Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
E ANATOAH
anatolh
TPITH
ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Έτος ιδρύσtως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου| www.anatolh.com
Αριθμός φόλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗA ΚΟΖΥΡΗ
18.783
Σελίδα 247n YTE
ΓΕΝΙΚ Σελίδα 22
Κλεισμένη στο σπίτ
και καλά στην υγεία της η νεάρή γιατρος
μοπρόεδρος της Λυγιας ;3
ΚΠιστεύουμε ότιρετος θα πετύχουμε την άνοδον.
Ηκαθημερνή έκδοση| Χάθηκε η φετινή τουριστική Περίοδος
της ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Κανείς δεν μπορεί να δσει μια απάντηση
στην αγωνία του τουριστικού κόσμου
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία
αλλά και τους συνεργάτες μας , η ΑΝΑΤΟΝΗ προσπαθεί
- αυτή την κφίομη για όλους μας στιγμή και σε ένα ουκονομκό περβάλλον nou γνεται ολοένα και πιο δύοχολο
- να nopaμείνε ανοικτή και να συνεχίσει την καθημερινή
6κδοσή της
Σε εodς , τους συνδρομητές τους ααγνστες μας
και τους διαφημίζάμενους μας στηριζάμαστε, για να μπορέοουμε να συνεχίαουμε.
Στο πλαίοο των προληπτκν μέτρων για την anoφυγή εξάπλωσης του κορονοίού
"Η διανομή της εφημερίδος γίνεται λαμβάνοντας για
όλους τα απαραίτητα μέτρα αoφαλείας
. Υπάρχει η δυνατότητα καθημερνά νωρίς το πρωf
ηλεκτρονικής αnoστολής της eφημερίδας στον υπολογιστή σος
. Για τα κατοστήματα και τα γραφεία πou naραμέ
νουν κλειστά, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής διεύθυν
σης και nopάδοσης της εφημερίδας στην οκία σας ή σε
όλλη διεύθυνση nou cσείς θα μας υποδείξετε
,Η γραμματεία και το λογιστήριο naραμένουν ανο
κτά και μηορούν να εξυπηρετήoουν τους αναγνστες
και τους συναλλασσόμενους μαζί μας για οτιδήποτε
χρειαστούν, τηλεφωνικ στα τηλέφωνα 28410-22242 και
28410-26505, αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ora e-mail [email protected] Kai [email protected]
"Με τηλεεργaσία εργάζεται το δημοσιογραφκό ε
τελείο μας. με το οποίο μπορείτε να επικονωνείτε τηλε
φωνκά ή ηλεκτρονικά
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σος και ευχόμαστε
να ξεπεράσουμε , όλοι μαζί υγιείς και αoφαλείς , τη μεγάλη δοκιμαασία που αντιμετωπίζουμε .
μετάδοσή του . Με κλει στά τα σχολεία επί τρες
μήνες , στις περισσότερες
χρες της Ευρπης και
ορατή την προοπτική μέτρων για μαθήματα μέσα
στο καλοκαίρι , που ση
μαίνει ότι δεν θα υπάρχει
χρόνος για διακοπές , ποια
Oικογένεια θα φύγει τα
ξίδι Αρα το παιχνίδι χά
νεται και από κει Με τις
εταιρείες και επιχειρήσεις
κλειστές και το ΠροοωΠικό στο -ψυγείο, , όταν εΕπιμείναμε στο αν έχει nαναλειτουργήσουν για να
Ρετορτά
NΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Χάθηκε η φετινή τουpιστική περίοδος, Υπάρχει
περιθριο ακόμη και τι
μπορεί να περισωθεί απ'
αυτήν
Εναι αγωνιδη ερωτήματα των επαγγελματιν
των οnoίων η οικονομική
Επιβίωση εξαρτάται άμέσα
ή έμμεσα από τον Του - ροπορικές εταιρείες και
ρισμό. Έντρομοι βλέπουν τους -τουρ oπερέτορς . , ο
μέρα με τη μέρα , οι καταστροφικές συνέπειες από ωσε ότι το τι θα συμβεί τη χαθεί η τουριστική περίο - καλύψουν τις οικονομικές
τις συνθήκες που έχει δομορφσει διεθνς η εξά- καθόλου από τα ξενοδο- αύριο , αλλά με κυβερνη- ποιος από τους εργαζ Πλωση του θανατηφόρου χεία--Το αν και Πότε θα τική απόφαση έχει κατ αp - μενους θα ζητήσει να φύ1ού, να μεινουν και τις ξεπεραστεί το πρόβλημα . χήν ανασταλεί μέχρι την
πιθανότητες ανατροπής ή είχα προβλέψει πρv από
μετριασμού των δραματι - ένα μήνα , ότι η κρίση που κόμη και αν τερματιστεί η θα έχουν χρόνο ελεύθερο
κν συνεπειν nou θα ε.
Πιφέρει στη μεγαλύτερη τός θα είναι τεράστια και
οικονομική δραστηριότητα δεν γνωρίζουμε κατά πόσο θα μπει στη διαδικασία να είναι φοβισμένοι να μnouν
της χρας από την οποία θα αντέξουν οι συνεργά - πραγματοποιήσει το τα - στα αεροπλάνα , για nολ
απόλυτα εξαρτάται και η
τοπική οικονομία
Το ερωτήματα αυτά θέ - κλπ . Βλέπουμε όι μεγά - μενους μήνες ή αν θα έχει
σαμε στον Πρόεδρο της λες αεροπορικές εταιρείες την ψυχολογία να επανα Πανελλήνιας Ομοσπον - και τουp onεpέιτορς στη nρογραμματίσει μετά τον.
