Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Μαρτίου
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7020
Τιμή : 1.00ε
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Μεγαλνει
η λίστα των
επιχειρήσεων
Που μολύν
θηκανν από τον
ΔΕΗ-Μέτρα:
Δωρεάν πάγιο κι
εκπτσειs για τρειs μήνεs
κορονοϊό
Κατάργηση της Πά.
γιας χρέωσης Υα
όλους τους καταναλω. ευάλωτους πελάτες
τές, έκπτωση 5 ευρ
για όσους λαμβάνουν ( ηλικιωμένοι άνω των
ήλεκτρονικό λογαριασμό και επιπλέον 8%
για τους ευάλωτους
πελάτες και για κατα
ναλσεις πάνω από
2.000 κυλοβατρες ,
θέτει σε εφαρμογή η
ΔΕΗ από τις 26 ΜΜαρτίου και για τρεις τιμολογούνται με τα
μήνες . Συγκεκριμένα ,
όπως ανακοινθηκε
σήμερα τα έκτακτα
μέτρα
ελάφρυνσης των πελάτν της επιχείρησης
είναι:
Συγκεκριμένα, όπως
ανακοινθηκε σήμερα
χαμηλής τάσης.
Έκπτωση 8% στους
AOCAPAOE ETPROY PEYATOEAMOY & EPT
κατηγορίας Β ' & Γ
Νέα λίστα με επαγγελματικούς κλάδους
που έχει χτυπήσει η
επέλαση του κορο νοϊού και θα ενταχ
θούν στο οικονομικό
πακέτο στήριξης ανα μένεται να ανακοινσει ενδεχομένως και
σήμερα το υπουργείο
Οικονομικν
συνέχεια στην 11
70 ετν, άτομα σε μη
χανική υποστήριξη,
που δεν εντάσσονται
πελάτες-δικαιούχοι
του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου συνε χίζουν
Οι ει
ειδικά προνομιακά τιμολόγια και μεγάλες από
εκπτσεις.
έκπτωση 5 ευρ για τους . Σημεινεται ότι
όλους τους πελάτες .
bill , naλαιούς κι
νέους . Η ΔΕΗ συμβουλεύει όλους τους καταναλωτές
εγγραφούν από το κι
νητό , το tablet ή τον
υπολογιστή τους στην
υπηρεσία e-bill και να
επωφεληθούν
διαδικασίες, όσο και
στους-λογαριασμούς τις υψηλές καταναλ2.000 ΚWh, στε να
μην επβαρυνθούν από
έκπτωση
οικονομικής
σεις για όσο διάστημα
παραμείνουν στο στίτι
η ηλεκτρονική πλη.
ρωμή του λογαρια - με τις οικογένειές
ιστοσελίδα της επιχεί .
ρησης ήταν και Παραμένει
προμήθεια.
Έκπτωση 8% για νοι .
κοκυριά και ειχειρή. ροχοι.
NAhpns Kaθήλωση των
της τους , αλλά και για τις
επιχειρήσεις , που αυτή
την περίοδο δοκιμάμέσω
αεροπορικν |τα έκτακτα μέτρα οικοεταιρειν
χωρίς ζονται.
νομικής ελάφρυνσης
των πελατν της επ.
χείρησης είναι:
Δωρεάν πάγιο για
όλους τους πελάτες από τις απλοποιημένες κατανάλωση πάνω από
Πληροφορίες αναφέ
ρουν ότι και άλλοι πά
ενέργειας
ετοιμάζουν ανάλογα
συνέχεια στην 10
τόσο σεις χαμηλής τάσης με
ΟΑΕΔ: Παράταση
Μ π έσσερ| στιs υποχρεωτικέs
άτομα πλήρωμα και
ισάριθμοι επιβάτες.
Αλλη πτήση, τέσσερα
άτομα πλήρωμα και
επτά επβάτες . Οσο
περνούσαν οι μέρες,
όμως, στις λιγοστές
πτήσεις που εκτελούν.
ταν γινόταν το αδιαχ
ρητο, καθς στους
επιβάτες είχε πλέον
καταστεί σαφές ότι η
ευκολία στην αεροπορική μετακίνηση δεν
συνέχεια στην 2
nλεκτρονικές
υπηρεσίεs
- Αναδρομικότητα αιτήσεων εγγραφής
στο μητρο ανέργων
και τακτικής επιδότησns ανεργίαs
Σελίδα 9