Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

13oC, 15:00

16oC, 21:00

12oC - Υγρασία 54%-90% - Άνεμοι: Α-ΒΑ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:19 - Δύση ηλίου: 20:07

€0.80

¸íáò ìéêñüò äýóìïñöïò èåüò

Αναζητώντας θετικά σ’ όλη αυτήν την επώδυνη και αλγεινή, παγκόσμια όπως αποδεικνύεται, συγκυρία, τα βρίσκει κανείς στον επιβεβλημένο αναστοχασμό για τις επιλογές μας και τις προτεραιότητες. Πρώτα, πρώτα, σε ατομικό επίπεδο, πριν σπεύσει να τους δώσει θεωρητικό περιεχόμενο και ίσως πολιτικό πρόταγμα. Ο αλληλέγγυος άνθρωπος δεν είναι απλώς ψυχοπονιάρης ή πονηρός «φιλάνθρωπος». Η συνείδησή του είναι το κρίσιμο
πεδίο για την αλλαγή από ένα υποκείμενο καταναλωτικών επιδόσεων σε υπόδειγμα φυσιοκεντρικών αξιών. Δεν είναι μόνον το σφίξιμο, που
αντικειμενικά προκαλείται από την απειλή του κορωνοϊού, αλλά και το βέβαιον της οικονομικής κρίσης που αναπόδραστα προκαλείται από την ακινητοποίηση της οικονομίας και των μετακινήσεων. 3»

Σάββατο 4 Απριλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5094

ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΜΕ ΙΟΓΕΝΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

ÓõãêñáôçìÝíç áéóéïäïîßá

• ÓôáèåñïðïéÞèçêå
ç õãåßá ôïõ ðñþôïõ
Êåñêõñáßïõ
• Óå áíáìïíÞ Üëëùí
15 äåéãìÜôùí pcr
ΚΕΡΚΥΡΑ. Το τρίτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού στην
Κέρκυρα, είναι πλέον γεγονός,
καθώς βγήκαν τα αποτελέσματα
της συζύγου του 75χρονου, ο οποίος βρίσκεται, ήδη -ως το δεύτερο κρούσμα Covid19 στην
Κέρκυρα- διασωληνωμένος στη
Μ.Ε.Θ. του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου των Ιωαννίνων.
Σελίδα 3&5>>

Áõëùíßôçò:
«¿ñá ìçäÝí ãéá
ôïí ðáíåëëáäéêü
& ðåñéöåñåéáêü
Ôýðï» 6>>
Óôçñßîôå
ôéò åðé÷åéñÞóåéò
ðåñéöåñåéáêïý
Ôýðïõ, ëÝåé
êé ï âïõëåõôÞò
Æáêýíèïõ ôçò ÍÄ,
Ä. Áêôýðçò 7>>

ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗ (ΚΟΥΡΣΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ðáñï÷Þ õãåéïíïìéêïý õëéêïý áðü ôïí Éáôñéêü óýëëïãï
Ôé æçôÜíå
ôá åóôéáôüñéá
óå êáéñïýò
êáñáíôßíáò
áëëÜ êõñßùò
ôçí åðüìåíç
ìÝñá. Ïé èÝóåéò
ôçò ÐÏÅÓÅ 8-13>>

4>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα