Πρωτοσέλιδο Παρατηρητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
MAPATHPHTHE
EABBATO 28 MAPTIOY 2020
ΕΤΟΣ 29- Αρ. φύάλου Β020, Τμή 070 E
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Iwww.paralirilie-nens grOpmalinerienel.grapongnt, mç Spórn; eraralirilisi hrakisOnapanpriç Tn; Gpám; @faralirite_Thr O instagram paratinis_tis thrakis
Λίγοι οι επισκέπτες
στο Παζάρι των Σαπν
Προχωρά η δημιουργία
του βιολογικού Σαπν χωρίς
την τριτοβάθμια επεξεργασία
Με σραρμήτα συμβανοντα στα Σύναδα Κορυφής της ΕΕ
και τα αίτημα έκδοσηςευρωσμαλάγων
Ποια θα είναι η επόμενη
μέρα για τmν Ευρπη ;
THEIRYEIGE
Δημήτρη
Μακροδημόπουλου
Ακαρπη η μέχρι στιγμής προσπάθεια
τηλεκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια
σχόλιο
<Τα Παιδιά του
Φάουστο ή γιατί δεν
μας χωρά το σπίτι
Του Δημήτρη Βλάχου
Στέφανος
Μακρυγιάννης,
Πρόεδρος Συλλόγου
Eκπαιδευτικόν ΠΕ
Γύρω γύρω όλοι, στη μέση
οεθελοντισμός
Pobónng
Κατ' επονάληΨη το
σύστημα καταρρέει ;
Εγάζει διάφαρα
μηνύματα σφάλματος .
σε σημεία Πou έχει
φάσεινα γνεται.
ανέκδατον
Δίμηνη Παράταση
1ου επιδόμα τας ανεργίας
Επίκαιρες ομιλίες του Αγίαυ
Γpηγορίου Νύσσης
υπέρ της κοινωνικής και
φιλάδελφης αλληλεγγύης
Του Ιωάννου Ελ. Σιδηρά
ΘΕnτακτική η ανάγκη αναθερησης του τρόπου λειτουργείας
από μέρους του Υπουργείου
Όταν φυλακίστηκαν τα παιδιά
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΦΠΑΡΑΩΝ
ΘΡΑΚΗΣ
KO MOTHNH 26/03/2020
APIO. NPAT.: 138448
welcome
BAZNAVAOV 9 KOMOTH NH B9 100
THA : 25310.829 10 OAE : 25310B2912
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Υnouρνά
Υnoυργό Οικονομικον κ . Σταϊκουρα Χ.
Enc KaI Teopiucav K. Bopión M.
Mánpa SAaouvonç KaI snióo ua B00 supi
Ενα παραμύθιμε Εμηνευση από τις ημέρες
nου ζούμε της Ζωής Πanoστεφάνου
τρα Που
ΗΜένουμεΣπίτι
Aş opvEkLVE YnouoyE Aypo u ri
nonu nsομένες και δν μησρούν α
αντα nεξ 8θουν ona οικονομικά βάpn
ταν σικογενειν τος .
GsRouus ofiƠI oI kanvonapayayai tou
Avarnugne
AşopVE KLVE Ynoupye OrovoLnJv
δα θtλαμs5 να ο0 ενημερ οσυ με ότι σι
καπνonoανωνσί της Ροδόης και του
"EBoou aUDÓ DO XPOVIKO 6idorn ua Boiokoνται οτα χωράυ a τους καθς n φυτε ia
cuV Kanvoongps kav BoioKSrai os ssRξn. Ηδn σι καηνoηαpανωy ί μος ano
IV so06sia 2018 sixov uia onulso os
napayory ri tnc táEnc Dou 55% auDÓ ouvsΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ
No pou Pobónng KaI'EBOOU va svoKBoUv
Kai va Bonando iv US TO sniboua Ta 900
Supi Kado, KaI SVTOKBOÚV os ofla ta
UŠTpa sAÓppuvong nou avOnoivcaos n
Ku Bspvnon.
prepinepn saç aviyxni
Zog SUXO orả Kai sipoots OEIV 6ioeson
cας να οσπouδήnστε nλnpopopiα μος
Zntiosts.
náystS KOI US kaon tav soobcv DOUC and
την ζημία ουτή. ΕΠonς να την περου μεvn soobsia ditiUśC nopayayou os kanvo
sivai uS Kaus vsç.
TnAepavucd 25310 71213 | 25310 28132
HAepoviKi www.welcomestores.gr
Ms Tiun
TIA TON ZY NETAI PIZMO
KAN NONAPATOION OPAKHI
OI kanvongpaycayoi paç nišov BoioKoνται os oικουο μικό σ5 5ξεδο και να τη
soobsia 2019 onou or tipsç sivai nopo
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ETAT XOVZE IN