Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΛΕΙΣΤΗ
ATONAS
H AAÏKH AIOPA
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
NEIOYE
MENOYME
KAOHMEPLNH
E O H ME-PI
ΤΗ ΣΦ ΡΑΚΗΣ
IIAPAEKEYH 27 MAPTIOY 2020- Ag. qiiov 840- Erog: 37, 050 EYPQ -0 MAKRAONIAE 4,6TZANOHD 150AI717
http://www.agonas-gr e-mailI: agonasxanamail.com- TexTIKG kog sns EIHEE KRA. KATA 1853
ZEAIAA 3
Τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη ΑΜΟ
με φορείς της Ξάνθης
για τα μέτρα προστασίας
κατά του κορωνοϊού στον Εχίνο
Τυεδιάπεινη με τη σνμμετοχή τον Πιeηεper Aνατολικής Μακεδονίος και
Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου και φορίων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
κα της Περιφέρειας πραματοποιήθημε ττην Πέμπτη 26 Μαρτίον με θέμα την εφα
μογή τον μέτρων περιοριαμού της κναλοφορίας στον οιμα σμό Εχίνο του Δήμου Μές
16406
Η mλεδουκενη πραμοτοποιή θηαε σε συτέχεια. της στόφαως του Υφιπουγγού
Πολιακής Προστισίας και Διχείρσης Κρονων κ. Νδων Χαρδαλυά για ην κήρεξη .
υ Εχίνου σε καοόστοη έτmης ανάγης παυπκής προoτοίες το διάστημα από ne
5 Μορτίον μέχν οs 7 Ατρύίον με σοnό των πtροραμό της εξάπλεσης τον κοpo .
voiov onv aegori.
Erčynjonuav evdegiueva ookrjuana nov Junogei va agowiyouv xotiç xu Todno
επλυσής mυς .
Ο Μιχάλης Πουσπουρίκας διευθυντής
στο Γηροκομείο της Μητροπόλεως Ξάνθης
"Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Ο ΑΙΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΜΩΝ
SEAIAAS
Δίνουμε αμα!
Εκκληση του νοσοκομείου
Ξάνθης
EAIAA 3
Αγαπηροί συ μπολίπες , εχοριστοθμε γα
την ανπτόνηισή onς να πηοσφέρεε οίμα .
συπς nς δύσοες στηημές, Η μόν όpας δεv
rkrimar wai o vdpere ya ala eivai ryakirogrs anó nort. Kamiapaiwoe nv bonaSUNLIGHT
Reliable Battery Solutiona
Noooueion, cas bafepauirove ópnç ón
mpedva Eáfikua o o aoopenduevo avOng xyáe ag o do o xoo ou Nocoo-.
aciou, i wan oov igo mg aodooiag,
Καieύμε λοις ωυς εθελοντς οιμοδύπς w υίoουrνα προογέρουν αίμα dφε α εφ.
- Δεν έoυν έθει σε σενή επογή με πένό ή επεβουσμένο χρσύσμα Cονίό-19.,
, Δεν uν στορικό τοδίυ σε πpοσβεββημέτς αό ων Covid-19 πρωχές, με βάνη τα
οάοντ επδημαλογουά δε δεμένα
- Δεν έχονν συμτοίματα toης ή οπουκοδήτοτε εληυή τοδεδειγμένης αναπτιοπκής ν Αφησε το αποτύπωμά σου
στο Μέλλον τns Ενέργειαs
Karpegvá (Aeveiga - lagane 0R:30 - 14:00
Arvifça anyreua 17:30 - 19:30 (kip agyaiv)
Ilapdia ausá ya dooeg civai dun engeknoi, Neoyie vnij Yanpeaia eg Auodooias oe avoyacia e ov olikoyo ceciovniv ayuodoniv H ATAIH", ea dopyavios eEdomon ebekovturg obooing o ico o X.OE my Ildjern 2-0-2000 8:00-14:00,
Na onuruntri dn Tagd my toke amaydgeuon, a apobons unogov va nyootexovea.
dονaς στμπάνρ σει nν βεβοίο καr tξωgεσης με τοόνησης πολιούν.
Μnes στmν ομάδα nou Ενεργοποιεί τo ΜΕΠλον!
recruitmentesunlight.gr
ΕΚTΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα