Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website Website







Recognized text:
KudıKóc: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
HOu ayaná
τον τόπο του
Πρέπει να ξέρι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοκίτης. Ειότης Δθντής BAE ΕΡΒΑ Ετος 50-Ap Φίλυ 1f75 μή 0ειμά. Πιpοnτευή 7 Wapiou 200
TATH AIAPPHEH ETO KENTPO
ΑΝΑΣΤΟΙΔΡΑΣΙ ΑΡΠΕΑΝ
XPHMATOKIBRTIO ME 220.000 EYPQ
nO MIKPOBIONOFIKO EPTAFTHPIO
τους έξι άντρες στα - χρησαν στο εoωτ
μάτησε μπροστά α ρικό χρο κα κατά - Αρχές έχουν ξεκινήΑστυνομικές
nό το ατρείο - το o- φεραν και mήραν το σει umό χθες εντατ
ποίο βρίσκε ται στο χρηματοκιβτιο κές έρευνες για τη
ιοόγτιο . και αφού nou ήτuν μικρού με , ούλληψη των δρα .
nαραβίασαν την κε - γθους κα τpάπη , στν nou nαραμe
ντρuκή είοοδο προ - καν σε φυγή .
νουν όφαντο.
, θες τα ξη, κιβτιο το οποίο ε .
μερματα , χε μέσα σημαντικό
EEI áropa nooó nou oúppava
Aμοu είχεν με πληροφορίες γ
καλυμμένα τα πρό - γίζι τα 220.000 εu .
οωnά τους , εoβαr ρ .
Aav or puxpoßoloΕνθαρρυντικά τα νέα yια τους υγειονομικούς
Που είχαν τεθεί σε καραντίνα λόγω επαφής
| Με το μαρότου Νοσοκομείου, επιβεβαιωμένο κρούσμα του Κορωνοίού
EveappuvtIKa palvetai oti sivai
|τα νέα για τους υγοονομικούς nou
| eίκαν τεθεί σε καραντίνα Λόγω της ε.
"Onag avapépouv
γικό εργιστήριο της τα μέχρι στιγμής noφής nou είxαv με τον γιατρό του
Πρέβeζας και αφοί . στοιχεία , ένα βαν μι ρεoαν to χρηματο-κρού μεγέθους με
| Νοσοκομείου Πρέβεξας nou διαn
Ιστθηκε ως εnιβepauωμένο κρούσμα
| Κορωνοίού
Ένας είναι τρα ο δικός μας αγνας...
Να κρατήσουμε την Ελλάδα δυνατή
και τους Έλληνες υγιείς
Ανέφερε στο Μήνυμά του για την Εθνική Επέτειο
της 25ης Μαρτίου ο Κ. Mητσοτάκης
Lεν μιορούν ακόμα
va GUVÉABOUV anó tnv ńrta.
Evaç eíva, táρα, ο δικός μας α yvaçı Na xpariσουμε την Ελλάδα
δυνατή και τους
'Ελληνες υγιεiς . Η
πανδημία θα μας
KOorioei. Oa paç
aprjori, ópaç. VIκητές καm mo ρι .
μου .
0 Πρonv unoupyoς γείας, βουλευτής και
τομεδρκης γείας του ΣΥΡΑ oήμερα Aν .
δρέος Ξανθός , unotieετα ου στηρίζε δ .
μοσίως τον hομωξιολόγο Σωτήρη Τοι0oρa
Kai ônháve ón
συνεργάζεται n .
AỦ Kana ue tovunoupyo
Booihn KiKinia,
tnv ioia otiyun o
μως ο φnν ο.
vanAnpωτής
noupγός γείας
του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τmν κυβέρνηση ότι
βοnθά κiνικές να κερδοσκοηnoouν , εν
βουλευτές και στελέn του ΥΡΖΑ συντο .
outva snixsipoŮV tnv anatiuon tou K. Toioδρα και επτίθενται σφόδρα κατά του υ.
noupγού γείας
Yysíac
revezea rk.
ruvezesa oen ork. 6