Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ P
OBHMA
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
NAPAEKE YH 3 ANPIAJOY 00
www.olympiobima.gr
THPEeaTIA H NATOOPMA
Πάνω από 80.000
οι αιτήσεις
των εργαζομένων
AnO TO AHMO KATEPINHE:
Καλάθιω υγιεινής
και προστασίας
από την πανδημία
YIO TEN IPOTNOGEH OTI EINAI ENHMEPOI
<Πάγωμαν των
δόσεων των δανείων
NA TO BIAOMA TON 800 EYPO
ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥ
naoyn wwwapnpale,mon
mpimçuaçe npylaç m, mya
Napiv om Opdon
για 3 μήνες
Epun taor
ou Yugou
v omw apomkanpopuuporan
ploy kng ym Mwn n
TIA EIIXEIPHEEIE KAI OYEIKA IIPOMIA
Kam phnyg, ono
ms ou uupbuipyaolaç a Nowui
Yroddon
yamyp ole
aont o
popquo
Batioon
Ertonç Brarou O Doiva ipan
u locuto, mpova a nipu ms
Kopavobu Npos
ZEBE:
Λήψη μέτρων
για ενίσχυση
της ρευστότητας
TON EAroreON
po olaç n
Hio youou
arpa, rongurpaeç mçaKK
ourpola Mbls nooomaleç avono
BETOAH
TOY ENIMEAHTHPOY NIEPIAI
Στον Υπουργό
Οικονομικν
για την πλήρη κάλυψη
του δρου Πάσχα
AnO TON KPATIKO
MPomononEMOs
omonlal dva
aMA pimpnkamoupia impiZTHN NPOEOnonoHMENH
NAHPOOOPHEH
ETo Taxisnet
οι επιστροφές φόρου
K. MHTZOTAKHE:
Ο Απρίλιος ίσως αποδειχθεί
καθοριστικός
ToE po nplaçpla m ww
pnç aponmnonons
Ta opopod mw oorqulaaoN Eprn
noΥ ΔΚΑοηνTA
O1 OPONOT OYMENOI
duneuvo, upopa om popoloyt
va oppoido oww
-daligen Suon pttau Sodek u ortops g
MA TO MEAMON
PAvang y.ovpon
poo wpom
nantonaon arolmiv a ptp
Apmy Aa .
vaç om OomgBo ww ion
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
u na o popoloyavo od a
omo va Doto no Tlerat omw
Mpooumorordn rpopn
hodo Sngp od uu
Toivaç do aç Bemalappiv ana pa din
ya my aimpn ipnemptmen
opolopa Mincm po
parka, Koouoavpuroipaç ndoo ye
OOupidmponç dooae pooy dan Opoantç
ona, duemoyprouç unmw plo
ou m dontgona onpoorn oro
a Qat, Auavou oplç ono onh yavaykou
a Mapta omedpe dooypadla ha ve
rodaanlde art
OI ANDAEIE ETON TOYPEMO:
21,5 εκατ. λιγότεροι επιβάτες
XRoupe etong qmerooivng
IKTEO OAYMNOE
ZTA EAAHNIKA ABPOAPOMIA
Τερνάω ΚΤΕΟ
στο νέο ΚΤΕΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
Kae puono mo d g toue pomopatç mapelas lapds
da toitpn, kau andpeong mgiehrong u opnca
Eedmona oympvoç dn ançpdçNokunaen
Με προϊόντα παότητας στις
κατεpες Τμές κα το
udiKutvo mpoouKa, os
CYyuduaoTE TO KakTepo
απorλεoμ
T.2351039303 & 34886
konstadinid [email protected]
Φέτας μαςλένε ου ειδικεύ να ξεχάσουμετις σούβλες
σην Κατερίνη
TCPNOE
Tyalorouodo
, anoopείoνα , ότως α
IREAL ESTATE
ukv ovoa diopepinra
eny hatorepue lapiat ano 5au
EnaysAuatIKà axivnra Ka
argu Anronah ninanan
Aogipou.
ας Μομίoυ τεμα Kepn
nt. 2351077377
ISJD 11. n K 1
www.tarpas. intosterpos gr