Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
Aoroz
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.730. Τιμή 0,60 Ε . Πέμπτη 2 Απριλίου 2020
rpageia: 0. TaBENMa 11- IOANNINA 453 33 • TrA. Kévrpo 26510 25.677, 33.791 - Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Κ. Μητσοτάκης: Για όσους δεν μπορούν και δενπρέπει να βγουνέξω..
ΤΟΕΟΗΘRΑ ΣΤΟ ΣΠlib ΑΝΗ ΝΕΞ
BOHOEIA
@bimυpγεo υρακίατο τρσυπκότου πογάμματις στους 273 Δήμους κα Ο Αυτοδιοικητικοί δεν μπορούν να βρουν κοινόβηματισμό
Dayα αππλένμε2 αm αpόκα 120ητορους από άλε δμες
ΡΑί συσστίων, εξετάζεται φαγητό κατ' οίκον, διανομή φαρμάκων, κ
Δύο στρατόπεδα για τα τέλη
απορριμμάτων στην Ήπειρο!
. Μπορείη Ελλάδα γενικά να
πηγαίνει καλύτερα από άλλες χ
ρες στη, σκληρή μάχη κατά Του
κορωνοίού, όμως αυτό δεν σημαίνει όπ θα πρέππ να επανα
παυτούμε Ο Απρίλιος είναι κρίσι
μος μήνας σύμφωναμε τους ειδ
Εντύπωση προκαλείη βιασύνη της διοίκησης του Αναγκαστικού Συνδέσμου
να τα αναπροσαρμόσει. Αντπδρούν στην πίέση Δήμαρχοι του Ν. Ιωαννίνων
. Σε δύο εστρατόπεδα όσον
σφορά στο θέμα της ολοκληρωμέ.
νης διαχτίρισης rωv απορριμμά.
TUv tyouv xupOTEi or Aurodior
,παράγοντες της Ηπείρου .
ΑΤΟ τη μία , εναι εκείνοι που
συμμετέχουν στη διαίκηση του ΑναPENOPTAZ
BOHOEIA
κούς που πaρακολουθούν την
Τορεία της επιδημίας κάπι που ε.
πανέλαβεχθες και ο Πρωθυουp γός κ Μητσοτάκης σε τηλεδιά
σκεψη που είχε για το πpόγραμ
pa eBojbcia oro Emina pe Tov Yn.
Εσωτερικν και τους Προέδρου
mων Ενσεων Δήμων και Περιφ.
ρεκν Ελλάδος .
Το μεγαλύτερο βάρος έχει πέσα
αναπόφευκα στο εθνικό σύστημα
υγείας με Τους γιατρούς και τους
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
PENOPTAZ
Τρα , σε εποχή κορωνοίού, πο σημαντικές και επεήνουσες
είναι οι υπηρεοίες που πpοσφέρει Το βοήθεια στο Σπίι
σε ηλικιωμένους και ευπαιθείς οpάδες
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
γκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης
Στερεν Αποβλήτων ης Περιpέρα as, στην οποία προεδρεύαι ο Δήμαρ
Yungenieç yn EunaBeiç noaiceç xos Zhpou Nrókaoç Kakavrtis
Στάχος Της να κτρέξειο nς διαδικ σίες που σφορούν το νέο καθεστς
Τιμολόγησης στη διαχείριση των
σκουπιδν και για να toν nεuχει
- --- --- - - -νοσηλευτές να καλούναι να αντιμετωπίσουν στην πρη γραμμή
Η πρόθεση αναπροσαρpογής στα πέλη ης διαχείρισης
απορρμμάτων από τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο συναντά την
αντίδραοη των Δήμων του Ν . Ιωννων ..
μια πρωτοφανη υγε 11η σελ
mό νως Δέμους τa hpo
Εκηλατούνται τα τελευταία επτά κρούσματα
Ο κορωνοϊός εξ Αρτης ορμμενος
απειλεί όλη την Ήπειρο
ν Αλλα 101 χρούσματα επιβεβαιθηκαν σε ετίτεδο χρας.