δίας Διευθυντν Ξενοδο -Γερμανία ζητούν οικονο- τρόμο που πέρασε , με την ναμένεται καταστροφικήχείων Γιργο Πελεκανάκη μική βοήθεια από το κρά - αμφιβολία αν ο ιός καρα - Η δε θα ανοίξουμε καθό και εκείνος απάντησε : -E- τος Η TUI 1.5 δις ευρ , η δοκεί στην
πίσημα, ακόμη , όχι Τα σε - Luithansa 700 εκατομμύ - Προορισμό Πoυ έχει επλέ -να ανοίξουμε θα λειτουρ νάρια είναι δύο : Είτε ανοί - ρια Και η Γερμανία χογουμε τον lούνο ή Ιούλιο ρηγεί βοήθεια στις εται - βεβαίωσε ότι εναι ακόμη λές πλήρότητες Ας μην
και δουλεύομε για 3 ή 4 ρείες αυτές γερμανικν πολύ νωρίς να κάνει κα μήνες , αλλά σίγουρα με συμφερόντων επειδή θέλει νείς κάποια εκτίμηση. eε ότι θα ανοίξουμε τόσο σύ Πολύ χαμηλές πληρότητες , να αποτρέμει την εξαγορά ωρ ότι τέλος Απριλίου ή ντομα ούτε ότι με το πέραγια να ζήσουν ίσα ίoα κά - τους και να Πέooυν σε
μποσοι ξενοδοχούπάλλη - ξένα χέρια . Εξ όλλου , αλοι και να βγουν κάποιες κριβς επειδή οι Γερμανοί αποτιμντας τότε και την Υπάρχουν μεγάλες ανησυ υποχρεσεις των ξενοδο-προτίθενται να στηρίξουν κατάσταση στην οποία θα χίες Σίγουρα κανένα ξενο κείων ποu θα το τολμή- τους γερμανικούς κολοσ - βρίσκεται ολόκληρη η Ευ - δοχείο δε θα anaσχολήσει
pουν , ή δεν ανοίγουμε κα - σούς με πολλά χρήματα , ρπη . Δεν εξαρτάται μόνο όλο το προσωπικό που θα
βόλου και ακολουθεί η κα- συντηρούν το -λίπος , nou από μας, αλλά κυρίως από αnaσχολούσε σε μια κα Θα υπόρχει όρεξη
για τοξίδια
κ. Πελεκανάκης επιβεβαί .
σεζόν αυτή δεν εξαρτάται δος που τυπικά θα άνοιγε Πληγές Που υπέστησαν,
γει για διακοπές, Πιθανόν,
tη Μαίου Στην ερτηση a - μόνο οι συνταξιούχοι που
θα προκαλέσει ο κορωνο - καραντίνα . την 1η Μαΐου,
ο Ευρωπαίος τουρίστας
θα μπορούν να ταξιδέψουν
τουλάχιστον όσοι δε θα
EYOTOAEY
τες μας (αεροπορικές ε - ξίδι και την κράτηση που λούς λόγουςταιρείες , τουρ οπερέτορς είχε κάνει για τους επό Ας μην έχουμε
ουταπάτες
Η σεζόν σίyοuρa a.
λου τα ξενοδοχεία ή και
ξε. ο κ . nελεκανάκης επι - Υήoουμε με nολύ χαμηέχουμε αυταπάτες , ούτε
SUPERΠΡΟΣΦΟΡΑ
αρχές Μαΐου θα ξεκινήσει σμα ενός-δύο μηνν θα
να ξεκαθαρίζει το σκηνικό, εξομαλυνθεί η κατάσταση.
Μέχρι εξαντλήστως Των αοθεμάτυν
Τσιπούρα 5,98
έχουν στην άκρη , αρνούμενου να συναινέοουν στις σκεφτεί κανείς ότι το πρό κρότερα ξενοδοχεία δεν
εκκλήσεις των εταίρων βλημα τρα εξελίσσεται θα ανοίξουν καθόλου Οι
την υπόλοιπη Ευρπη αν νονική χρονιά Πολλά μι TI TO
O AANOMH KAT OKON
6945-800.183
CE 28411-01.000
Δύσκολη απόφαση
Στην ερτηση. κατά τους στην Ε. Ενωση για στην Αγγλία Εμείς σε συ . εταιρείες με δύο ή τρία
πόσο είναι εύκολη μια a - βοήθεια στις σκληρά δο - Υκριση με άλλες χρες , ξενοδοχεία σε μια περιοχή
Πόφαση αnό μια ξενοδο - κιμαζόμενες χρες , με το δεν περνάμε τίηοτα σχε
χειακή επιχείρηση να προ- κορων0ομόλογο . Ο Γερ - δόν σε σχέση με τον κο -ανοξουν όλα.
γραμματίσει το άνοιγμά μανοί στοχεύουν να στηρί - ρωνοϊό. .
της, όταν θα είναι αnό - ξουν τη δική τους οικονο λυτα θολό το τοπίο του τι μία , Προστατεύοντάς την βλημα του ού ξεπερνιέται που είχαν γίνει ο κ . Πελε .
συμβαίνει αυτή τη στιγμή και το Παιχνίδι αυτό το μέσα στο Μάιο , έχοντας
και αργότερα με τις aε - παζουν καθαρά.
δεν θα επιχειρήσουν να τα
Ερωτμενος για την
- Ας πούμε ότι το πρό . noλιτική των κρατήσεων
| Τερόστια γκόμα καθημερνά φρέσκων ορν anό το καίο μος
Ιδηως κοι ττρόστια γκόμο κατεψυγμένων 6ολοοστνν ηρoϊoντων
όnς κοκκινόφγορο , pκολόο, γλο0 και noλλά άλλα.
ανασχεθεί η εξάπλωση και.
Η ΣΥΝΕΧΕΙA Στη σελίδο Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα