Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΕΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 44ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΓΕΙΟ ΠΟΥΝΚΗΣΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ.
O XPONOE
σταμάτησε
ΕΝίκο, τρα
πρέπει να δσεις
pάr ια τη ζή συ.
"páxn" yıa ın Zwń oout.
To ofeidevpe
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
NAI IATPIE
Μ. Εβδομάδα
με κλειστές
στην Ολυμπίς 0δ%
εκκλησίες
ΗΒΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΣΤΗΝ EΛΛΑΑ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΟΣΗ
HAEIA -NATPIE
neumen 2 Anpullou 2020 www.patrisnews.com Aprlpoceilou41169 EYPOO.80/Tyah Aeivoç 1€
ΑΓΩΝΙΑ
ενηλω
ΠΙΣ ΕΝΑ ΤΑΕΙΔΙΣΙΗΤΑΜΑUIΣ AEΙU Ε ΕΡΙΕΙΕΙΗΔΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
EMHNIKH AHMOKPATIA
TONIKOZ OPPANIIMOZ
EFTEION BEATINIEON
NEAONIOY
THA 262403138s
ΟΔΥΣΣΕΙΑ
NEAONIO 104/2020
APIO, NPOT. 97
ANAKOINNIM
Aypotec, utn tou TOEB Neko
niou. Evoge me vdoç apbeuwe
epodou 2020, ev
in nou tgouv oNoVojan
uormrec, onuc npootdouv oro
Ypopcio Tou Opyanouou, npon
tvou va ne raonotoouv one
Ηλείων ναυτικν,
va ng TOonooouv done
va rouç dobei Vepo. (Now my
έosξnτης oδεiς Τεpoδου
Enione sakouvT TO an nou
npodouv o KaMutpye va npoatpyovroI oro ypopeio Tou Op
yawouou ya va tOKTonorjouv
he vteg unovpedouc tuv apleu
TI KaI nayiv TEv, ouTus
GOTE vo nanputei o bonovow
ομός με τη ΔΕΗ για ην nopon
peuparoç ora aveluooróoa
Ios uneveutouut on ra
fan tou Ooyavouou notne va
Orokoulov enoxpis my
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΣΤΑ ΑΝΙΧΤΑ
ΩΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
ΤΑ ΑΣΧΗΜΑ
ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ,
ΣΤΟΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟ
ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΑΝE
Η ΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ
y anooκολοoν οoς την σπό
poon tng reng Euveeuone.
Kovevac dev duvara va Kaep
yrjon eáv dev nnpion To taou
ΔΕΜΕΝΟΥΣ.
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
dayon DA
ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΣΑΡΔΗΝΙΑ
2020, Koic K càv tiva uneonnahic a edv
μερος οφέτης
epos opekeme
O npdebpoc KOI TO donnd
Zuubouo Tou Opyavquod civa
am didbcon onc ye omoan
nore fora
Hrevn Zuvekeuơn tou opyaw
quou Ba npayuaronoinei dmav
TO Ennptye o vouoc
ΕΝΩ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ .
Φρεζάρουν
τον κόπο τους
ΑΔΙΑΘΕΤΑ
ΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Ζητoύν στήριξη
Me cerinon va ro AroIynno
Zuypouko
o nodelpos
Μπoοβooλης K . Νικόλο
ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ
- 16-17
επιχειρήσεων
τonικΟ ΡΤΑΝΕΜΟΣ
εΕΝ ΒEAΤΟΣΕ
S'T.O.E.B. NYProY
Μαλλιόηουλος
OLYMPIA,
Cskies
Tay. Avon NatpOnou 17
8 Kopraperoa. 27131 nipyoc
THA Fax: 20210 25477
emal: toebpyrgougmal.com
Τσουρέκι Πασχαλινό
ΕΝΑΡΕΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ .
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΩΝ
AACTACR en
Evoga me evaptng mg apdeunwie nepddou
νημερνουuε τους ορδουτές λημος νο μην
npofouv o Kquia evipyee ung idaroç edv
nponyouutvu dev tyouv npayuaronojon
aruon Koatoyaoc, o oviem nepimaơn
Banpopouue ong evtpyceç nou opita o Kavo
wομός ρδευσς Του Οpopού μος
HONESTY
XOIPINA
Εnανή Κατάρτισης
EAEUorpav
pnpuzohária €3.,99
EwayychuaTIOV
κιλότου
TO KIAO
Oi npoopopes Ioxouv ono 30/3 tus 4/4
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΑ
ne ro ALONeósdooe
Appavnákne ludvvng
Επιμόpφωση με αμοιβή 600
NATPON 27, NYProI HAEIAI
THA: 26210 31411 - 31211
| ΑraΩΡnΟr nΡΟE
ATICE rENPrIOE NYPror TrA 2621023833
Tnà: 210 300 9227 & 2621 027 788
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣXΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