Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
MPQTNOE TUMOE
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιρντής -Ννόλους Καραθύως 1951-194*διακτήτρια -Εκδότρια Σταυρίδου L Σλανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' 197)* Ap φύλλου 6880-12.082
0,50 €
Η μέγιστη αξία
Την ερχόμενη Δευτέρα
το Δημοτικό Συμβούλιο
Παρανεστίου
ακεκλεισμένων
των θυρνν
Δημοτική παράταξη "Pιojed Δράμα 2020
Έφυγε από τη ζωή
Στήριξη στο συσσίτιο
της Ιεράς Μητρόπολης
Δράμας και στην αύξηση
ποσού για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο
ο Αντνης Παπαδόπουλος
κι όχι
καλλιτεχνικός διευθυντής
η κράτιστη αρχή
του Φεστιβάλ Ταινιν
Γράφει ο κ . Δημ. Μαυρόπουλος
Μικρού Μήκους Δράμας
Από το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο ΑΜΘ
Αίτημα αναστολής λει τουργίας
των συνοριακν σταθμν
Ελλάδας-Βουλγαρίας
Θετική στον κορωνοϊό
50χρονη στη Δράμα
Μέχρι χθες νοσηλευόταν στη Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου Δράμας
Με επιστολή προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτά κη
ΕΙΚΗ στον κορω| νοtό αποδείχθηκε
Ομτά ατό δεύτερο
TENIKO NOEOKOMEIO APAMAE
τεστ που έγνε, 50pονη γυ ναίκα στη Δράμα. Πρόκεπα
για μα γυναύκα 50 χρόνων
η οποία γύρισε πρόσφατα
από ταξίδι στην Αίγυπτο
( είνα aεροσυνοδός ) και
βρισκόταν σε καρανίνα
στο σπίτι της
Μετά από σχετική αδιαθεotα rou ένωσε η δια, μεταφέρθηκε και νοσηλεύτηε.
στο Νοσοκομείο Δράμας ,
όπου της έγιε ένα πρτο
τεστ για το νέο κορωνο ,
το οποίο αποδείχθηκε apνημυο .
Στη συνέχεια όμως και επειδή τα συμπτματα συνεχέ
ζονταν, έγwε και δεύτερο τεστ , το οπαίο τελικά αποδεί σοκομείου Δράμας, δεν έδωσε καμιά ανακοίνωση στη δη
θηκε θετοκό.
Μέχρι χθες η 50χρονη νοσηλευόταν στην Μονάδα Eν - Υπουργείου Υγείας, οιπρτες και επίσημες αναφορές γί
τατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Δράμας , εν νονται πρτα από τον eτρόσωπο του Υπουργείου κ.
υπήρχε πιθανότητα να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Τιάρδα και τον ΕΟΔΥ
ONTO APXEIOY N.T.
ΑΧΕΠΑ της θεσσαλονάης το ατοίο άναικαι Νοσοκομείο
αναφοράς
Μέχρι χθες το απόγευμα πάντως, η δούηση του Νομοσιότητα , καθς σύμφωνα με τις οδηγές τυ
ONTO APXEIOY N.T.
ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ λετουργίας των στημα και εν εξαπλνεται ταχύτατα ο
συνοριακν σταθμν Ελλάδας- κορωνοός, στις περισσότερες ευρωπαίΒαυλγορίας, ζηπά με επιστολή του κές χρες παρατηρείται αυξημένη κ από τον πρωθυπουργό , Κυριάκο Μητοο - νηση πολιπν από τη Βουλγαρία προς τη
τάκη, το Περρερεκακό Ετιμελητηριακό χρα μας , την οποία θεωρούν ασφαλέΣυμβούλιο Ανατολικής Μοκεδονίας και στερη και με καλύτερες υποδομές
υγείας" , σημεινοντας πως στην
Στην επιστολή που εστάλη προς την ελ- ΠΑ.ΜΜΘ υφίστανται πέντε οδικοί συνοληνική κυβέρνηση, το Συμβούλιο μεταξύ ριακοί σταθμοί Ελλάδας Βουλγαρίας Με
τα ως άνωδεδομένα το ΠΕΣΥ. εκφρά
φθείσες πρωτοβουλίες της ελληνικής κυ- ζ την εκίμηση ότι ίθεται σε κάνδυνο η
βέρνησης για τον neριopoσμό της υγεία όλων των παλπν της Περpάεξάπλωσης της πανδημέας , αδιαμφισβή- ρeας, αλλά και η λειτουργα του εθνικού
τητα, είνα προς τη σωστή κατεύθυνση κ συστήματος υγείας, το οπαίο καλείται να
έχετε καταφέρεινα προστατεύσετε τους περιθάλψει περισσότερα κρούσματα
Επικαλείται μάλιστα την εφαρμογή της
14ημερης καραντίνας χωριν της Ξάνφέρει των παγκόσμκον εξελίξεων και θης λόγω υψηλού επιδημολογικού κιντων αυξανόμενων κρουσμάτων στις γε - δύνου και τα κρούσματα που νοσηλεύοΤηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με υπουργούς
για τις εξελίξεις στα σύνορα τουΈβρου
Θράκης
ΑΤE εξελρις στα σύνορα της Ελλάδας στον Έβρο, συζήτησε χθος ο πρωθυmουργός κ . Μπτοτάνης, σε τηλεδιά σκεψη που είχε με m σμμετοχή του Υποργού μήνες να μην έχουμε αυτού του είδους τις αυξημένες πέσες
Προστασίας του Πολτη Μχάλη Χρυσοχοίδη, του Υπουργού
ΕΟνκής Αμυνος, Νίκου Πανογωτόπουλου, του Υπουργού Εn κρατείας nργου Γεραπετρίτη, του Υφυπουργού Προσταοίας μέσωνπου κα εξοσφολει ότι τα σύνορά μας ήτα, είνα και θα
του Πολίτη, Λευτέρη Οκονόμου, του Υφυπουργού Ενμής Άμυνας, Αληβιάδη Στεφανή , του ΑρΧηού Γενκού Επτελείου Εθνκής Αμυνος , Κωνσταντίνου Φλρου και του Γενκού Γραματέα
του Πρωθυπουργού , Γρηγόρη Δημητριάδη .
