Πρωτοσέλιδο Παρατηρητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
MAPATHPHTHE
TPITH 31 MAPTIOY 2020
ΕΤΟΣ 29- ' Αρ. Φλου 8021 , Τμή 0,70 Ε
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
www.paralirienens arOpaetinrienel.graparipruiç nç dpórns eraratiri s: hrakisO rapmprutiç Trs Opóm @leraliris Th O instagram paratinits ts thrakis
Προσλήψεις 12 συμβασιούχων ζητά ο Δήμος Κομοτηνής | κορωνοϊού η Ροδόη
Στον χάρτη με τα κρούσματα | Καθάρισαν τα χημικά
απόβλητα στις Καστανιές
AHMAPXEION
COVID-19
CORONAVIRUS DISEASE 2019
Ένα καταχωρημένο στην περιοχή
anó tov EOAY
ΑΠΟκτά πιστοποίηση η Ελληνική
της έκδοσης
Τα περαστικά μας! Κόκκινη Φυλή Βoοειδν στη Θράκη
Ο κορωνοίός δεν σταματά
τα κλαδέματα στην Κομοrην ί
Νίκος Τζανίδης,
Πρόεδρος Συλλόγου Ελληνικής
κόκκινης φυλής βοοειδν
θράκης
5<Να προωθήσουμε το
ελληνικό κρέας , γιατί
μέχρι τρα
Προωθείται το ξένο
Το 50% της αντιμισθίας του
δωρίζει στη μάχη κατά
του καρωνοίού ο Ο. Μουμν
SAημιουργούμε βάση
δεδομένων για την
καταγραφή των
Μέτρα στε να αποφεύγονται
λανθασμένοιχειρισμοί
ζητά ο Α. Χαρίτου
Οι άνοδοι της ΑΕ Κομοτηνής
στην Α1 βόλει
welcome
TYNETAIPIEMOI KANNONAPAIGRN
KO MOTHNH 26/03/2020
APIO. NPAT.: 138448
OPAKHI
Aondva pad
BALNAVAOV 9 KOMOTH NH B0 100
THA : 25310 B29 10 OAE : 2531082912
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Υnoupγo Ανροτικnς.
, Τροφίμων κ . Βορίδη Μ.
Υnoυργό Οικονομικν κ . Στaϊκοίρα X.
οι μεγάλες στιγμές σmηνιστορία.
των Κιτρνόμαυρων η
Mátpa SAacouvong KaI aniốc ua B00 supi
τρα Που
#ΜένουμεΣίτ
AŞ onuE KLVE YnouoVE Aypouxiç
no Ru nsousvsc kai 6av unopouv va
avcansReouv opo OIKOVO UIKá Poon
tην σικσγεειων τοις ,
Avarnufng
Aş opVE K LioVE Ynouoye OirovoumiJv
EΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
0 ουμs oλoι οι κano napayωνοί ou
Mομού Ροδόηnς και ERboυ α εντωθούν
Kai va Bonanao iv pS tO sniboua ta 200
SLpca Kodi, KOI SVTOKBOUV os ola ta
UŠTpa slóppuong nou avawo ivcaos n
Ku Bspvnon.
Sα θέ λαμ5 να οος 5νημεροου με ότι σι
καπνσnaανηοί της οδό nng και του
EBOOU autÓ DO XPOVIKO 6idoEn pa BoioKoναι οτα χοαράφα tοuς καeάς η φυτ5ia
cN Kanoongoskav BoioKSTai os sΑξη. Η6n σι καηνoηapayωyoi μος ano
IV so06sia 2018 sixov uia onatso os
napoyuνή της τάξης του 5 5% ουτό ουνs .
naysτE ναιμε καon ouν soόδoν τους ano.
την ζημία αυτή. Εnonς γα την nερου με
νn 50065 ia diτiμές nopayuνού os καπuο
sivai US Ka us vsç.
OI kamvongpayoyoi poç nAšov BoioKoVOOI Os OIKOVO JIKO aS obO Kai ya tmv
soobsia 2019 onou ar tipsç sivai nopó
μικρόπρη oυς ενήγm!
MENOYM
Σος ευνορoτ και siμaστs στ mu δάθεon
oaç va onouónnots ninpopopia poc
ητήo τ ,
Tnisquvnd 25310 71213 | 25310 28132
HAeKrpovnd www.welcomestores.gr
Ms Tiun
IA TON ZY NETAIPIZMO
KANNONAPArQrON OPAKHI
Ο ΠΡΟΕΔΟΣ
ETAT XOVZE IN
Asapaliv muinpapiv mapiloun sar'osav