Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
O) EATA
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ
EAMIAKON BHMA
XPONIA
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού Λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟ .
1δρυτές . Διευθυντές : Μκοnn A. Δούκος ( 1916-19521
Κστος Μ. Δούκος ( 1932-1970 ), Μικonλ K . Δούκας ( 1970-1997, Κστος Μ . Δούκος ( 1997-2007)
Ιδιοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρnής . Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 28 Μαρτίου 202σ
Ap. pUnnou : 4223
Χρ. Στεφανάδης
Στο ακραίο σενάριο να έχουμε εκατοντάδες
νοσούντες θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα
Κορωνοϊός
στους επιτήδειους!
Προσοχή
na toν κίoνο ou δστpκουν κότomο κOτ μετονοστες στο noo ου Αγαίu
Jnor oto kontra2d o pouteueric Zdpou, K. Xpotddoutoc Iteyovdonc.
tlvai povo npopnrua tne Iduou, ama
ofnc tnc vnonOic EModoos eine o
βουεuτής Εάμου Ooον οφορά τα τεσ
nou devtovovtai einE no erdhvovta Hetov elua xpóvou, ornv đưoxotn neplodo nou diovdouar va sppovorodv drdpopon eneridesoI nou nooonotodv va sKArtoeutov tov Kotoroon.
ouv Aervo Kon yivovtoi ennrVutve oE
nepiototno nou unopx Kv undVoa nac xOUV Kopovoió. Ennhiov,
OK Itepováonc avopdoenKE otov
npooquyO nhneuquo, te éva xipo
pnotrvouvta 8.000 KaI nhdov o
Ouvercac ouvuoDouod KaI KOKÉC
UVEIOVOUKc ouverec Auto KOI uovo
nookonei beoc atn duouevn nepincwan
nou eueovotel o Kopuvoide. Eva nooBirua. Eto arpolo oevopio vo teOUue
EKatovtadec vooouvtEc eo ExOUus usO KÓOUOC popdraI to epanono orvá vaho noohrua. OK votpoc unop va
pio, urinuc enEtotel a ota KYT Ka
Tote ea ExoULE ueyono rpógnnuo, O JOvténo tuv ho onoyav debvouv
unodoutc uyeioc on uvatdtnto vo nuc DE enduevec eB5ouodec do you
unodextodue papd podouoto elva outnon pououotuv KO to elvn don
avinaptn. Iro voooKOuelo tnc Touou ovo onv Aeriva, amo KaI gtny neolOI Kvec oen MEe tivai ttogROIC AEY iptia. Autó elvoi avouevouevo
Ο κόσμος φοράτοι το εφοοκό σενό
no noc n nopeio tuv noayudtuV KO ta
Επιτελάρχης της ΑΣΛΕΝ
ο Ταξίαρχος Δημήτρης Βακεντής
Tn onuovat don eveUvnc ac enrcehapoxne ne ALAEN LAvurden Iteawenat
Aolnon Eowtspoou KO Niouvi, avtkass o ppi nodopata dionntic tne 79
ASTE, totioonoc ouunoronne pac Anurtepne Bacaveic.
Enionun anohiuovon anó ouvepycio tou Ariuou duEKric Iduou iouto. O. Zovdtnc
| Η ΕΛ ή Αoτυνομία Εξδοε οκτi oνοκοίνωon κστοστήματομε οκοnό είτε να τους υφοpndξοuν to νομον neίboνται εύκοo anό ότομα tο οnoia εμpoν
Dodns ve ny elentuen rou Koosvp- nv onoia ea diogdoete nopakátu. lopaxahouvta nooounia touç otoozia Koi va ta xpnauonorioouv tovtarc unonnnoi oruóaoç unnpsolac ya nv anilou 2010-nCov, txouv une yo to wona o otec va alvoi ibaitapa rpoaExToi Ka va pnv os aychnuotKtc nootic. ste vo touc anoondoouv bidpuon xanoiOU TEVNOU npopniuatoc Ka vo unv
any Zun uoc KDI ennoedtouy ntoy neovtai ond entndeiouc or onoior enotpouv ue xprueto eite va anoveroouv ota SMS NO va peoei neleovta EUxona ano atoua nou touc nhnadtouv
KOet ntun tnç Iro maloo autó, ndropopa tEvoouato - rpodnuata va touc ano untpoywoo hoyopiaoudc EOUC ovoptpernavaxol c wuatol phuiv n ouvyEnàv touc npooanuv
onnoyn tne olnonc tne 79 AATE. ono00V xoruata. Ito nhaioo autó nopaohouvta on tne AotuVouiac.
tyve ue a Idialtepa en tenre, a
eis noooKatnutvou, Qurpva uE tic zovtar c unanhoI duov ya in devéovea ano- Kai touc auyevaik touc: va unv deovta oe Koula ev ov avtineeov tétoio nepiototaó napanahod
6atoyes toov npoiotautvav Khuackay uuovouv. Enionc vo sivai diaitapa npoastcol oe napintwon os dyvoota dtouo vo touc odnyrioouv os vtai vo Evnuspovouv autouc tnv Aotuvoula 1001."
KOI Qutó pac anétpege va enworva
vioouus anó Kovta. va ua teneutala
o. o opοοτmν Δon . Στάντζος:
79 AATE, otov ábo avtiKatootátn uou,
Totiapxo K Naphh touKo.
Metd en auunhrpwan evoc étouc and
KOI tOuc Ontouv xpfueta. Is KOOs napintuon va siva
o nonitec vo unv neibovtai ano atoua nou aupavi Ennhéov enionualveta edend otouc nhiouévouc enpuñaCDKOL, va pnv euniotedovta dyvuota drouo
anatnha SMS nou undovovta 6ipa and tunopnd notuto Katdotnuo ya avangn xoruateou nooou
KYPIO APOPO
Itnv ouania toU, Katd tnv teneri nopo trv avahnan tuv KoBnovtuv uou uc
doonç napanatric tne diolenonc tnc 70 Aoacnoic tne 70 AATE, Oa noeha roaΑΑTοτοδοριοκ& Βoνής σνοφυp Εος κo o o τον Μέαm των μεταναστν.
KaI orirouc tou uryánou nontri Avooe eed nou ue atikeae ev eprivn ka uytia
a Konpou,
do0 KDI O tyaç póuoc tnc Aalac ync. Hutpa Koto tnv onola ea nodnes va
Απαιτ από την Πολιτεία την εφαρμοή
|άμεσα πρόσθετων μέτρων απαγόρευσης
Ενας για όλους
και όλοι για ένανν
va gedos atn anutpvi nutpa.
Tov Quron sepoyri nodoertuw uttouv anayopruonc KUKopoplac tuv artovoorav Etá o oriuopoc Tov Anetovtpo douud KaI to khoaeó avdyvooua
Uvntndv KO advov oteovov onOapo otaoutvouc ouvoden- Avatouric Idpou, toitovtac mc EOKoloueov va KURopopodv Kotá opddec. tovtac or vdovo
euunene n npdetpoc tnc Euponaianc Entponie upouc, Kohouc gihouç Kai touÇ Ouunotxoue nópe tTOKTO uttpa uyt NoVtoc va unv opai ordon potov uenov nou dev
ovoic npootooloc Ka Kotoapiótn endoestov tw anatOOUEvn anneyun otav o vdoc
taç onç doutC KOI NDUE EVoxio Kopuvolóc xtunodoe tnv nópta uac
KDI tnV Evnutouan tuv dauevóvtuv Onac onuedve n eprutpita npoto etuar, tn peyooc ynloorc nou Kotovoouv, date
νο κσταλόβουν τς έκτοκτες ουνο κες nou mpotoύν γα τον oρο volon. Etnv npoondeia npootoalac
tnc poc, oUVExor o unouovdc
onuovoKótoto pono nolte n roden Kotoypopetoi npoc to napdv to 70% tav Bovdrv
vouoeeDod nepiexduevou, n onola
QUaIogtKO EXEI oooovio to ouvopa
- ρος μος
OK Zrávetoc ovoptpt: Ta uttpa
Μ ουτούς τους oρστoτεnμκούς eutες μου
orouc tou Avtpta Kangou ntketa Hutpa kotó tnv onola ea noénei va onaydpeuonç dowonnç utopoploc
