Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόΠο του
Πρenei να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝ ΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
διοκήτης Ειδφηf-Anθντής ΒΑΣ ΡΑEτος 150-Α), Φύλα 11 74 Τμή 40 ευρά- Τρίτη 24 Νoπόν 20
ΜΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΟ ΚΡΟΥΕΜΑ Ε ΠΑΤΡΟΤΟΥ ΠΟΕΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΣΑΕ
ΑΝΑΣΤΑΤΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ο nρτο κρούομα
Κορωνοίοστην PEΟΡΤΑΖ
notseza eniBtβοιθηκε την nopaoKEun to andyeupa Kai
ηρόκετα για γτρό του
Nooοκομείου ηρέβεζος ο τno συνογερμός κοι ο natnanc tuv enogov.
H tonKi Kovwvia ano
το onόγευμα της nοο.
οκευής είνοι ονοστστη , κο
0ς ορκετoί ουμnotες ε
nIOKÉpOnKov to NooOKOμείο ηρέβεζος για διόφο .
Apns Tochixos
Iro NoooKoutio enixpoonoiος nρόσφοτα εnέ , νnnθε έκτακτη ούοκεψη ρους hoyouς τηv neροομ .
στρεψε onό το εξωτερικό της ορμόδιος Εnιτροnής νη εβδομόδα και έτοι αγω
και συνtχσε τις εφημερ Λομξεων για να ξεκινn . νούν για τις εξεAξεις,
ες του
Oci n dobiKooia tne DvnNóàn o E KapaVTÍva
anó x0es n IIpéBeza
noan os Kapavtiva
n npe| βεα με τους δρόμος ά
δειους κοι τους Mίνoυς |
ouunonitec nou oneu6ουν σε 00pνoυς ή
popuaKeia npoKEIutvou
να εumpετη0ούν.
euuita anó xBeç n
Ισκυρός σεισμός 5,6 ρίκτερ
Ταρακούνησε την Πάργα, την Πρέβεζα
και την ευρύτερn Περιοχή
Ζημιές σε σπίτια Άμεση η κινητοποίηση της Πολιτείας
Αgέναι κάπουν περιούτερο
ουγιρατιμένο .
Ακουοα διόφορα το Σαββατοκύριακο για
το Μοσοκομείο ηρέβεζος , όηως όγοu χάρη
Ισχυρός σεισμός
5,6 ρίχτερ, ο τρ .
τος κατά σειρά σε
μια νύχτα, ταρακούνησε την Πάρ .
γα , την Πρέβεζα
και την ευρύτερη
mεριοχή της Ηπε .
pou, otis 2:49 ta
ξημερματα του
Σαββάτου .
ότι δεν έγmνον anonuμάνσεις. Νομζω ότι ο
unεpponς δεν tίναι της nopoύonς , cδικά
τέτοιες ρες όηου κυρορκεί η αγωνία και με
to nopaupó o noviKÓc
Joovégea om oek. 9