Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Απριλίου
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 7027
Τιμή : 1.00ς
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Συμφωνία
ΑυγενάκηΒρούτση για
599 θέσειs από
Για ΠοιοUS Παγνουν.
φόροι και εισφορές
το πρόγραμμα
κοινωφελούs
εργασίαs του
Διευκρινίσεις για τις
αναστολές των φορο. βάση τις διευκρινίσεις ,
γείου Οικονομικν . Με
για τους μήνες Μάρτιο
και Απρίλιο οι επιχειρή
σεις που έχουν κλείσει
με κρατική εντολή ή
Ο λογικν και ασφαλιστι
κν υποχρεσεων των
ειχειρήσεων , την αποζημίωση για τους εργαζομένους , καθς εντάσσονται (με βάση
και για τους ελεύθερους επαγγελματίες , μενες καθς και οι ερ .
εξέδωσε το υπουργείο
Οικονομικν , εξαιτίας έλεύθεροι επαγγελματων δυσνόητων αποφάσεων που , αντί να
επιλύουν προβλήματα,
δημιουργούσαν σύγ.
χυση.
"Οι υπηρεσίες του
τον ΚΑΔ) στις πληττόΥαζόμενοί τους και οι
Έπειτα από συνεργασία του υφυπουρ.
γού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Λευτέρη
Αυγενάκη, με τον
υπουργό Εργασίας υπουργείου Οικονομικαι κοινωνικν Υποθέσεων , Γιάννη
συνέχεια στην 11
τίες θα πρέπει να γνω.
ρίζουν τα παρακάτω:
. Για τις επιχειρήσεις
(στους ΚΑΔ Πoυ είχαν νατότητα έκπτωσης
ανακοινωθεί
26/3/2020) Παρέχεται η
δυνατότητα αναστολής καταβολής μέχρι
και τις 31 /6/2020 των
οφειλν από δηλσεις
ΦΠΑ καθς και των δό
σεων των βεβαιωμέ - νους φόρους που δεν
νων οφειλν, οι οποίες
είναι πληρωτέες προς
τις ΔΟΥ μέχρι τις τις επιχειρήσεις που
313/2020. Για τις δό - εντάχθηκαν στα μέτρα
από δηλσεις ΦΠΑ
καθς και των δόσεων
βεβαιωμένων
οφειλν , οι οποίες
είναι πληρωτέες προς
τις ΔΟΥ μέχρι τις
30/4/2020. Ισχυουν επίπαρακρατούμε - σης οι ανωτέρω εκπτ
σεις για τις δόσεις του
25% εάν καταβληθούν
εμπρόθεσμα
νεται ότι από την έκ πτωση του ανωτέρω
ποσοστού εξαιρούνται
οι οφειλές από ΦΠΑ
Σημειτων
κν δεν είναι ακόμη
σε θέση να υλοποιήσουν όλες τις αποφά.
σεις, παρά το γεγονός
ότι κάποιες προθε.
σμίες
χθες το βράδυ και μπορεί αρκετές επιχειρήσεις και ελεύθεροι
επαγγελματίες να βρεKai
Nós ea
κάνετε την
aftnon yıa
την μείωση θούν αντιμέτωποί με
του ενοικίου
εξέπνευσαν
Απριλίου.
έχουν υπαχθεί σε κα.
θεστς ρύθμισης . Για
Επιπλέον (για όλες τις
επιχειρήσεις) παρέχεται η δυνατότητα συμβεβαιωμένων στήριξης τον Απρίλιο, ψηφισμού ποσοστού
οφειλν, προς τη φο -παρέχεται η δυνατό- ύψους 25% της αξίας
του ΦΠΑ ( πληρωτέο
τον μήνα Απρίλιο) που
συνέχεια στην 10
πρόστιμα από λάθη και ρολογική
κακή ενημέρωση των
υπηρεσιν του υπουρτητα αναστολής καταπληρωτέων τον μήνα βόλής μέχρι και τις
31 /8/2020 των οφειλν
διοίκηση
Μάρτιο, nαρέχεται δυ1500
Σε λειτουργία βρί
σκεται η ηλεκτρονική
πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr, ónou
1,7 εκατομμύρια εργα
ζόμενοι που δικαιούν.
ται το επίδομα των
800 ευρ και τη με .
ωση ενοικίου, και από
σήμερα , Τετάρτη 1
Απριλίου 2020, μπο
συνέχεια στην 2
Τρίμηνη
πληρωμή τόκων
από Δημόσιο
για ενήμερα
επιχειρηματικά
δάνεια
Σελίδα 9