Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Μαρτίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 7025
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Νέα οικονομικά
μέτρα
Ξεκινούν
οι αιτήσειs
με ΑΦΜ για
το επίδομα
800 ευρ
-Το επίδομα των 800 ευρ θα δοθεί σε 1,7 εκατ. εργαζόμενοus
- Καλύπτονται επιπλέον 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες
Με βάση το ΑΦΜ για
γίνονται οι αιτήσεις
στην ειδική πλατφόρμα supporemployees.yeka.gr
αιτήσεις των εργαζο - Χρήστος Σταϊκούρας,
μένων για να λάβουν
το επίδομα 800 ευρ
οι εργαζόμενοι .
Σε εξέλιξη βρίσκεται
η ανακοίνωση του νέου
πακέτου μέτρων για
την οικονομία λόγω κορωνοϊού από την κυβέρνηση ,
Τις παρεμβάσεις ανα κοιννουν οι υπουργοί
κν Χρήστος Σταϊκού.
ρας είπε:
Επεκτείνεται το επί .
δομα των 800 ευρ και
σε άλλους εργαζομέ
νους . Συνολικά
δοθεί σε 1,7 εκατ εργα.
(Οκάλυψη
ζόμενους
σττις ονομαστικές εισφορές επί του ονομαΒρούτσης στικού μισθού για 45
μέρες , αναστολή πλη.
Άδωνις Γεωργιάδης και
Γιάννης
ακλείδωσαν.σε προχΕπίδομα 800 ευρ θεσινή ευρεία κυβερ - ρωμής βεβαιωμένων
νητική σύσκεψη στο
Μέγαρο Μαξίμου . Πρκειται για νέα δέσμη
μέτρων για να τονωθεί
οφειλν στις εφορίες)ς
Καλύπτονται
πλέον 700.000 ελεύθεpoi
αυτοαπασχολούμενοι
και ατομικές επχειρή . ΥεIρήσεις η λήψη μέ
για εργαζόμενους με
συνέχεια στην 11
επαγγελματίες ,
Βρούτσns: ονομα, ο εχε
Το δρο
Πάσχα
θα δοθεί
oñÓKAnpo |O unoupyóc Oikovou.Επεκτείνεται
πολύ περισσότερες εππων .
Ενίσχυση προς τις
επχειρήσεις απευθείας
από το κράτος, μέσω
ρήσεις και οι εργαζόμεvo.
σεις.
+Προϋπόθεση υπαγω .
γής στις ευνοϊκές ρυθ.
μίσεις
επχειρήσεις είναι η
διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργα σίας.
τρων για προστασία.
τους και των θέσεων επστρεπτέας πφοκατα Τα βασικά σημεία των
ανακοινσεων
Χρήστου Σταϊκούρα
Αναλυτικά το 4ο πακέτο οικονομικν μέ .
τρων για τον κορωνοϊό.
εργασίας. Συνολικά κα, τις
λύπτονται
βολής . Το ύψος θα υπο
περίπου λογίζεται με βάση τη
800.000 επιχειρήσεις , μεταβολή της τρέχουτο 76% του συνόλου
των νομικν προσσας κατάστασης της
συνέχεια στην 10
ΟΑΕΔ: Πs,
Πότε και σε Ποιούs
θα καταβληθεί
η 2μηνη Παράταση
του επιδόματ0s
ανεργίαs
Ένα πρτο ολοκληρωμένο σχέδιο με
άμεσης
απόδοσης μέτρων για
την τόνωση της ελληνικής οικονομίας στο
πλαίσιο της αντιμετπισης των εππτσεων
από την πανδημία του
συνέχεία στην 2
10 EURO
Σελίδα 9