Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝπΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.724 . Τιμή 0,60 E . Τρίτη 24 Μαρτίου 2020
rpapeía: 0. TaBENMa 11- IQANNINA 453 33 • TrA. Kévrpo 26510 25.677, 33.791- Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Σετηλεδιάσκεψη χθες μετον Υπουργό Εσωτερικόν ο Περιφερειάρχης ήτησε. .
ΜΗΤΡΑ ΓΑ ΣΕΚΜΟ ΚΙΙΟ ΤΑΝ ΗΠΕΙΡΑΙ
KAI 1O ETHN HNEIPO!
Ο η κτοικήσιμα 96 κτρια σπό τοχύτημα του Εικέλαδου
npόθηκε σε κατόστοση έτατης ανόγηςη πληγείσα περοή
Παραμένουν στα ιάνενα 100 αλλοδατοί φοιτητές Ελλην. Γλσσας
. Aίmμα για ενίσχνση της μέρμνας στα Κέντρα Φλοξενίας Προσφύγων
haναπεροριστείριζικά ο αριθμός των κρουσμάτων
Πιο αυστηρή εφαρμογή μέτρων
στην απαγόρευση κυκλοφορίας
. Δμέτοπο αγνα δίνει ns
Τελευταίες ημέρες η Ήπειρος
Από η μήα, είναι η μάχη για Τον
περιορισμό της εξάπλωσης Του
κορωνοού, η οποία συνεχίζεται
στα Μοσοκομεία όλης της Περιφ
Τι ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
κ. Μητσοτάκης: Το κάθε σπίτι να γίνει οχυρό ζωής
. Ηχθεστνή πρτη ημέρα aπαγόρευση της κυκλοφορίας ,
βοηθούντος και roυ καιρού, κρί.
νεται επιτυχημένη τόσο στην
Ήπειρο, όσο και σε ολόκληρη
την Ελλάδα
PENOPTAZ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ρειας , όπου νοσηλεύονται τα πε.
ρισσότερα απ' Τα πέντε εντοmσμένα κρούσματα
Από την άλλη , συντχίζεται η καTaypopi Tuv ETTAnyüva Tou TIp0κάλεσαν στην ευρύτερη περιοχή οα
δύο πρόσφαπς σχυρές σεισμικές
δονήσεις ο σποίες είχαν επίκεντρο
PENOPTA Z
Τη στήριξη από πλευρς της Πολιτείας Το00 am páyg Kará TOU Kopaavolod dao Ka
γα Την ανακούφιση την περιοχν Τou
éninee o Eyllaboc, Ufmoe yoeç amó Tov
Yr. Eourrepacaiv o AL Kaypıpáwyc.
Η κνηση περιορίστηκε σοθητά,
όμως οι αpμόδια δεν εφησυχάζουν.
: Ο Πρωθυπουργός Κ . Μητοοτάκης
: έστειλε χθες νίο μήνυμα, ευaισθη
Τοποίησης των πολιτν Από σήμε
------------------------Το ερτημα nou καε όλους. . .
Έχω κολλήσει
τον κορωνοϊό
/ hamonó g Emponj rou loen. Nooropoion
μν περoή του Καναλοκίου Πρέβε Εκκληση από το Δήμο Ιωανντν προς Τους πολίτες:
ζος Η μέχρί στηγμής καταγραφή έχει
βγάλει μη κατοκήσιμα 96 κτίρια
στον Δήμο Πάργας,
Για τα δύο ara
Η απαγόρευση της κυκλοφορίας που τέθηκε από χθες σε
ισχύ, μετέρεφαν σε . ρημους Τους οδικούς άξονες που
οδηηούν στην Ήπεpo. .
Καλά κλεισμένες οι σακούλες
--------- --.