Κατά την διάρεια της τηλεδιάσεψης , ο πρωθυπουργός σηaa.
Καιτο γεγονός ότι μπορεί τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες ,
όλλων εκιμά πως -οι μέχρι σήμερα λ δεν σημαίνεει ότι δεν πρέπε να έχουμε εγκαθδρύσε ένα μηχα
wαό ανθρπι νο, τεχνολογικό , αλλά κα ε εrίπεδο φυσικν
παpαμείνoυν ατόλυτα προστατευμένα, έτοι στε να μην μιορεί.
κανείς ξανά να ειβιάσε την Ευρη και την Ελλάδα, όπως κά
Ποoι εχείρησαν να το κάνουντοντελευταίο μήναν.
Στη διάρεια της τηλεδιάσκεψης επιση μάνθηε η ανάγκη να
συνεχιστείη είσχυση του φράχη στον Έβρο το επόμεο & πολίτες στο μέγιστο δυνατό βαθμόν.
Δεδομένων, όπως χαρακτηριστικά ανααποίος είxε δημιουργηβεί μετά το Σαββατοκύρια κο της Καθα - κανένος εφησυχαι αμός Τoνί στηκε επίσης ότι πρέmει να δοθεί
ράς Δευτέρας , φανεται να έχει &οeεί και όσα βρίσνονταν βόρος στη φύλαξη των θαλόσοων συνόρων και ότι εa σμαν
στα σύνορα του Εβρου να έχουν απομακρυθεί από εκε . Πa - τκό να υπόρει τακτική ευρωπαίκή naρουσία στον Εβρο και
ράλληλα, συνεχόρη και πά την Ελληνική Αστυνομία, τις Ενο
πλες Δυνάμεις και όσους
συνεισόφεραν σε αυτή την
nολύ μεγάλη , επinoνη προσπόθεια να φυλάξουε τα συ .
νορά μας όλο αυτό τον
τελευταίο μήνα.
Onoς τόνσε ιδιαίτερα , w .
δεχομένως να κλείνει ένα κε
φολαο, αλλά η μάχη αυτή μην
έχετε καμία αμφβολία ότι συεχζετι. Καταφέραμε κα εξοσφολίσαμε ένα no o
σημαντικό κεκημένο γα λογ ριασμό της χρας και η
γοριασμό της Ευρηςς Τη
δυναπότητα και την αnoτελε
σματικότητα να φυλάμε τα συ .
νορά μας πρσoία κα θαλάσ τονες χρες, θεωρούμε ότι θα πρέπει να νται στο ΠΓ.Ν.Α
ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την προστα νησά
-Θεωρούμε ότι η αεμπόδιστη κυκλοστασία των Ελλήνων παλπν , οι οποίοι φορία πολπν από και προς τη Βουλγα αποδεδειγμένα έχουν συμμορφωθεί με ρία ελλοχεύeι σοβαορούς κνδύνους για
την υγεία όλων των Ελλήνων . Προτεί νουμε λοιπόν την αναστολή λειτουργίας
Η ανησυχα του Π.ΕΣΥ. έγκειται στο των συνορακν σταθμν Ελλάδαςγεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διά - Βουλγαρίας , με εξαίρεση τη μεταφορά
εμπορευμάτων και τη με .
τακηση των εργαζρμέ
νων και από Τις δύο
πλευρές, υπό την προοπόθεση ελέγχου των
υγειανομοκν προύποθέσεων" , καταλήγει η επιτις οδηγες της κυβέρνησης και παραμέ
νουν έγκλειστοι στα σπίτα τουςΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
1 για λοΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
Tnà: 25210-22112 & 25210-20806
στολή.
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:0ο και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηeέλiξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
M'ENOYME
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
AOINA TMHMATA:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνα 8πλα όας αζτιέοη
μοίτνσ τροοντο
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
MHNKH
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα