Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Μαρτίου
Κάθημερινή οικονομική ειδική εημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ: 7021
Τιμή: 1.00Ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Eurogroup:
Νέα όπλα
onλaΕεκίνησε n διαδικασία για
για την αντιμετπιση τns
κρίσηs τυ
Kopovoioú
το επίδομα των 800 ευρ
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικν υπεύθυνων
δηλσεων από τους
εργοδότες στο σύστημα Εργάνην, προκειμένου να λάβουν
πάνω από 14 εκατ . εργαζόμενοι ( μισθωτοί,
ελεύθεροι επαγγελματίες , αυτοαπασχολού.
μενοι και ατομικές διαφορετικά θα μεί
επιχειρήσεις ) την απoζημίωση των 800 ευρ.
Οι υπεύθυνες δη.
λσεις των εργοδότν
θα υπόβάλλονται έως
την επόμενη Τρίτη 3ί
Μαρτίου . Στη συνέ.
χεια , μισθωτοί , ελεύθεροι επαγγελματίες κρατικά δάνεια . Παρα| των οποίων οι συμβά - κάτω , παρατίθενται
σεις έχουν ανασταλεί
ή επιχειρήσεις στις σεις προκειμένου να
οnoίες
ΙBAN για να λάβουν το
επίδομα το πρτο
10ήμερο του Απριλίου .
Οι διαδικασίες
όπως προαναφέρθηκε
δεν αφορούν μόνο
τους εργαζομένους
αλλά κυρίως τους εργοδότες , οι οποίοι θα
πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικοί,
καθς
Η Ευρωταϊκή Ένωση
για πρτη φορά ενερ γοποίησε τη ρήτρα
γενικής διαφυγής.
(general
clause).
Είναι μια απόφαση
που δίνει και στην Ελλάδα αλλά και σε
όλες τις χρες μέλη
συνέχεια στην 11
νουν εκτός των ευνοί.
κν μέτρων στήριξης .
όπως για αράδειγμα η ποσό των 800 ευρ;
αναστολή καταβολής
των φορολογικν υπoχρεσεων , αλλά και
της επιστρεπτέας προκαταβολής, δηλαδή τα
με άλλες οφειλές .
Ολοι οι εργαζόμενοι Ταυτόχρονα , το κρά .
τος καλύπτει πλήρως
στέλλεται προσωρινά τα ασφαλιστικά δικαιη σύμβαση εργασίας ματα, συνταξιοδοτικά
τους , λόγω αναστολής και υγείας , των εργαλειτουργίας της ειχεί- ζομένων και τις ασφα
εισφορές
τους , με βάση το σύνολο του ονομαστικού
escape
για τους οποίους αναλιστικές
ρησης με κρατική εντολή , ή αναστέλλεται
η σύμβασή τους μέχρι
ενημερωθούν οι εργα - τις 30 Απριλίου 2020
λόγω μείωσης του τζί
ερωτήσεις και απαντήΕνεργοποιήθηκε η ρήτρα έκλεισαν με κρατικ
γενικής
διαφυγής για
nv ERAG6A
εργάζονται
τους μισθού.
ζόμενοι εάν εντάσσον
Η αποζημίωση των
ται στις κατηγορίες ρου της ειχείρησης 800 ευρ καλύπτει και
εργαζομένους, σε καθεστς μερικής απα .
εντολή , αλλά και όσοι
απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραί τηση , μπορούν σε
άλλη ειδική πλατφόρμα να δηλσουν βουν.
τα στοιχεία τους και ο
αυτν όπου θα δοθεί θαλάβουν τον.
το έκτακτο επίδομα , απo ημίωση ύψους 800
καθς και τι πρέπει να
κάνουν για να το λά
ευρ . Η αποζημίωση σχόλησης;
είναι αφορολόγητη ,
ακατάσχετη και δεν θα
μπορεί να συμψη φιστεί
-Καλύπτει κάθε ερ.
γαζόμενο σε επιχειρή
συνέχεια στην 10
- Ποιοι δικαιούνται το
Αυξάνεται
στα 50 ευρ
το όριο
| για τιs ανέπαφες
συναλλαγές
με κάρτεs
Την ενεργοποίηση
της ρήτρας γενικής
διαφυγής ανακοίνωσε
σε δήλωση του ο
κν κ . Χρήστος Σταί
κούρας σχετικά με τις
σημερινές αποφάσεις
του Ecofin
Σε συνέχεια των
αποφάσεων του Ευ
rogroup , που έδωσε
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9