Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ACONAS
Το Νοσοκομείο Ξάνθης ευχαριστεί
την εταιρία FRESH-co
χαι το ποδοσφαιρικό σωματείο
Α0 ΟΡΦΕΑΣ ΕΑΝΘΗΣ
To Nodoxopeio Eáveng
|βeλει να ευγοpoτήσ θε
uá v erangia FRESH-co.
Τo ποδοφατρικ συματεία Ρh
Α0 ΟΡΦEΑΣ ΕΑΝΘΗΣ
Kai Toouná tov x. MaáKAOHMEPINH
E OHMEPIAA
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
-station
TETAPTH 25 MAPTIOY 2000- A. qilav S839. Eteç: 3To, 0,50 EYPA -I MAKEMONIAI 4 RINEANHHO SIITT
http://www.agonas.gr emailiagonASKan mail.com - TEKTIKÓ lkng g EEE KUA. KATA I858
Xororo Mouortivo
XEAIAAS
Δίνουμε
αίμα!
Εκκληση
του νοσοκομείου
Ξάνθης
Αγισητοί συμπολίτες, ευχοριστούμε γρα την ανττόκρσή σας να προοφέρετε αίpια σ aυτές πς δύσκολες στιμές, Η μέχη όμας δεν τελείωσε αι ανάρες
για αίμε τίνι μεγαλύτερ ς από πουί, Καλαβαίνομε την διστεκτικότητά συς να προσέρητοι oων γέρο του Νοονομείου, σες διαβηβσνουμε όμας ότι τηφούνται ολάβεια δοιοι προβλεπόμεν κανόντς ασφάλειας σ' δοw κίμο τυ Νοσοομτίου, αλλά και στον χύρο ηκ αμοδοσίας.
XEAIAA 3
Φροντίδα
ευπαθν ομάδων
Εοιγογκή ταπιξεηη το Πιοθιπογού
kιράνο Μίτιυτέη
κιπά την ένοξη της υκίρίωης
τν Εονγγικηύ Συβουλίου
OPONTIAA
ευπαθν ομάδων
ZEALAA4
ΣΕΛΙΔΑ
Ερύτηση Δαϊκής Συστείρωσης
SUNLIGHT
Η oupeis ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLICHT AΕEE διανύει δονομκά
y pim ms denerie env sirvn) Kan Sev ayope
aybaacoveng napáryovtas Kan davluovra, tutopies ne
Peopurov porlve Kn Kuravainnsi, spupuoyi H
SUNLIGHT Gutukyetn ep petato DON Kopupalov
apαγαγoν προτων κα συσημταν νέpoς στον κόσμο.
εpoopέpoντα: oίoλrpaμέες λύστις σε τεμείς με oίτερα υνηλες
ατοιττστις ότος Βικμιμαo. Epοδωστική Λυσ ωm Mtοropε
THeTovwieg. Katunrees. IArpopope Epyo Yroloun, Kan
και αιτματα για
xoQovoïo
κορονοίο
ZEAIAA 4
To AEION e Learning
2η βδομάδα
ΟΙ ΠΟΤΤΕΣ.
Ero zlaimo avirmn T ipeenpionirev me eroveie
Elyuri va mponiifin Mazmois ra to tipa Mautupire Aieu
TO pyoenunioe ono Neo Ofo Eeven
"Darty
Entrunte Hosoivra
Πtvpo Μηυτw ΛΕΙ ή ΤEΙ (Μωνολόγου
Εεπροίι. τοτοί Πηροpεριακν Συστιμότων).
Kaiij yvian AunoCal 3D
Αρστη νότμε χγήρης ΗY 05 oia SAΡή οο
dade ERP System)
Eumapia ero fuourgevaxó agbino
Εμπιρα ημεκτροιά κολάμετα
Eunapia ee prgavoiarpni tior. Vileation. Shock lests
Auveróru utliov
Tov éyegev on etalgenç.
Tov ngóonjav
AEIONE Learning
Tov EnnjouE ong avaΕιτήρεις μες
loidég endogég axópe
loiv;
Tov noni.
mv nonjroue.
Herni onaten.
AvoryonotKÓ ROKITO anobogiv
uvaasé Kan örgaongmnó maplakiov apyocia;
EAIAA 2
Auvetoeetu eas
Anoanoli Bonpopiv: cmail: [email protected] gr
ZEAIMA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα