣΑΒΒΑΤΟ
TENIKH
4 ΑΠΡΙΝΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΟΥΜΟΥ 12483
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.K. 104 38 ΑΘHNA
0,60 EYPO
Εφιάλτης με 1,016 εκατ. κρούσματα και 53.000 νεκρούς
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΤΡΙΣ. ΔΟΛ.
Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Πέτσας : Αν χρειαστεί
θα κλείσουμε και τα διόδια
Ανοιξε
η εφαρμογή
voegné to evbezópve va deloovv va deilen evéyn
Arou lldrga dye e Enang llérnag, evi emfepaieer ón eterdgeran dueoa, péva ora enépueva ddo pe rgia aκoτεrponpα, ο poνός περοοσμός των μετωνήpευν.
ετάομε και περοoσμό στις μεταομέσεις μέσα στα
Exiarva dvo pe rgia 24ga, av civem va yive ba yéven riga
σημείωσ , καντηάξωντας τς ουμπερυφορς μεογηνίας
πολιτύν .
«Ta pérga nov ba múgovue ba neére va eivan avorngeaoinon yna doveç dev eivan ovvereis, dore va unv vnággen
werdzenon rev overaaros Ot ovexeiç dev elvan xogótda Eorjnave.
Bu boiue av zenarei va sdeioovpe ra delbea. en
φόση που εύμοστε εnανυλαμβάνουμε την κύpα απαγίρεν.
n, evngdvoe.
για την
Επιστρεπτέα
Προκαταβολήν
O MERO
vonge xerg egagar
Αης υποβολής ηλεκτρον.
κν ατημάτων γnα τηνΕm
orgexréa llgonarafolrja.
Hydexrgemnjakarpégua ns
AMAE, MyBusinessSupport
da nagajeiven avoxng fng 10
Anguldou.
H xianyágua be progei va
ο Χ.Σταικούρας βλέπει
συμβιβασμό στο Eurogroup
ως και τα 4, τρισ. δολάρια υπολογίζα η Ασιατική Αναπτυξ.
ακή Τρόπεζο(ADB) Το κόστος για την παγκόσμια οκονομία
από την πανδημία του κορωνοίού , ποσό που ισοδυναμεί με
coớv va vnopáloev afmua
δες εtaιρείες, ανεξορτή
66ΝΙοo όι θα αταλήξουμε -όπος συνως γίνταNoe évev ovyargaops perguv Noe dev ba segdapVE anagainye eugeoplaye - corona bond, ld to ovve
kunó anorteepa ptogei ve eiva berun Anda dev ba égn
pla enordoa" avégege o YIIOIK Xoonng Eralinelgag puδντας στο αδόpωο της ΕΥΤ pa τη λύση που εχαρεύ
τα να βυθεί ανopορ με την χηματοηση των κρστν
- pdiv Tng EE doe va avnpenanioer y gé AviyeΤο 5% Του ΕΠ. Για το εάν όμως θα uλοποηθεί το δυσμενές σενάριο
θα εξορτηθεί από την εξάπλωση της νόσου σε Ευρπη, ΗΠΑ και άλ .
λες μεγάλες οικονομί ., σημεκνει η ADB στην έκθεσή της
Μια μικρότερη περίοδος έξορσης θα μπορούσε να περιορίσε τη
αν υπέγννται σε επuο ή
OE RAnyévre KAA
va eougboév, vu onlaivovv
rov rigo tovg nou eu ovagi
ver e pla oened and dila
orogela.
Te ovvolanó ndorog sos te
negiverran ono I den, Anorekei péges vov Nexiven 6,8
do. sov avuxolveoe xvpie
ζημιά στα 2 τρισ. δολάρια ή στο 2,3% Του παγκόσμιου ΑΕΠ, σύμφωνα
με την ADB στην έκθεσή της για Τις οικονομικές προοπτικές
ew, rv anipa pryakétrgn atronoinon g Evgiang Tedretes Exrvbéecev étn dore va xemparodorndovv nipa at
ovórego Ezevdéong ene Ergian, A Zejen cov ESM erv
Συνολικά, τα επιβεβαωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 1,016
aon, οι νeκροί ξεπέpασαν τους 53 χλάδες, εν οι άνθpωπο που
νόσησαν και θεραπεύτηκαν υπολογίονται σε περισσότερους από
envia avagégerper, daeg cie, wm ex.Pyudavya.
211 xıkıdbeç.
Scope: Στο 75nupεση φέτος
στην Ελλάδα
Σειστορικό χαμηλό ουπηρεσίες
στην ευρωζνη
Δημοπρασία τρίμηνων
εόκων ΤηνΤετάρτη
Teairega exrebeyuévmor éva exovopunó oox dye ns
Lπαδημίας είναι η Ελλάδα, εκτιμά η Scope Ratings oε
ro o yaumls onueio dlav vev enoglv vnozuiomoe T Terágrn 8 Angaklon 2020 tu beevreryei Anuo- τομέας των υπηροον στην ευpίη τον Μάe
To. Oauç perabibe ro MarketWatch, o PMI ns IHS duv rou Elinvooé Anuoofov, oe dvan poep xoood
Markit éeuve fovnd enç 26,4 povábeç axó 52,6 rev deΚoυpο . Τα στοχεία υποδακνίουν όηη ονομία 0ομηνία διακανοισμού (setlkment) θα cίναι η Τρίτη 14
της ευpνης ήθη συρρωνόντα με ετήpιο φ0μό που
NAgndtn to 10.
πρασία Εντόων Γραμματίαν διάρειας 13εββομά.
6θεoή της nα mς συνέποες της κρίση Η Spe
βαθμε της cτμήρεις για την ανάπτυη της ελληνε
κής υχονομέας, στο -7% γα το 2020.Η ελληνική οκονο375 οιατομμιρίων ευp , λήεuς 10 loυλίο 2030. 1 ημε
Απρλίου 2030 T+2). Οι τόκο τν εντόκων υπολογο
vra e xpovi páoy ACT/3.
τηpής της ατό τον τουpομά
LS910E0 67SZLL 16