Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοοιογράφος
Ποu αγαna
tov vóno vou
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
lborTÍTIE EKiórng - AreudurTíc BAE. ZEPBA - Eroc 450 - Ap. QúMou 11676 Tun 0,0 eupá - ZáBBATO-KUNIOKÍ 28-29 Mapriou 2020
VTEIOHOMIKOI KAI EPTAZOMENOI 10Y NOEOKOMEIOV MPEBEZAE NOV HTAN EE KAPANTINA
ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ
ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ
O NATPOE NOY NOEHEE ANO KOPANOIO METAOEPOHKE ME AEOENOOOPO ETA IMANHINA
Ιντά τους στο Κορωνοί .
NocoKopeío
τα καθήκο - γιατρόπου νόησε από σθάνθηκε δυσφορία.
Πληροφορίες, αναΟ γιατρός χθες με , φέρουν "ως λίγο αρ.
ape ταφέρθηκε με ασθε - γότερα ένιωσε καλύ .
τερα, οπότε νοσ .
γιονουκοί και οι ερ. στο Πανεπιστημια . λεύεται κυρίως Προ .
w όλοι οι υ. νοφόρο τoυ ΕΚΛΒ
γαζόμενοι nou eίχαν κό Νοσοκομείο Ιω.
έρθει οε επαφή με τον αννίνων διότι αιληπτικά .
Arαστολή των επιταην nου αφορούν πληπόμενες εοχειρήσεις
Κατά 75 ημέρες και επίδομα 600 Ευρ
σε δικηγόρους, γιατρούς , μηχανικούς κ.ά.
Ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικν
10πτ εκατομμύρια Ευρ προσφέρει ο Ομλος ΕΛΠΕ
για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Ανοστολή των επτπογν nou οφορούν nΑπττόμενες
επιχειφήσες (nερλομβανομένων και επικειρήσεων
nou 00 εντα0ουν στους ηnητόμενους ΚΑΔ τον ΑnpiΛιο) , κατ 75 nμέρες ανοκοίνοε το υnouργείο Οιο |
νομικν Λύγη po μετό την npoσνσγγελίa της σκετιrής
| onopoonς ano toν noupγό Oκονομκν Χρήστο Στα.
Koupa atn ouVEVEEUEn tou dotiv onold, pEtdeu onne TRY OVEUEinIon tnc Kolanc
Me anopoon nou thoße otn onIluepvi ouveopioon tou to AIOnCCÓ Euulooio tnc EAAHNIKA NE
TPEAAIA A.E.n Etaipia ea diabeEAAHNIKA
NETPEAAIA
noyu Kopuvolou, ouvoniKó KOopό noo 8 εκατομμυρίων Ευρ.,
K.0.) uE éva nooypquua úpouc 180 EKOL, EUO Ugow e
Μετά ένα μήνα αλλάζει εικόνα η κατάσταση στον Έβρο
Εκκεν eηκεο καταυλισμός
απένaντι cπό τις ΚστεIwιές
Η εξέλιξη δεν επηρεάζει τον ύψιστο θαθμό επιφυλακής
των ανδρν , για φύλαξη των συνόρων
Στις 20 μονάδες
η διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ
Την anoλυτη ικονonoinση της κοινής
Υνμης γα τις ενέργειες της Κυβέρνησης
και του ηρωθυnoupγού nροκειμένου να ο
Μετά από σχεδόν
ένα μήνα , αλλάζει
άρδην εικόνα η κα
τάσταση στον Ε.
βρο , καθς από τα
ξημερματα εκκε
ΣΥΡΙΖΑ
νθηκε ο καταυλι.
σμός των μετανα στν απέναντι από
ντιμετωηιστεί η novoημία του κορωνοίού οnoτunuνει το μηνιαίο βαρόμετρο της opin
lon Poll.
τις Καστανιές.
ouvégea orn e.