----------------------------------- -OEA. 5
Eστολή ημάρχου σε Μhταράκη-Χαρδαλιά
Μέτρα στο Κέντρο Προσφύγων
Κατσικά ζητά ο Δήμος Ιωαννιτν
νΤηχόν χρούσμα θα δημιουγούα ανεξθεγκτηκατάσταση
οpζa ασφυκτές προθεσμες για τη
λήψη των σχετικν αποφάσεων .
Από την άλλη , είναι Το σύνολο
σχεδόν των Δημάρχων Του Νομού
Ιωaνίνων που εύλογα αντιδρούν
στο κάλεσμα του Συνδέσμου για E
σπευσμένη συνεδρίαση , εν μέσω εξάπλωσης του κορωνοίού , καθς
σήμερα οπροτερόπές τους είναι
άλλες και έχουν πο επtήoντα χαρακτήρα . Απορpίπτοuν λοπόν σε κονή ειστολή τους Τον 11ησε
30S. από τα tλογο Μνανίνων
Elovrkira o uysiovouKÓs
. Σην πιο .
πικίνδυνη και .
πουλη καμπή βρί
υψnλαμάςτων εδοπάρω
. Στη σελιδα 2
mς πανδημίας του
κορωνοίού στην
EMába. Ta Befa
ωμένα κρούσματα
κινούνται εντός
mpoBAtwEuv, yeγονός που δίνει
αανάσσν στους .
πιστήμονες και
στο Εθνικό Σύστηpα Υγrίας , ωστόσο υπάρχτι ορΤός ο κίνδυνος να ατονήσουν rα
mpokgnKá pirpa a- - 11g ord
. Την εκπόνηση
Τοπικού σχεδίου για
αντιμετπιση
πιθανν κρουσμάTUv Kopuvoioú oT
Κέντρο Προσφύγων
Κατσικά που φιλοξ .
νείται μεγάλος αpιθ
μός ατόμων, ζητά ο
ΗΔΩΔΩΝΗ> ξεκινά να προσφέρει.
Καλαθάκια με προϊόντα
σε ευπαθείς Ηπειρτες!
Πρωτοβουλία κονωνικής ευαιοθησίας από τη γαλακτοβοριχανία
Μέσω τηλεδιάοκεψης Πραγ .
patonourience n oUOKEn yia to
Κέντρο Προσφύγων Καταικά
Θα συμμετέχει με πς Βάκχες του Ευρrπίδη
Το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων ετοιμάζει
βαλίτσες για Φεστιβάλ Αθηνν!
. Στο χορό της κο
νωνικής αλληλεγγύης
Δήμαρχος lωaννiων Μ. Εισάφ : και της έμπρακτης προ
με επιστολή Του πρoς τον Υπουρ.
γο Μaταναστευmκής Πολικής Μ.
Μηταράκη και roν Υφuπουργό
Πολπικής ΠροσταΒΟΛΕΣ
σφοράς προς Τον ανα ξoπαθούντα συνάνθρωTo pmaiva Ka n Heipmκή γαλακτοβιομηχανία
ΔΩΔΩΝΗ εν μέσω επέλα.
σης του κορωνοίού
Όπως έκανε χθες γνω
στό, με στόχο Την παροχή
ουοοστικής βοήβεκες εκΕί
όπου υπάρχι πραγματική ανάγκη
και την προάστιoη της δημόσιας υ
γείας, σε συνεργασία με την Περιφe ρaa Ηπείρου , τους Δήμους ΙωαννΤν και Αρτας
πάλες ωaννίνων και Αρτας αναλαμβάνει να προσφέρει σε εβδομα διία βόση καλάθα
Ο1 εγκλειστον ηγοθετί η κααβομόη Να Κοντούη Παitoν γιωσmί η βaοια
φιλοσοφούν .
. Στο φεστιβάλ Αθηνν και
Επιδαύρου αναμένειαι να ατα δέ
ψε Το φεινό καλοκαίρ αν όλα
máve Kaká, ro AHNEGE kuavviνων , με μία δική Του
NpóKEra ya ng Báryrc Tou E
X. MnAkivne-K. Kworiva anavroi.
>Tου ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΠΑ.
AiaBítnç
και κορωνοίς
. Αυτές ης μέρες , αναπτύ χθηκαν όλες ο φιλοσοφκές pmίδη , σε στηνοθεσία mς καταθεωρίες , στα διαμερίσματα ωμένης Γιαννunσooς Μικαίης
των εγκλείστων!
Βέβαια, το πρτο δεκαήμερο
της απομόνωσης , λόγω κορω
νοίού , ξεκίνησε με 5η σελ
UAywvIoÚv al nnvorpógoI
Κοντουρη, παράσταση που ανακοινθηκε επίσημα όι εντάσσεαι
στο πρόγραμμα Του Φεστιβάλ
To AHNÉOE KÖVE ag oek
>ETH IEAIAA 2
καθυς κα τις Μητροopuνoiύ στον δο
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
GER.12
2η σελ.
ΓΝΩΜΛΕΣ
Σε καθεστς αναστολήςμπάκε και η μαννιτικ ΠΗΕ
Η ευθύνη του πολίτη
και του επιστήμονα .
Το έχτακτο βοήθημα των 800 ευρ
θα λάβουν και οι παίκτες του ΠΑΣ
- heuoλύνσες για ενοίma, οσφολιστκές εισφορές, καταβολή φόρων. .
Λιαπιστσεις . .
Στήνεται επιτέλους
ένα Ψηφιακό κράτος!
> Γράφει ο ΣΤΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
Φιλάλογος -Συγγρaφiας
. Το έκτακτο βοήθημα
πων 800 ευρ από την πo Arrzia ea Aáßouv oI umáaληλο, ο ποδοσφαιριστές
και γενικά οι άνθρωπο
rυ ΠΑΣΓιάννηνα καθς η
yıavvúrIKn NAE umifale
η σχεπκή αίτηση και συμπεριλήφθηκε σηις επιχερήσεις που μπήκαν σε κα
θεστς ποσωρινής ανο στολής και -1η σελ
ANOAYTHPIA
Π.Α.Ε ΠΑΙ ΠΑΝΝΙΝΑ
> Γράφει η ΜΑΡΜ KΕΦΑΛΑ, ιατρός.
Βουλευτής Ιωανννων ΝΑ
.Είναι mα κοινή η παραδοχή πως ο γνήσιος επστήμονας πρέπει κάθε φορά να σηκσει το κοινω
νικό βάρος της επιστήμης Του γιατί διοφορετικά,
onoοδήmοτε άλλη προσφορά προς η επιστήμη
δεν είναι σε θέση να Τον εξαγνίσει . rt auτόν ακρι
βς Το λόγο ο Μπρεχτ βάζει στο έργο του Ο Βίος του rαuλοίοu ,
το rαλλaίο να ομολογεί ότι ey nαράδωσα τη γνση μου στους
σφεντόδες για να m μεταχειρστούν ανάλογα μετο συμφέρον Τους
ένος άνθρωπος που κάνει αυτό πoυ έκονα εγ,
. Ουδέν καικόν αμιγές καλού . Ίοσως η φράση .
ουτή να περγρόφει απόλυτα, την συνόφεα μεταξύ
της πρωτόγνωρης κατάστασης που βινουμε όλοι
μας , από την μία, και της διαδικασίας ψηφιοποίσης λετουργιν του κφάτους, από την άλλη.
. Χρόνια ακούγαμε για Τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία
και το πς το κράτος θα καταφέρει να αναπτυξει και αξοποιήσει
όλα εκείνα τα εργαλεία, τα συστήματα και τις εφαρμο PAL TIANNINA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα