Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοσιογράφος
Πou αγαπa
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρi
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοιτήτις. Εκόντης- Δrθυπής ΒAΣ ΖΕΡΑ tτgς 50- Ap φλαυ 1180 Τμή 080 αωμ. lιaηεή 3 Ατριίον 240
Η ΕΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΠΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
TONIEE ETHN KATANAHKTIKH OMIAIA TOT
ETH BOYAH O IPROYNOYPTOE
v aváyen va unv KpiouOc urvec unovpaul- xeei KadopIotiKoc va to
undpξε xahopuon οντος ότυ w xοnapάσου - μεΜorr tine ο. Μητοστό
της nροonάθειας με θα τοntrpoouμε E. κnς τονζοντος όυ όσα
nou Ex viveI KO Ond, de, ya to noxa tów- noonynenkav edaoav to
κει δύσει τα nρuτa συγκpατημένο οoόδοξα μη , νeι noσκα τς εuoνης και δοφoρα atrtoμaτα εv
νματα τoνιοε ο κυράκος της ής npoεonoτος όσο0 tρovται anotouv
Mntootákne pihuvtas doouc dev neeov o npoonhuon otov otONo,
otnv Onopenca tnc Bou uttpa óu n KuBtovnon votnta, neieapxia Kai anhής για την αντιμετοιση
της navoημίας του κορω
volou.
O npueunoupydc enorpove du o Anpitoc eiva
OE Ot petoc npénei va yi- noota ouynpanueva shniXEI Ka ánna ptpa on ga
petpa anna gTo xtes d Anteyyun vai ono ciua
va unv to eveovono ote oi anevava otov KOnoouue.
*O Anpinioc ioc anodepuvoio
Η πλειονότητα του κόσμου
Χωρίς νέα κρούσματαΕΠικροτεί τις πράξεις της Κυβέρνησης|
κορωνοϊού η Πρέβεζα
Enισήμανε ο Υφυnουργός Υγείας Β. Κοντοεαμάνης
Χωρίς νέο κρούσματα Κορωνο ou n npeseta utxpi xeec to peon
μέρι, μετά τα ntvtε δanστuμένα
nou ανακοινθηκαν ος
EVEC nue.Nav D nponyoupec.
UL AYA Heip
BpKópootE eveóc tOU xanou oevapiou napautvenezenen unc
novoruioç ouV ipa paç avepepe oupunoupyoc Yveioç Boonn Koνοcομonς noντος nως ανοoηυμένοι στο Εr με κορωνoιό ο
vépoova oe 530 aoteveik ue Kopavoio voonneiovta ong douec
| ου ΕΣΥΝΟ rpooeoe nς νanoο με τν εξ5η ς nopeίος της
vooou unonooe KO D otoo oc. pwvegea on aEk. 12
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μάχη' στους κόλπους
thg E.
TIA THN COVID-19
Μάn έχει ξεσπόσει στους κόληους
της ΕΕ, αναφορικά με τς ηρωτοβουnίες
nou θα αναλάβει η Ευρωζνη για την a.
Θα το εmιναλάβω ονομάζεται η νόσος χουν δημοσευμένα
pua Kópn popá. O nou npoxalei. Ilpo- véa otorxeía, enesdi
ονομάζεται σnάθησα λοιπόν να οι έρευνες βρίσκο Sars-Cov 2 και όχι βρ νέα στοιχεία νται εv εξελίξει . A
Covid -19, όnως a- σχετικά με
την νέτρεξα λοιnόν o
ναφέρουν οι δημο - Covid-19 , έχοντας σχετικά άρθρα δη
σιογράφοι
όλων nρόσβαση στην βι , pοσιυμένα oε μεγά των ραδιοφωνικν βλιοθήκη του Χάρ - λες εφημερίδες των
τηλεοπτικν βαρντ . Anογoητεύ- HΠΑ .
ντιμετηιση των οικονομικν συνε.
nειν του κορωνοίου .
Γρόφeι ο Μολης Λoυκο στα0μν . Covid-10 θηκα . Δεν υπάρ revezee uv .
ruveze rEn . 6