Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
HOU ayaná
τον τοΠο του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεοτεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοπτήτης Ειλότης , Δutθυτής ΒΙΣ ΖΕΡA Εας 5o-ka φiλοι 1174 Τμή 460 υi πύη 23 Veyίω 2120
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΕΟΕ ΣΥΝΟΗΚΕΕ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΟΑΛΑΝΤΑΧΟΥΕΜΗΝΕΜΟΣ
O ANANTAXOY
ΠΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΜΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ 1821
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΤΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΛΑΕΕΙΕ ΚΑΙ ΑΝΙΕ ΕΚΟΗΛΩΣΗE,
FOWZINHVVE
αρά τις αντίξο . γιορτάζει τον Ευαγγελ .
ες συνθήκες σμό της θεστόκου χω - noδίδουν φόρο τιμής και
Βόγω της nav . pίς δοξοnογίες στους ευγνωμοσύνης στους ο.
onuloc, ofuspa Noouc
Σήμερα οι ΕΛmνες ο.
γωνιστές του '21, noυ
ο anανταχού ελλην . 0 σγνος του 1821 ή - nontμησαν και θυσία σμός τιμά τους ηρογ0 ταν ενωτικός , κοι nopo οov τη ζωn τους και το
νους του και γορτάζε τις όnοιες έριδες ήταν βιός τους , για να έχουμε
την εθνική επέτειο της έργο όλων των ΕΛή εμείς την :
Εnανάστοσης του 1821
ano το σnitι , xωρίς na oε νον ζυγό nou έμοια . noστοon . την υηερηφο .
ρελάσεις, καταθέσεις ζ ανίκητος , unέp βωστεφάνων , Παράλληλa , μν και εστιν
. ελευθερίο
νων . Αγνος απέναντι μας , τν εθνική μος υνεια μος.
Frevégesa aen oek. 12
|Οι Πρεβεκάνοι πειθαρχούν στα μέτρα
απαγόρευσης κυκλοφορίας
το Μικροβιολογικό Εργωστήριο
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ωανίνων
Anό νωpίς χθες το
npu , Αστυνομικοί
| npayματοnoιoυν εντο |
ς ελέγχους στου
| δρόμους της ηρέβεζος
για την τήρηση των μέ tpav anayópeuanç KUKRopopiac.
|Βεκίτησε τη λεπουρτα του Κέτρου Αταφοράς για τον 2019-α00
Anό τη Δοiκησn του nανεnιστημιοκού
revKou NoooKoueiou
ννεται ότι το Μικροβιολογικό Εργοστή pio tou NooOKoueiou EexivnoE tn Retουργία του Κέντρου ανοφορος να τον
2019-ncov.
O KAavvivuv avaKOσννεχεια στη σελ
Κερδίζεται ο χρόνος
O Róyoç
στο Υιουργείο Ανάππιξις
Για να ανταποκριθεί το σύστημα νγείας
στην επιδημία του κορωνοϊού
Ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Την εκτήμηση ότι κερο .
npoKeueνου το ούστημα υγεiος.
avcanoxpreei 6o KOhútepa otnv enonuia tou
κορωνoίο διατύηωοε ο
Κυριάκος Μητοοτάκης
otnv EoayyIK tou tonoetnon oto unoupyKo
quutounio nou dietdyeτο με τηλεδιόσκεψη στο
nλaίoo των μέτρων npootoolaç va tov nepiopiσμό της διοσορός του
Ira ddo tEudna ava átoμο nερόρισε
ano xecς , του.
noupyeio Aváπτυξης κα Ε.
nενδύσεων τα
avcionIKá uΥρά, nρoiόντα.
αnonuμανoσης και nρoiόντα οιουλικής αλκοόλης nou μπορεί να nouanσει μία επικείρηση
Aιανικής σε κόθε neλoτ Λόγω της nανδημί
ος του κορονοίου nου έχει npοκοnέσει σοpαρές ΕAλείψεις στην αγορ .
ouvéxesa oT oe. 8