Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Kudinde: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIKH
Ο Δημοσιογράάφος
nou ayaná
TOV tóno TOU
Πρenei να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βιοκτήτηκ Ετδότη Δευθυντής ΒA ΕΡΒΑ-Ετος 45οA φήλλου 11571 Τμή Δ.60 ευρά Τρirn 1 Maντίoυ 2020
ΔΙΚΑΙΩΣΑΝΤΗΝ ΕΛΛΑΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ..
TOY KOPANOIOX
Bpfoneran Aó auounpsiv rpiopiστηκν μέτρων nouέ
Κυβέρνηση κρίσηpοo δεκαrνeμε - χουν ληφθεί και οε αρκετές nερυπτorις tβουλίες για την αντι- noίou αντμμένεται να χουν αρχίσει ήδη να
toipáčeten va n xápa
κλιμεικοι η μηροστά " να no
pato.
Coronavirus : -0 Y
ρο στη δοάρκrα tοuοperaómon ung uyrnovo pavei Ka n anoteleμικής κρίσης , καθς oματικότητα των noIapateivoven.
revezee orn vek. 8
Σίμφωνα με Βεναινοπόλες της περιοτής μας
| fο 20%30% αγίζει η καθημερινή κατανάλωση βενζήνης
Μετά την εφαρμοpή των περιοριστικν μέτρων
MHEYMMEPIEMOE OE>HEAMOY
Ito 1,33Eupu n Bevoivn
ava Nitpo Kai 0,85Eupu to
nεtpέnao ήταν xθες n μη!
στα ηρστήpια κουομων της
noesezac. O1 xaunhéc tuếc
όμς ουτό δεν σημαίνουν
"Kúpe Mázn oaş éxava Xáa!"
Napakonoueávtoç oruepa 30/3/2020/ tnv npurvi sKnounn
|tου ΕΚAΙ της Μορίος Ανοστοσοηouηou , με συμμετέχοντες τον
ABIÓDJO Kaenynti Aeevonoyo KO Mazn Kai tov ationoyo onuocioypapo avtanoxprei anó tv Toupcia Ko Mavon Kuordon, duerva txnanctoc
και ούξnoη της κατανόλωanç. ve On . 12
pυνχα στη σελ] ρoperoupoς Κικερης
Να καταθέσουν το μισό μισθό τους
Στο ταμείο για τον Κορωνοϊό
Καλεί τους Βουλευτές και τους Υπουργούς
του ο Πρωθυπουργός
Eiva Iepá ngócuna.
Tnv avayenrg uoc npoKEiutvou v
napαμένοντος
ελέγξουμε την nανoημία , τόνισt ο
va ouvexiaouue EVutvoI.
Να καταθέσουν
tov pioó uo0ó
τους στο ειδικό τω
μείο για τον κορωνοϊό , καλεί τους
βουλευτές της ΝΔ
και τους υnουρ.
γούς του ο nρωθυ.
nouργός , Κυριά .
κος Μητοτάκης.
εκπρόoωnoς του υnouργείου υγείας για τον
κορωνοϊό Σωτήρης Τσιόδρας
rvezee uv .
ruvexe FER ork. 6