Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

12oC, 15:00

15oC, 21:00

13oC - Υγρασία 57%-90% - Άνεμοι: Α-ΝΑ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:20 - Δύση ηλίου: 20:06

€0.80

Êüêêéíç êëùóôÞ äåìÝíç, óôçí áíÝìç ôõëéãìÝíç

Είναι το κρίσιμο διάστημα. Αυτό δηλ. που ο αριθμός του
αναγκεμένων για νοσηλεία θα πιέζει τις αντοχές ανθρώπων και υποδομών και στη Χώρα μας. Τώρα είναι που χρειάζεται η αυτοσυγκράτηση όλων. Κατάσταση δύσκολη για το μεσογειακό ταπεραμέντο. Οι
περιπτώσεις του «Βενιζέλος» και της Καστοριάς, διαφορετικές στην προέλευσή τους αλλά ίδια απειλητικές στις διαστάσεις μετάδοσης, δείχνουν πως
μπορεί αναπάντεχα (;) να εξελιχθεί η απειλή μαζικά. Και τούτο ανεξαρτήτως άλλων πιο ελεγχόμενων σε άλλα πεδία και περιοχές, καταστάσεων. Ο
πληθυσμός θα προσπαθήσει να παρατείνει την σύνεση, που σε γενικές γραμμές επιδεικνύει. Κι οι διοικούντες θα εντείνουν τις προσπάθειες να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να θέσουν σε λειτουργία την κρατική μηχανή, που στην περιοχή μας εμφανίζει προβλήματα. Να βρει ρυθμό και τρόπο. 3»

Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5093

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ÂáâÝë ÐÉÍ - íïóïêïìåßïõ

• ÐåñéìÝíïõìå
Üäåéá áðü ôçí 6ç
ÕÐÅ, åðéìÝíïõí!
• Äéáøåýäïíôáé
áðü ôçí ¹ðåéñï
(ßäéá ÕÐÅ) ðïõ
åíçìåñþíåé
êáíïíéêÜ
• Óôç ÂïõëÞ ôï
èÝìá áðü ôïí
ÌðéÜãêç

ÂÜñäéá ðëÜé óå êÜâï öáëáêñü

• ÁíáöïñÜ êáé
ôïõ Áõëùíßôç
ΚΕΡΚΥΡΑ. Εδέησε η ΠΙΝ να
στείλει ενημερωτικό στα ΜΜΕ
για τη διαχείριση της πανδημίας.
Η ικανοποίηση μετριάζεται από
το γεγονός ότι το ενημερωτικό
περιλαμβάνει πληροφορίες μόνον
από τη δραστηριότητα της Αστυνομίας! Όχι όμως και από τα νοσοκομεία, που είναι και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και
της προσοχής των ΜΜΕ. Κι αυτό διότι (sic) «... αναμένεται ειδική άδεια ως προς την ενημέρωση
από την 6η ΥΠΕ Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων
Νήσων».
Σελίδα 4&5>>

ÑïõìðÜôçò: Óôáèåßôå óôï
ýøïò ôùí ðåñéóôÜóåùí 4>>

«Σκοπούν», όπως θάλεγαν και στο Πολεμικό Ναυτικό, επιφυλακή δηλ. παραμένουν πυροσβεστικό
και ασθενοφόρο στη Γαρίτσα για τον... φόβο των
Ιουδαίων

ÊáëÝóôå óôï 26610-25555 ãéá öÜñìáêá êáé öáãçôü
ÓõíÝíôåõîç/ðáñáßíåóç
óôï enimerosi.com ôïõ
Êåñêõñáßïõ êáèçãçôÞ
éáôñéêÞò óôï ×Üñâáñíô,
Íßêïõ ÌáêñÞ: ÖïñÜìå
ôéò ìÜóêåò ìå
óõíåßäçóç
êïéíùíéêÞò åõèýíçò
êáé ÷ùñßò íá
íôñåðüìáóôå 7>>

3>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα