Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NAEAA
ΜΕΛΟΙ ΤΗΣ
FIPPFAEP
NEMNTH
2 ΑΠΡΙΝΟΥ 2020
ΓΕΝΙΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ETOE 440
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12481
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6- Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Μείωση της απασχόλησης σε επίπεδα Σεπτεμβρίου 2015
"ΒΟΥΤΙΑν ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ
Στουρνάρας:
Η Ευρπη Πάει για νέα
κρίση χρέους
Κορονοϊός
To 87%
HEvgeian mavbuveven anó pa véa ngiom zefove.
Lαvα κυβεηνήες δεν σντονστού με nς aow
rofoviies ns EKT xa dev ovugevrouv or pe pua
ovj dngomovopunj andvenon yna v onesta ms
caovομίας αnό την πανδημία, είtε to μαος τον ΑΕ
Tg EKT I. Erongvdgaç. Ilgofrgeye toug wrétes va
σκηματίου μια σχνoή συμμαγία. nα την κατο
Noldpyon sov nogovolori. Evyarageuéve ovoryae va
enbototv and vod ondlea, éva pia pe to enole
aUvtdooovtn okld xpdrn ald avnortovtan ta
κρίνει θετικά
τις ενέργειες
του ΠρωθυΠoυργού
Te S vuv egerybévruv oe
xavelkabu bnoonánon
Ma. «Teiga eivan niga ya xový dedon xan alinier
Ti, elae orov Bloomberg News.
volev mereden ón Bu m
on tov , to 87% give Betovgroi xan to 73% éxes xata
1OΒE: Ρεκόρ στην πτση
της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης
α στοιχεία της tpευνας ΡΜΙ Του Μαρrίoυ υπέδεξαν επιδείνωση
των λaτουργικν συνθηκν στον ελληνικό μεταπουητικό τομέα,
δίνοντας έvα tλος στην περίοδο περίπου τρν ετν συνεχούς
ανάπτυξης .
Η συνολική συρρίκνωση ήταν αποrλισμα της έντονης μείωσης ης
παραγωγής και των νέων παραγγελιν, καθς η ίξορση της εmιδημίας
Του κορωνοίού 2019 προκάλεσε Το κλείσιμο των εργοστοσίων και την
έντονη μείωση της ζήτησης από το εσωτrρικό και Το εξωτερικό . Κατά
redyer agvnuis emhgdong
ergv egyeola-noóbnd ro.
s ermgriaç Interlew san
prgevi re 67% w reuryeντων πορακολουθεί την τηλε
lolayaorlig la ari nambriag
Yaugugei tev Magne e beierng ovopund hiparog, eng
MA povábeg. évevn IIpovábuv vov ngodevo pva,
os ovo τομέα της nανόφό σοναw DE w
eεia της νοον αtό τους κ
Orper éveova, pe solv sageonótngovg noiires va dareniΤσupα και Χορδαλιά , το 21%
συνέπεα, οι εταιpeίες περιόρισαν Τον αρθμό Των εργαζομένων με από
Τοpο pυθμό λόγω του μωμένου όγκου των παραγγελιν και της σημα.
Sogdoao Sas mpade ala mal Sadreodu Syalkado anna
v ouába, vo 7% enavd
12 mfveç. As evénena, o egeig deierng deapnegib
ong -16,5 povábeg rov Mágno ené 48 prvábes éve pve
mgev, embeivuon noe eivan pryalétngn duazpovné prvaté
Seabogniv viv. Hévre n duignene tev ENvioeev u ctaprylel nan end ng emdedong uv deologuaiv neeypdoeuv zoleris.
ντικής πτσης Των οδιεκπεραίωτων εργασιν .
rrọa ne to % nond. To
Η μείωση Των επιπέδων απασχόλησηκ ήταν απότομη και η αχύτερη
που έχα καταγραφεί από τον Σεπτέμβρο του 2015.
pngenuévn, evi pdag ro
Στην προσπόθειά τους να διατηρήσουν τους πελάτες τους, οι εναιρείς
μελωσαν Τς τημές πλησης
Toveoró dev anavrd.
Εεπέρασαν τους 30.000
oθάνατο στην Ευρπη
Τσίμπησε ΤOEIτόκο
Yια το Sμηνoέντοκο
Κατέρρευσε nμεταποίηση
στην ευρωζνη
aavonla tyen owonioen negsoostreovs rev 30.000 T Rooó rer 487,5 car. ávrkpoe ve bnóone anó
Lnpόπους στην Ενρπη, σίμηωνα με τον απολο γιoμό τον Γύλεκο Πρακορείοu, Με 30 θανάτουs
(exi 458.601 Enpefmeévev ngovopárav), 1 Engek
είναι η περοσοότεpo πλητίσα ήτερος .Η ταλία βρίσκε
ται πρτη στην κατάταξη με 1248 0ανάτου Αxολου
Ori n lonavia pe 8I89, xa n lalia pe 3.523.
ατέpενοε η δψοστηριότητα στον τομία της μετα
m xtev dauonoaela evriev 7ouariav ban roineng ory evgeivn tov seguouéve pfa, naνης διάρα . Το επιτάο ιαμφίθηγα στο 0,36 ατό
005% στην αντίστοχη προηοίμενη δημοηοσία, ενό
n taboan vregoaktyonpee nará 1,35 qogés évavn 1,7
ergv agonyvinev bnponguoia. "Eyvev dextés ngoyogds we n avreyamonis ngooyoeds vyong 1125
EHTogiev Evgi.
Gig re gelvo nov ngonAener and ra pérga ya xeqtoalodns Sha hogax a0 nolupgo "Soynilaguns Sha grlord
Yis Tuv egyooraviav. O delerng PMI rng IS Markit
pa τον κλόδο της μεταποίησης pστημεε στις 445 μο
νάδες, στο πιο χυμηλ από τα μέσα του 2012
IDIOE0 6ZSZLL 16