tO Eyuo tnç Touou KoIn 79 AATE
avondonooto KOUud tne, nou uc tne 79 AATE. tn Iouo, tnv heopla, touc ovo ya touc Katolouc tng Tduou,
ONoluntoc poupdc tnc eivDi novto doupvouc. tn euONO, toV Ay. Mnva, or onolOi ta tnpouv unoderyuatca
étoun va odoEI tnv andvenon evovto KOI to Ayotovio vnod nou ayana dac
Oe onoiobrinotE enpounn
Onoc ono yapitouue, to uttpo noo
anonapio anó tnveton tou Ontn nohtov, orutpo duotusic IadouV
hútepn doxuooia tuv teheuralav dexoEtv nepvoUV
ta eupanoied Kpdtn kotac Bolaxovea arnv nocotn
ypouur evóc noéuou ue évov dyvvuoto Dipo. H navOruia tou vtou Kopuvoiou ornv Bupann, ouv onoia
καταγρόφετοι rpoc το nopov το 70% των θανάτων
KOI to Ayotovia, vnad nou ayand dao Kai touc EUopIot Eopiot, eni
tinota otov Kdouo.
anc, tnv AotuvouKn dcueuvan KO
TO Auevopelo Eduou ya tnv ouan
epopuoyn twv ustpuv. Duuc O npo9φυνες μετονόστες υκnopοpοuν
Kotá peyonec nneuquaxtc ouddec
grny nonn, 0zoveac ge vouvo
nhtov tnv uvela onav. O aruapxoc
Onta Kai anorta onó tnv nontela, na noyouç rpo oentá utautvec potc KaI ota vnoid KDI otov EROOR.
στοσίος της δημόσος υγείος την εφαρμογη όμεοο ο Κος δευpνσε ου α νοορoμενο, μένουν
•Howta on oeh.
Προσωρινή διακοπή έκδοσης
του Σαμιακού Βήματοςν
naycoquiuc, anodenvue otnv npaen on n andgaon
των κpoτν . μελν νο διαpιστούν μόνο τους την
nohtiah Yyeloç KOI va unv ddoouv opuobiótnteç otnv
Kouaov itav sopatutvn.
H npdcopoc tnc Bupanoictc Entponiç oupoouna pov
KIVOVOU dioonopoc tou Kopuvoiou
COVID-19, n orioitn tns sovovioc nodotetwv utpuv anayopruong tnc KUKhopopioc Eapotá ota onunla nou Eorheov oe Kapovtva
TAMIAKON BHMA
KOI tng enepruotdentac KOI En Ot-nou ea opopoov tnv nnneuauan aun oudda, nov KOI Uetd nou ngotoxto to engoxte yoouns Aógo vteo hoev, unovtoc onv cotn ofoutAna tou Eupunaikoo Kovogouniou onc BouREAnec va to petpa
ντρ Λoν. μντος στην τοκτη onouέλa του Eυuo, uetopepovtai KOI enovetetotovtoi oE auRÉC Te punakoo Kovodouniou anc Boutnnec ya ta petpa
στμετος ης ttinoης tou vtου κορωνοίού και
tnv npoataola tnç eupunolieic oKovouloc anó to oOK
Gnς novorος , tpξε τmν ευοuνn στο κράτη . μέη κα tnyopivtoc ta dei en otyun nou n EE xpeotótov a
npootywan dvox ya onouc Kai onor ya tvov, aptoi
: τις ουνα
vo eiva opya
na obicaionoynon KoBuottonon tng anoouupon
oopánon tnç ouonç hertoupyloc tnna abwaonoynen Kobuottpnon tng onooedon Đoitc Konác đoutc nou txouv oruioupyneci va
ayopoc Ka tnc dnubaac dioknonol. anc twy KYT deove noyo o neprpepndonc Bopelou TK opzeKeta tnv in Moptiour.
