Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΙ ΤΗε
FIPPFAEP
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
3 ΑΠΡΙΝΟΥ 2020
TENIKH
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ETOI 440
ΑP ΟΥΛΛΟΥ 12482
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΟ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛAΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ντερ Λάεν Εως 100 δισ. στις χρες που επλήνησαν
ΈΡΧΕΤΑΙ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ
Μητσοτάκης:
Αν χαλαρσουμε
θα το Πληρσουμε
Έρχονται
μέτρα
για ανεργία,
τουρισμό ,
eνέργεια
rpévu anlotu pprepartu timor o Kuedog Myronvaç vnoypaovrag én -av zulagloour ta to xin
eioonuen Esloni, , e to llérga tóner ón gérog
λήνη στοχινμένων
agdoter na tovg ideabetedivteg doueg bev neeegudv era prga ón
qopoi, ns arenAolas xun
nybahenres oulaana kun aohaaydolaa Salang
allhanodu Seyeuana Sha
ský parlai.
ev y tledegia tongaler einare erv agzd tae
Xogoras Lrulodees.
Ilagdiania, avégege ón ryv
Γεωργιάδης.
Η εφοδιαστική αλυσίδα
λειτουργεί στο 100%
Ευρωπαίος επίrpooς Εσωτρικής Αγορός Τεpί Mπρeτόν δ .
λωσε memσμένος ως το κράτηpλη θα κατοφέρουν να κατο
ήβουν σε σύγκλιση για Τoν Τρόmo cύpεσης νων χφηματοδοτ
volodv, o solaruele ya y
avegyia, peruti uv enolev
κν εργαλείων οπtνονη στην κρίση
Η πρόεδρος της Ευρωποϊκής Επmpoής Ούρσουλα Φον Ντεp Λάεv
Τονησε oτι η ΕΕ α διοθσεα pίχpι 100 δισεκ . υπtp των χωρν mou επλή
en rurv ebendrev evteylag
Ileieteor be, én ea' tu ing
Tuiga uegein, wn augela tuv
eoilev rev Magne yaiveta
én dev jravanorontevu
Yanldyne ve patudes enya
kelaç or 15,7 bun, evgi te
«IMintegei ere 100%. Aev vndezev reiyng
kan negaeanohak Setlne
γησαν πο σκληρό , αρχίοντος σπό την traia, για να ανημτuιστu
η μελοση ων μσθν όσων εργάζοντα με μεωμίνο ωράριο . Αυτό
θα κατοστί δυνατό χάρη σε εγγνημένα δάνα οmό μρους όλων Των
Xwpiv uehav.
Σύμφωνα με Το Routors , tvoς σνμββοσμός μπορεί να προκύψε στις
cive ore péoro ogarion, eixe o vaoeris Aváxre
i rue erdurga, erev Mega, aneveivrag er egityn na
as ontoguloa so Amlyhola Shhrco atplapa ea
ορχές της επόμενης εβδομόδα για να πακέτο, ο οποoίος θα πτριλασμβά .
ejan Salannan e Aastonaan lmindear ala m
hanan lmlalna brala zelagtex S upan
Tniv. Er án ogogd to vdegoneve pov mreg vu
VeI Eva h mepioadrepa amó ra ets ptrpa:
1. Δάνεια ατmό roν Ευρωπακό Μηχανισμό Eαθερότητος (ESM )
2. Δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπtζa Επενδύστων (ΕΤΕm)
3. Δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Εmmpoή
20g evyai nue riva ta tapn
irga enç egyameis ezéeng auvorv eveopitus uikas
Kορονοίός:Εκοψε το νήμα
46.000 Twóv
Ελ.Βειζέλος: Καθίζαση
επιβατικής κίνησης
Drση τζiρου φέτος
Βλέπουν δυο στις Τρεις εταιρίες
Omgovoliç avvrn Ty avaiyn eigou rov pe Ozngótepos omy urtopia rov argohoopiov Earvte T417% rer ermgniv frovv n ennecurtei anó
sugérnra antavéuevy nand redne egedóv etenvón, Begovrus avleives tnds anç tiovegis més
roe depon, evdueod tovg everj evis pmgod plondderv, eviç and ra pgotrea er lola eragi rwv 46.000
Ovyuárev s auvdquiug. Ilávn eaó 900.000 xgotopatu odevong ané rov nogovoló xetaredyovra nepoeuog Bevitiog, éoov ayogd ryv enfaruj nivnen
edvn e Mágneç. H efanj nivnon tou argolgoploe
evjoe oe aegltov 640.000, natuyedgeveus anóroun
arien 61.%, ag euvénna ng navonglas COVID-19.
rov Covid-19. pe eo 56,67% evreiv va avaptvovv qé
rog empavnnd pemuévo 1ien, ya rns pempévns t
uato Snakagngaga Sha arasolisca mx apgnia Shoks
un lkokape la daeay ana Salil Sads Saoagds Saosg
reç, ovugeva pe deevva, nov dervereoe ro EAAnvoyeeralabetniv zequogopiv xa Tas ànyns eevorórnOe ore enixebo tev A5 exar. empetiv, enpivovtog
andey 205%.
puavnd Enpeknriea
9772529T030158