Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
KOAKOE
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
FIPP FAEP
TENIKH
ZABBATO
28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
AHMONPAEIQN
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12478
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 EYPO
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
ΚΕπίδομα 600 ευρ σε γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς
Στήριξη 170.00 επιστημόνων με 180 εκατ.
Ευρωπαϊκή θωράκιση
των τραπεζν
Πυρά από τα
ευρωπαϊκά ΜΜΕ
για τη Σύνοδο
Κορυφής
.ΕΚΤ προσφέρα βοήθεια σε όλες Τις ευρωπαϊκές
Πτράπεζες εξασφαλίζοντας όση ρυστότητα χραά.
ζονται, ευελιξία στην αντιμετπιση των νέων εκόκκινωνο δανείων και μεινοντας τους δείκτες κεφαλαιακής
επάρκεος :
- Ρευστότηττα. Η ΕΚΤ έδωσε την δυνατπότητα στις Τράπεζες
να αντλούν όση ρευστότητα χρωάζονται , μέσω του προ
γράμματος TLRO , με εξαιρετικά ελκυστικούς όρους για
ορίζοντα 12 μηνν . -Κόκνα δάνεια . Η ΕΚΤ προχρησε
στην ριζική αλλαγή των κανόνων που διέπουν τα μη εξυ .
πηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα δίνοντας τη δυνατότητα στις Τράπεζες να ρυθμίσουν κάθε δάνεο που θα εμφ .
νίσε δυσκολίες στην εξυπηρίτησή του εξαιτίας της επ
δημίας και να μην προσμετρηθούν ως κόκκινο δάνεια.
Τέλος, η ΕκΤ προχρησε σε ένα ακόμα βήμα . ανάσα,
μεινοντας τους συντλεστές κεφαλαιακήςς επάρκειος .
Μα Ευρπη -άσχημη.
Lavexorje: o ITalunós
Τύπος εξέqραζε την ορrή
και την σύγηυσή του ενάντια
στην ΕΕ μια ημέρα μετά την
απόφαση των 27 ηγετν της
Ένωσης να αναβάλονν την
εξέταση πιο ισχυρν μέτρν
για την αντιμετπιση των ου .
κονομικν επιπτσεων της
πανδημίας του κορονοίού .
Στη διάρκεια της συνόδου αυτής ο Ιταλός πρωθυπουργός
Τουξέπε Κόντε απείλησε να
Γη χορήγηση ενός νέου επιδόματος 600 ευρ ανά άτομο , μέσω
ενός προγράμματος κατάρτισης επιστημόνων ( γιατροί , δικηγόροι , μηχανικοί ) και άλλων ελεύθερων επαγγελματιν , συνολικού
αΠάγος 75 ημερν
στην εξόφληση επιταγν
ύψους 180 εκατ. ευρ, ανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικν Χρήστος
Σταϊκούρας.
Στη στήριξη περίπου 170.000 επιστημόνων - γιατρν , μηχανικν, οικονομολόγων, εκπαιδευτικν και ερευνητν- προχωρά η κυβέρνηση στο
μην υπογράψει το χοινό ανα.
χοινωθέν , αν η ΕΕ δεν οθ τήσει πιο υχυρά μέτρα , με.
ριζοσπαστικά και πραγματι
Λναστέλλεται η υποχρέωση πληρωμής για επταΑγές που πρίπει να πληρωθούν έως Τς 31 Μαΐου.
Οι κομιστές αφογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε
πλητπόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας θα
έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά (οι συγκεκριμένες
επιχερήσεις με βάση μόνο τον ΑΦΜ τους ), στις πληόμε
νες επιχερήσαις και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές από την 1η Απριλίου και εντεύθεν , αν το
σύνολο των αξογράφων που αναστέλλονται είναι μεγα.
λυτερο του 20% του μέσου μηναίου τpou τους το 2019 ,
με την εξαίρεση επιχειρήσεων που υπάγονται σε συγκε .
κριμένους ΚΑΛ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση
Του τζρου τους στη διάρκεια της κρίσης
πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετπιση των συνεπειν από την κρίση
του κορωνοϊού.
κά επαρκή οιχονομικά μέσα
Η στήριξη στους κλάδους αυτούς θα δοθεί μέσα από ένα ανοιχτό προ γραμμα ύψους 180 εκατ. ευρ . , με επιταγή κατάρτισης (νοucher) , με τη
σ' έναν πόλεμο τον οποίο πρ
πι να διεξαγάγουμε από κου
νού προκειμένου να κερδίσου .
με το συντομότερο δυνατόν .
οι 27 χρες μλη συμφνησαν να "παρουσιάσουν προτάσεις σε διάστημα δύο εβδοpádevn.
μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.
Το πρόγραμμα θα αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακν δεξιοτή
των των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο
κλάδο . Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων θα είναι ύψους 600
ευρ για έκαστο εξ αυτν και θα αφορά 100 ρες τηλεκατάρτισης.
0ΟΣΑ: Κάθε μήνας καραντίνας
μεινει 2% την ανάπτυξη
Δημοπρασία 6μηνων εντόκων
την 1η Απριλίου
Το πρτο πρόστιμο
για αισχροκέρδεια
σεις του ΟΟΣΑ.Ειδικά ο τουριστικός τομέας αντιμετωπίζει παντού μία μείωση της παραγωγής μεταξύ 50%
και 70% σε αυτή την περίοδο . Πολλές οιχονομίες θα
πέσουν σε ύφεσην, πρόσθεσε ο επιχεφαλής του 00ΣΑ .
7 άθε μήνας καραντίνας στις μεγάλες οκονομί
ες θα μεινει κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες τον
ήσιο ρυθμό ανάπτυξης, σύμφωνα με εκτιμή |
00ΔΑΗΧ αναχοίνωσε πως την Τετάρτη 1 Απριλί .
ου θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμμα τίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου,
σε άυλη μορφή , ποσού 375 εκατομμυρίων ευρο , λήξε os 2 Οκτωβρίου 2020.Παράλληλα με τη δημοπρασία, το
Υπουργείο Οικονομικν παρέχει τη δυνατότητα
Ονπουργός Ανάπτυξης A . Γεωργιάδης και ο υφυ.
πουργός Ν.Παπαθανάσης, κατ ' εφαρμογήν της
προσφάτου νομοθεσίας για την πάταξη της αισχροκέρ .
δειας εν μέσω κορονοίού, υπέγραφαν την πρτη απόφα ση για επιβολή προστίμου 50.000 ευρ σε εταιρία εμπο ρίας αντισηπτικν. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο που δεν
θα λάβουμε ια να πατάξουμε την αισχροκέρδεια τονίζει
η ηγεσία του υπουργείου.
quσικά πρόσωπα (ιδιτες) να προμηθευτούν τους εν λο γω τίτλους.