της ομολής ποupγioς της
ĐoẾc Khnontc doutc nou txouv bruioupyneti va
Kota to xpovacó 6idonua ano tIc 16
Maptiou 2020o tuc oc 30 Anphiou nooKUgouv ueyahec eueUVec o nepintuon noU
2020 ecapeitai Oaonoynutvn tuoóv eupovotov Kpodouota Kopuvolou onc soutc Et
dIaKonm tne Exboonc tuv nuepnowv ovdptnon tou on oenida tou oto facebook o nepAKON BHMA
Αγaίou , κστος Μoυτζούκ και τono nu 00 Duκό με το ρονοδογpoμμαγοος κtές δομές
Detcd ue to xpovodidypauua na DC KhEotéc douec
u ota vnad, OK Mntopdenc eine d otoptpoue tK
eIotec Boutc oon Manaxo KOI ODC Etpoecoe 15
ημέρος ano το μηdένο ος κάνουμε nεκοuργκές
neppepooν κα torν εonμpi εpoooς Βopeiou Aγοίου ανέφεp: κoουστερeί 00 npοσno0oouμε σα οντίστοεους oovoυκ στη
bov tuc dexontvte (15) nudpec Kor | obaaiohoynituc n duton Koi epootn anoouupó- Atpo, otnv Ku Kai an Iáuo, onou unopEI BETen
anopdooav va Kortdtouv tov cautó touc.
Doov opopd to ncoxo doro tuv aoeevovtov, evo
σε nonnέc ιpeς εξετάζοντα, nonύ nya ότομα , ta
ovicato doio KDI ELrdy degoni fue pnon euc tnv endduevn nron ExKtvaani tuv anopoon tou onuotxod quudouniou, vg noo ge noméc xhosc eRerotovta nono Nyn drou ra
enionua otoozia opopouv ta xpodquota nou dxouv
τuooooωv εκό00w τwν εοopoο-μετονοστων με μετοοοpό τους ετός των whoυν oστε οκόμο σε ανοατή poμή εnκoνuνος με δyνωστεί Πρne onov να uopouv nond ότομα
KYT on Adopo, Xio Kai TÓpo anó tIc noméc ohóbeS proouue oe avanovec evtoyeiEO. Tuunrowor do
Ov nepipepeioKV KOI ton epnut
piduv Kot ovicoto dpio.
diayvuotel Npanei nonóv va unópxouv nonna atoua
Vecpiç nhciaç ta onoia pohoveneav, anna site dev
ebov ouuntuata eite ebov nonu ehoppa. Ie o,
tnv nepepepeiaoh diolnon ka touç onuouç Ka an
| Εouτερν Υnooowν τς 6. Ε κo L rvoov Λopo κα στη Ko, Ακόμα δεν έουμ κστα0 ε σε
. onuc Exe unoozeel n Kupepvnon. H Enitponoc
Eouteprv Ynoedorwv tnc E.
L. noxovoov Aopo Ka on Xio. AKÓuo dev ExouUE Kotohriei oe
Δερόμενου τους καφούς της nνon Eντος κατό νου τη δοφόλιn της poτενε τη μετοφοά εunouv ομόδων τους στην ένα σέδιο το onoio τυγάνι γενής onoδoxno κοι
ουνένoη της ιστορκής δοδρομής τou ενδοκpo ως μέτρο rponφεως ono η δδon nopoδέτηκε oο το θέμα twν ετν 6ομν στα
οφορά τα δογεγνωομένο κpούσματα , ο μέοος όρος
ufoc tou véou Kopuvoloo Covid 19,
nhdoc ornv Itonia 63 ten) htov nono ugnnotepoc
anó 6,n ounv repuavia (45 dtni. Ennndov, to nooooro
tv ooBevv dv tuv 70 etdv ritav nx onv Nona
BIAA Vo AngeoUV to anapaltnta uyeovod utpa Kopda 9%, ev otnv Itoria 40%. Inv opai tnç pexou
deμοού Βήματος , δονοντος τον του nouνού στο Κ, potoon nou φonta ν δύο ουτό νno shoα πον otpa .
