Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΟΥΝΗΣ
Να προσέξουμε τους εαυτούς
μας, τις οικογένειές μας
και κυρίως να προσέξουμε
τις ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού, είπε ο υπουργός
Υγείας Βασίλης Κικίλιας .
ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
<Το σύνθημα της κυβερνήσεως
παραμένει: όλοι μαζί θα πάμε
μπροστά και κανένας δεν μένει
πίσωνεπισήμανε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αδωνις Γεωργιάδης.
ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
KANONON ANO TO ECOFIN
Επικυρθηκε η απόφαση της
Κομισιόν, της περασμένης
Παρασκευής, για κάρσην των
δημοσιονομικν κανόνων από
το Ecofin της Δευτέρας είπε ο υπ.
Οικονομικν Χρήστος Σταϊκούρας.
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ.
O YAAOY 979 | 0 , 50 €
MAPTIOY
2020 | APIOMO E
TPITH
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
OIKONOMIA
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ
0 0ΟΣΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ
ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΦΕΣΗ
ΕΥΣΗΜΑ
ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
αΕίμαστε η τεχνολογία που
δίνει τη δυνατότητα στις επι χειρήσεις να συνεχίζουν να
προσφέρουν υπηρεσίες στους
πελάτες τους με εναλλακτικούς
τρόπους και διευκολύνει το
ιατρικό προσωπικόν, ανέφερε,
ο πρόεδρος και δ.σ. του Ομίλου
Μιχάλης Τσαμάζ.
ZEAIAA7
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΠΟΛΕΜΟ
Χ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΖΩΕΣ
EUROMEAN
SAVESTHENT BANK
ΣΕΛΙΔΑ
* ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΚΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
TPITH 24 MAPTIOY 2020 | APIOMOI OYAAOY 979
ΣΟΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΓΚΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η Pizer δεσμεύεται να προβεί σε
κάθε δυνατή ενέργεια από μέρους της, στε να ανταποκριθεί στην
πανδημία της νόσου COVID-19>, δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων
oupBouAoç Ap. Albert Bourla.
KANONIKA OI ON LINE
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
cΗ κάθε παραγγελία
μας προετοιμάζεται
από συνεργάτες που
φορούν ειδικά γάντια και τη
συσκευάζουν σε ειδικούς
χρους που απολυμαίνουνε
συστηματικάν, είπε ο
αντιπρόεδρος Κστας
Γεράρδος , προσθέτοντας πως
οι οδηγοί είναι εξοπλισμένοι
με αντισηπτικά και γάντια.
XPHMATIETNPIO I ERENAYEEIZ I AFOPA
Με σημαντικές απλειες 7,58%
και μεγάλη τραπεζική πτση 14%
ACHMIN
S3,07 povaler, tlner
Ain, apovonitovnç
Kardppeuon 1%ous
pemute prropte,
ΣΕΛΙΔΑ Ο
KIvoúpeve mvaRutpa
prmt S3,07 povbav,
cavtegu 7s8%
ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΝΩΝΙΑ
Οι εργαζόμενοί μας δίνουν τη μάχη για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χρας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων
δήλωσε ο αν. διευθύνων σύμβουλος της ΔΕH, υπεύθυνος για τον
εκουγχρονισμό της Εμπορίας Γιργος Καρακούσης
S5319 pováder éay
mpovolatempmchion
endoo, oipor daouop
CenKE Ora 36 EKOT.
Eupe Kai o oyRoC ota
26et. etpa, so
ufou npoougevmut
wauvaleyvdoovenov 47
pA deNoyopdvebrve
dndrvunopei voanodeourutionó
mponaMonn pion TOU Nopovolou.
rvomlo oudtgeo panebno κλάδος δεν έn ρoηοu
soic door ndonpayudteuon
Ayound 1445 n oloranpn
NE OTK 8:00, Aoyu olapiv t
poandnv.
EidnótEpa, Ev utxpe nepinou
στις 1-00 διαφονάταν ότι οι nuHaryalútepn vaia
10 mpoypaua cyopác titkav, oumnoe Eurobank AEH oO
Oro1379%moro3.02evriono
Iúpouve du e K EYopie
Xpruetiornpiextc mrytc, otov e
yeAon pnuatiotnpioxoi deinte
naywooulax BoloKOVTa gtn divn.
op vovo poc bear market, GAAd
poK eyakg opewon, onus tov
Dow, nouobrienpor mueyakuTEon unvola ntion and tov Iemtéu
Spio tou 1931, to etaneivon Ka
nbúvouo Xpnuntierhpro ABrviv,
Sev unopel va ne TÜn y Oup
avtioraon nou anerteito ya auth
tndedvtspion
InuevveteI, nuc ota DeTIKn
ttvar oti tO EKTOK TO uttpa orhpitκ m onοομίο anό την Ευpωmaixh KEVTDIKA Todneta, bino
ouoloya, E narltvta tou npo
Ocgouç Eurogroup tn Kupiopyn
onola ye y EModn, Ros uE
potyunsdevtyouvburunprvotei
nfopotk onuaoios ehemtoue
DELECa and tnv EKT ye to zúpos
TOU waiver ota nned ouoloya
Boterov oopwd youna.
ZuyEKputvo, odeikrng uonk Aéc la moouavmoutoionoen
EAKTup, Jumbo N Doupn
NopóAAnAa, o ankeet or TEK
ttova. ONN, Coca Cola ka Motor Ol
Eenipoor to KDI OE Titan, Ne
panik, AAMHE, ONAN. MUTiknvaio
ondon pndK120aevolt tou
Evdenov, UE tovfevd deictn va
Sploe tlna., E OUVONTIKÉ or
abunoir dwanomlin Tuvs20
poviba
EE AAAOU, n anouoia Kovtivns
ottpenx. E Tv enouEvn ve civor
OTK 473 povabec. cvttiveTOI nue
taBannorne, E TOUK ayopaotÉc va
nopautvouvabpoveiç unpoorá Ka
στην οκονμκή άβεβοιτmτa της
ueyskng plor toU Kopovolou.
on 8,22 ong 1.230.10 yovodec.
E NTan B.60% akorkhpuor TK
ouveAkaytç o Mid Cap otK 713.37
povobec, Ev o tpanslinoc deiKK EADOE mion 13,94OTK
26869 uovobec.
ZEAIAA 7
à Netpélan onprioav anudeS
unopouoev or OTKE eyopéc va
ordoouv to 12 dia. Eup
voskeivouv peRTuon S.74% KD
5. S% avtiotop
ΣΕΛΙΔΜ.0
Ymó buctc ouvejces
Bεβon, η συνεδρίοση στο Χρη
uenotipo Aenviv, mpayuetono
Amaleeç o FEK Tépva,
OAN, Coca Cola
niou στο ταμηλό τρα 16.0
typor nAlpha Bank, at n
Tautoxpovac.n EXAE mapouoia
mon 3,70% ov OTE 3,23%.
ev apyntina 2.92% KVnenkE n
Tépve Evepyot, Aegean va
onurVE pon 3,90. prté anó
tvνημεταβληmoητ
@ κάντε κλικ στον ανανεωμένο ιστότοπο www.vradini.gr