Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΧιτικη
Διαφάνεια
ANEEAPTUTH
EBAOMAALALA E OUMEPIAA
|1Ο ΕN(ΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Της Χίου ΕΙΔΝ ΔΩΡΑΝ λεπή
11s Neappiou 13
oumioodo
us Anhutopias
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ-ΕΝΕΧΥΡΑ
ARN 10 PALIODANA
105.0 1oY
ANONLTNE
TILMEOPAZN 10Y
Kainováki OHE: KivbuVor Vio ëktun
wobiumy Aóya Kopovoioú
Κρούσμα κορογοίού και ση Χίο
40χρενος στρατωτικός νοuηλεύεται στο Νασακομείο
Σε καραντίνα η οικογένειό του
Hapo nopóvoors SARS tOu NoDONopeiou,
Aolnon u Naoplor
KaaTEanpara Sav inopovnoeva
SKPOVTSİ Kai sO vroi pas.
"Evas 10x Dowos Enhovas oa
IKUTIKOS. NOU O EappanoKObrano
nasouaize Juumopra KaI E3ηκε μηό
Eivai to
Eto lavino NodOropsio Xiou
KOOovolou an Xio. púpxpuva LE
nou aneeite ao NöoNOKopao
τo τούτο Γao
Sivo eanapoovOTIK iG niears. o
nowos devis LE VOD COMID
12. Arotouda Kaanininaywyh
Lupxpova je minooxpoois. to Noaonousio EaLVEDDia pE Kai A KEŠan trs sias tOuEiar Jcah xal iKNonoirth.
Eníbouo 800 cunto
Avoken nAgrpópUOVIO TOUC EOVOOEVOUC x enaph, EE WaDae ihea poroxovan on Sıkoi. tou aivacunoi. O via óu sar untova oyoa aVnJux ta,
rcu.Boiaraaie ninon ae
Σχέδιο για πλωτά νοσοκομεία στα νησά
YreYTEOEPIADA
RONDANON VOtrny
Avnouxia eniKDaEI TO Anao.
a1s Kuxitáse, ora boSeravnog
Anotnvänin naoapevO UVOI Ejais sitieipas ou una axo uV Jta
voDoropsia, Jra Kévtaa Yysizs Kai
sivai arnoooráteUta oe pia evsexopavn sganikuantOU KO SOvajou,
CARIE
yatavnaa Tou Aryaiou kaitou bviouEivaI nanayóosuJA LEtabaars
JE QUTa E un povVipous KaoiKOUS.
Το μπρο οίπό συσομό τηε στε 21.
Ndotiou. ópos dos TÖTE QDKETOI KAOIKOI TUVOT IKN KEV- BUIEDhzes JETAPO s SerypÓov yra sgerabn anótavnara.
9onnpo ous Ο κυβεον ατικ
sgayyenies ya nooonhyes. UYEKNOpikov Sev evo uv Kavéva avtik o19 pa
a vnJa TOU Aryaiou.
k'ayátas skalnou eivaiKai O Ka
AinBatouue
E+HMEPIAEE
Eofiee
spirits
MENOYNE
Noodpacidadun
ETKYPA
TEL.+30 2271042158
ETH ANTHTON
ENAPXIAKOY TYIOY
AIABÁ ZTE
MÚME PA
ATTOWH
Eni ttea Raveovelvas Kubav
OI EKEWEIE MAE
38 AEGEOU av. Chios
FB Caprice Cafe Bar