600 autó vnod civoi otov otpar
tou nhovitn, RDIoOuoote ofoi poc 104o xpovo KUnopopioc. noudovouavtuttono pe nomis ovetooentec
Kai BoKIuooic DK onolec Konoduoote
va avteneeneouue, o KoBevoc e
ριστό με ooenua ατομς οΛno κα
ounoyte euBuvnc. O enponowde orpouevo novta en avetet vnun
Tunoc pplaetoi Koi oUtóc gun n ecala ka tc oốnyiec tne nohteiac
twv KOtoryotv eteniteuy. ME try
napdypopo 65 tne nodtn Nouobeticoo ot Konutpvi poon, ue copapóenta KoI Aouhou, Notnc Mneopoxne or auvÉvteun tou totovta on doun, dnuc on doun nodnes va ete
1040 xpovo Kuhovoploc. Noupovou- anopintetai, He to Otionovino On..Bev undoouv To unoupyelo, oeuNplnoe novtoc, KOvti nooondeOKoun podquata ota KYT ea rpoKUgOUv nono uevonec EuBUvec ounv ANEYKTAIA EGNEN nC EKönn
ccως της ο0θένεος στο στρστότεδα uεση δρόσrd
(MUDhivn, 25.05.2020
uE To anopattnEo uttoo noOouorvic GOun xpououato ota KYTH 0o npoigouv nono u a dote otc undoxouoec oouec tnc MópiOC KOI tng
a dote oc undpxouoec douec tnc Mopioc Kai tnc
dgKonne txboonc tn eprutpidacre ro oonbtnc ma aEogndoeda Auton 8odont yo meupdean touc ExOUUE petopdpei ondoKOUC
Vo tn eupdean touc ExoUuE Etoptpei ondoxouc
Exouue oruoupyioti nepluetpo. ea eycotootobod
Auornootepouc Kovovec undonETOI o unoupydc vopol, o1 onolor ea épeouv and tnv nepvptpea KOI
οος εβδομόδος το noοστ των μλυoμένων ονω των
60 etv eov 19%, ev novo ano to SON Ov otnv
oudda 35-59 etov.
Η Εομος μος κρστά αόμη Μep την
tuc dtou enaveneti n KavovKdcnta,
oepOLevo novta in oxeth vouoMetovooteuonc KO Aoulou
00 npoooβουμε και εμείς όnou pοότoι έκτοκτο
Αno mv nκυpά του ο unoupyoς Μετανοστευσης npοoηκό στε όι ουμmτμτο υnoρουν να εξκαι Αούλου, Νοτης Μnτoράκης σε wνoτευδή του τόοντα τη &ομή , oς στη δομή ηνέna να HEOUOC poC Kpatá adun. Mopi tnv dpa nou vpogpoντοι ουτές οι γpαμμές κονένα 6ομα nou εστοnn στην
Bepakoc, n evnutpuon ea auvexstetai
noponpop0 65 tης nρόξ Μομοθετιοό
nepiexoutvou tne 20-3-2020 -DEK G8/ KOI EYKupotnta, diobtuand ded utow
A20-1-2020 (ekorenelvovta uttpa yo tou 1otofoyfou tn corutpiooc hotp oude otoleviac OK Mntoponc enionuove oti
Inv avtuetanion tuv ouveneiv tou IMamiakonvima.blogspot.com
στο δεhto εήσευν της ΒΡTI μίmoε γα ουστηρο - τό2οντα και ο Μyo cργoόμενο nouακόμο ouν erva δεν βpenκε θετκό στον κορωvoό Μέp το
τεpους κανόνες nepoομού της κικnopopoς στς δικαίωμα rpooβοσης στις δομές στε νο μην μετο δομές φrοξεviος ο κ Μητoράκς nonpoνε ότι φρθαί μέσο κ έω ono τκ δομές ο κορονoίo .
tahoc, va euuduoote to évoc ya ofouc Kai dnor va
évave. Aiaxpovach opdan npayuatKic ahnhayyun
του ιστολοίου της εφιμερίδος ntps

Τελευταία νέα από την εφημερίδα