Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣ
NAPAEKE YH 7 MAPTIOY N0
www.olympiobimn.gr
ΑΣΤTWOMNΗ ΔΕΥΒΤΗ
NEPAI
Σ. ΠΕΙΣΑΣε
EYAITEAIA EYTEPA:
Είναι αδύνατο να κάνει
Γ. Τήμας: Απαιτείται
κατανόηση και βοήβεια Διανύουμε τις δύο πιο
κανείς σήμερα
πρόβλεψη να το
από όλους
ZYNEXIZONTA OI EABTKOI
NA TE METAKINHEBE
κρίσιμες εβδομάδες
αύριο του τουρισμού
AMA ZroPA OA AHreO
ΤOΥPΟΣ ΚΑΟΙ ΣΑΦΕΙΣ
KMAOI
ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ
ENIXEIPHEEIE
torde
amo alou
an uton oo
aveponis
Knisha
paou my
AHOKPA
v eplaç
napos To
, Ο τος
tαoς mς
splong a
Dptou.
Duoniça deççccçaplç
AnO THN MHTPONONH
Νέα δράση με διανομή
τροφίμων κατ' οίκον
EPTAZOMENOI EKAB NIEPAE:
Στην πρτη γραμμή
του συστήματος
AnO TO NOINONIND
ΠΑΤΟnΒ0 σο00οπa.
Υγείας
B. BAJOE: «ANTINETONZOME
ME YMEYEYNOTHTA ONA TA
NEPIETATIKAS
Trw andonon mau urdpiawplodo
mo EN apomp
Epubun nou ENAR Neplaç aing os
AnO TOAHMO KATEPINHE:
Απολύμανση στις εγκαταστάσεις
του Γ Λιμενικού Τμήματος
mpundrupn ndoaon aouincus
Indoirwtmomy Ypole
HNEPIEPEMAKHENOTHTA
Isantaa mpoiymi amolvNEPIAE:
Σε ετοιμότητα
dlomonipoç ouou donem
ourA Tu Kampns.
mpoyanomolroov ofpa, ad ou
vde moliunorg ou oanoç.
για την αντιμετπιση
των χιονοπτσεων
noY KATAPAONTA
ZTH N. NIEPIA
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Dor ourAuEDO Tuanos
Komplng, uronidapo AI Ouon
pipouç aEmtoç oumplau
ol duo, A DM. Tparin,
ZTHN NIEPIA
Έκλεβαν ρεύμα από υπο σταθμούς
της ΔΕΔΗΕ
ZYMOARH AEIA 62000 EYPO AINDIPADIA
/ΙΚΤΕΟ ΟΛΥΜΑΠΟΣ
CUTONISCN
ΣΕΒΑΡΟΣ 5ATOMON
περνάω ΚΤΕΟ
στο νέο ΚΤEΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
στην Κατερίνη
Με προόνα ποότητας στς
κατερες Τμές κα Το
|ξαδικουμtvo μας προσωπ κό, σας
CYyuduaoTE TO KakTepo
amortheopa
Napg, oy
T.2351039303 & 34886
konstadinid [email protected]
Ψυχολογική Υποστήρξη
από το Νοσοκομείο Κατερίνης
ΤΕΡΠΟΣ
HEAL ESTATE
Haoknan ouraO Nocootou Nanpr avawpaçBuoo mpo
pol p e no oporo
nemkop and, lora n aln wis, apyalao
n ouKWY. Namedng druo amemomonquanou
KWY. Namdng mpo ppe ouç ç o uumpeols
ukv ovoa diopepinra
en hamtonepue lupiat ano saru
1. O poN vo vona ero runt peaç apo pas
EnayseApaa Givra Ka
Saloydina
ornv Aantokapua Kai nkaka
Augipou.
261ONO
261re
uplos
25ης Μαρτίευ Τρμε, Κατερίνη
Inh. 2351077377
www.tarpas. intoaterpos.gr
Urliibelt