Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
"Aioguvú poi oou..
Γ0 ογυνστ όμως μέχρι θονότου y
να εκφρόζεγν
(1)! cλεύθερο/
ΜΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Μαρτίου
oou."
Αριθ. φύλλου 5978
Τιμή φύλ : 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
Αυξάνεται στα 50 ευρ το όριο
για τις ανέπαφες συναλλαγές
με κάρτες
Σελίδα 7
Ι Δήμος Κοζάνης:
Στήριξη των επιχειρήσεων
που πλήττονται
από τον κορωνοϊό
Επίδομα 800 ευρ:
Οδηγός
Σελίδα 5
για τους δικαι ούχους
ΦΠοιοι το δικαιούνται
φ1 Πρέπει να γνωρίζουν οι άνεργοι
για το επίδομα των 800 ευρ
Το έντυπο τns aίtnoηns
Ποιες συναλλαγές
δεν θα γίνονται
στις τράπεζες
Σελίδα 6
Δήμος Κοζάνης
" Μένουμε σπίτι
και βγαίνουμε μόνο
για να δσουμε αίμα"
Οδηγίες
Σελίδα 8,
για τη διαχεί.
ριση
ΛΠ ΨΕΙΣ
Η ανοησία
της αγέλης.
των απορριμ
μάτων στις ιδιαίτερες
συνθήκες
Σελίδα 4
Δήμος Κοζάνης
Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχοuν θαυμαστές των ολοκληρω.
ν. Ο Χίτλερ και ο Μουοολίνι είχαν οπαδούς!
Δίνω 10 Atπto onό το κρόνο μου
|ακόμη και εντός των αντιπάλων χωρν μέχρι rou κατέρρευοαν
: aπoδείχτηκε πως τα οφέλη nou προσέφεραν στις χρες
χορίζω ζω !
της πανδημίας
| τους ήταν ελάχιστα σε σχέση με τα δεινά nou rpoκάλεσαν .
Ο Στάλιν διατηρεί ακόμη μια ευάριθμο δράκα nστν ανά τον
| κόσμο παρά το γεγονός Πς τα εγκλήματα εναντίον των nολ
| τν της ίδιας του της χρας ξεπέρασαν αυτά των τροηγουμ
|νων δικτατόρων, Το ίδιο ισχύει και για τον Μαo Τσε Τουνγκ mou
Ι κράτησε την Κίνα μέχρι την τελευταία δεκαετία του rεpoσμέ | νου ανα στον μεοαίωνα
ο ανολοκλήρωτοι άνθρωπoι aγanouν τον ολοκληρωτισμό μονολογεί μια φγούρα σε ένα σκίτοο του Αρκά ο onoioς ως καλ.
συνέχεια στη σελίδα 4
And uv Tolun 17 Mopriou 2020 Anoupni oovpud
Mavde le Mavdec ay
του κορωνοϊού
από το Δήμο
todoc nMononian, ono sodyce u4O Mopeipund.
Κοζάνης
ΟΠΛΟ ΜΑΣ
Η ΓΝΩΣΗ!
Σελίδα 5