ρα σχύει ο αυστηρός πτpορσμός
της κυκλοφορρίας σε όλη Την Ελάδα
As yiveI TO KÓBE amin tva oxupó Çut
ής και ας μείνει η πόρια όλων μας
κλειστ στον κορωνοίδ Μένουμε υ
γείς, μένουμε ασφαλες , μένουμε
σπίμs, έγραμε στο twitier , εν το ο
πόγευμα ο Υφυπουργός Πολιπκής
: Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ανα
κοίνωσε αδιορθωτικές, παρεμβά
σες και πρόσθετα μέτρα σχετικά με
την απαγόpευση της -11ησελ
στους κάδους απορριμμάτων
Φ Να συμβάλλουμε όλοι στην πρστασία ης διμόσιας υγείας
• lúç fépu ón éyu KodArjozi rov Kopuvoiáza. I' auró
To spúmpa amavrd n Emom| μονική Επmροπή Διαχείρισης|
| ms Κρίσης aπό
IE Kur' oiKov nepiopiapó
OI 137 anó tnv Itaia
GER.12
.Τη συμβολή και
Των πολιπν στην πpo σπάθεια που δίνουν
καθημερηνά οι υπηpε .
σίες του Δήμου ΙωνvH
Τν να διστηρήσουν
AnuoΣυστάσεις από την ΕΛΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ (! πήδειοι
εμφανίζονται ως πάλληλαι
Δήμων γι αλυμάνοεις!
. Στη σελίδα 12
- 11n ock.
loιαρκό προσυπιό εψστά ππροσoήσε τολίες και αωταίςην πόλη και ης 4
πικές Ενότητες καθα .
ρές, ζητά η Δημοπκή
Αρχή, εν μέσω Της επ
δημίας Του καρωνοίού,
που κάνει έτσ κι αλ.
λις πο δυσκολη την κατάσταση
Σ αυτό το πλαίσιο τους καλεί να
Ενημέρωση και συστάσεις από την
Των Ημερν
Β' Καρδιολογική Κλινική του ΠΙΝΙ
νΕπικοινωνία και μέσω τηλεφνου ή email..
ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ: Μια επικοινωνία
μεταξύ γιατρν που τα λέε όλαν!..
αποφεύγουν, Την εναπόθεση ογκωoy ayIKEUÉVOV EVIEMIK
-2n ozk.
. Σε ενημέρωση Του κο
νού και ων ασθενν για το
πς λειτουργεί και πς αντ
peTumika ra diápopa mepiστατικά προχρησε χθες το
Ιaτρείο και η Μονόδα Καρδια.
κής Ανεπάρκτιας (ΚA) ης Β"
Καρδιολογικής Κληνικής του
Πανεπιστημακού Νοσοκο priou luavvivuv mou mapaπτση Του Τζρου τους έφτασε ως Το 85%
Pημεταφέρει στον -ΠΛ Καθηγητής Χαράλαμπος Μηλνης
Στην κόψη του ξυραφιού και
οι Γιαννιτες περιπτερούχοι!
• Or ávepaswoI
με mς άστpες, πς
πράσινες και Τις
μυλε μπλούζες
χουν γήτι για όλους
εμάς- ης μέρες αυτές που η χρα pας
TAjTEra amó Tov
Kopesvoió - elmisa
Zanjç. Eivan o yaTpoi u or voonlenΤές που σ' αυτή Την
πρωτοφανή για τα πακόσμια λαμπος Μηλνης μ έναν φ
δεδομένα υeιovoμική κρίση,
βρίσιονται στη pη Υρα καταγράφεται η αγωνία των
μή και μάονται καιθημεροά ημερν, αλλά ταυτόγρονα και
pE Tov Covid- 19, omó avntooeς paλuστα συνθήες .
Μέσα σ αυτό το
πλαίσιο λοιπόν , έχει
ιδιαίτερη αξία να
δημοσιοποηθεί η E
πικοινωνία που είχε
ο επικεφαλής της
Μονάδας.
του Παντπιστημιακού Νοσοκομείου
loavvívov, SiaKEκριμένος Καθηγητής
Πα0ολογίας Χαρ
νΠΙΙΡΟΣ (Πρtδος): Να ενταχίούμε κι εμες στ μέτρα στηήμυης..
. Πολλοί επαγγελ .
ματικοί κλάδοι αντικρζουν ήδη Το σκληρό
πρόσωπο της κρίσης
Την σποία προκαλείη
επέλοση Του κορωνο.
Πιο συγκεκριμένα σε σχετκή ο-: ού στη χρα μας Για
νακοίνωση (την υπογράpει το ίαrpκό : αρκετούς από αυτούς
κολουeε εκατοντάδες ασθενείς με
καρδιακή ανεπάρκεα (καθς ακόμη και πντυμονική υπέρταση, σο
βαρές βαλβιδοπάθειες και μυο kapõromáteeg).
Ανακοινθηκε χθες η λίστα
Το -Δινη- ανοικτό
ξενοδοχείο στα Γιάννενα
Ao Kai oupporm Tou, ónou
. Στη δημοσιόητα δόθηκε !
Χθες η λίστα με τα mpτα 50 vodoxsia mou da civai avoIKTá
| σε όλη την Ελλάδα . Τα ξενοδο xsia aurá da Ae- - 1in ord.
Kupip
προσωπικό της Β' Καρδιαλογικής : έχει υπάρξει μέρμνα a πό πλευράς της Κυp
κλνκής Του Π) αναφέρετα
να υθενείς που παρακολου
θούνται σε αντίστοα lατpa κα Μoνάδες σε ολόκληρο τον -1ησελ
νησης με την συμπερ
Anui rous 11n och
η θληση να συμβάλλουν όλοι
ο, γατροί στην ανη- Τη σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Αναδρομές
Από τον λοιμό της αρχαίας Αθήνας
στον κορωνοίό της ανθρωπότητας. . .
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Οπως ανακοινenκε χθες από τη Γ.ΓΑ.
Στα μέτρα στήριξης και
τα αθλητικά σωματεία
Προέχει η προστασία
της υγείας μας . .
> Γράgει ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛ4ΒΟΣ
Φλάλογος - Σηγραφία
> ράpeι ο ΕΩΡΠΟ Λ. ΚΑΨΑΛΗΣ
πρ Πρύτανης Πανεπ. ωαννίνων
> Αφορούν οφελές , ρυθμίσεις δανείων , εργαζόμενους, κα.
. Την κατάσταση που ζα σήμερα ολόκληρη η
ανθρωπότητα με τον κορωνοί , την έησε η Αθήνα
τον 4ο π.Χ. ανα και συγκεκριμένα Το δεύτερο
Ετος (430) του Πελοποννησιακού Πολέμου , όπως
ακpιβς τον περγράφα ο θουκυδίδης στο Δεύτε .
pο ββλίο των Ιστοριν του .
Η αppστα γράφεr παρουστάστηκε για πρτη φορά στους
Αθηναίους καθς δε λεγόταν και παλιότερα είχε πέσει ξαφνικά και
σε άλλους τόπους , όπως στη Λήμνο και σε άλλαμέρη
. Στα μέτρα στήριξης κατά
Του κορωνοίού πρλαμβάνονται και Τα αθλητικά σωματεία
: οι ενσεις και ο ομοσπονδίες
όπως ανακονθηκε χθες από
η Γενική Γραμματεία Αθλητσμού. Προηγήθηκε aίημα rου
Υφυπουργού Αθλητισμού Λευ
τέρη Αυγενάκη πpoς τα αρμό Είναι γεγονός όη βινουμε πρωτόγνωρες κατοστόσεις. Τα σχολεία είναι κλειστά, χωρίς να βρ
σκόμαστε σε περίοδο διακοπν, τα κατοστήματα
είναι και ουτά κλειστά , σαν να έχουμε παpατεταμένες αργίες , nολύς κόσμος να μην πηγαίνει
πλέον στην εργασία του, ο καθένος από εμάς να περιορίζει την
επικοινωνία του με λιγοστά πρόσωπα του οικογενειακού και φ λικού Του περιβάλλοντος και όλοι ή Τουλάχιστον ο περισσότε.
ροι να ζούμε με την αγωνία της ουριανής ημέρας.
dia Ywoupyria, ra omola kar ro HENSIOANNIINA
έκαναν δεκτό , κα - 11n ark ANEVO TION

Τελευταία νέα από την εφημερίδα