Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαπα
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δαnτήτης. Ειότης Δευθοτής ΒΑΣ ΕΡM. Eιgς 5ο . Αp Ολlw (172 Τμή ΟΑ α pηο Κυμακή 2 Ιoρτάν 20
ΠΑΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΑΠΙΗ ΕΚΤΑΚΤΑΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΗΡΙΕΗ
ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΣΕ 6ΕΥΡΩΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
προύπολο - ικό του, όπως δήλω.
γισμός ξα - σε οΧρήστος Σταί.
ναγράφεται κούρας
αλασιάζονται αό 3 oε 6
διο. ευp τα κονδύλια
για χρηματοδότηση των
Για την αντιμετπι- επιχειρήσεων, με χρήση
και ευρωnaϊκν κονδυ .
και το υ.
nouργείο Οικονομ . ση των εκτάκτων αν κν αυξάνει κατά 4 Υκν και την στήριξη Aίων .
διο. ευρ το anoθεμa των enιχειρήσεων , δι .
pνεια στη σελ 9
Στη λειτουργία ειδικού τηλεφωνικού κέντρου
| Για να παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας
στους έχοντες ανάγκη συμπολίτες
Προχρησε ο Δήμος Πρέθετας
Εικρίθοκε συμπληρωματική επικοράγση ύφους 33.000 ευρ
Για το Νοσοκομείο Πρέβεζας
Ο Αλ. Κακριμάνης επισήμανε ότι η Περιφέρεια
O auoc Npepetoc ovoNorvveI Ou aVe
toντος t
ανταποκρίθηκε στα ατήματα των Νοσοκομείων Ηπείρου
Eyκpien συμπληρωματική εnoo
ρήγηon ύφους 33.000 ευρ για το Γe.
| νικό Μοοκομείο ηρέpεζος , όnως ο.
ερε σε χθεσινές του δnnoεις ο
|Περγpepeiάρις Ηnεipou AΑ. Κaομ
νn, npoκεμένου να ενισχυθεί ο εξοnhioμός του . pχεια στη σε.1
v ovopetonion
w του κορνοού και υς υγειονοUnhc xplonc nou Ex onoupyndel Ka OE E
φορμογή σικής εγuκhieu tοu Υηoupγείou
Eowtepv, npoapo on Aetoupyia sidIKou
τepωnκoού κέντρου nou 00 κοτοτρόφe τα
oτήματο κο ος ονόγκες στε νο nopέοντο -|
nnpeoieς φρονος ma τους ουμηo0ες μος!
nou K xpEdtovt
Αναμένεται απάτηση για ύποπο χρούσμα
Κορωνοίού στην Πρέθεοα
Εμαστε σε Πολύ κλύτερο
τημείο από άλλες χρες
"Αυτή την
ρα γίνοντα
Περισοότερες
anó 200 KAiνκές δοκμές
γνωστά
Σύμφωνα με την .
nίσημη ενημέρωση
της Περιφέρειας Η.
πείρου για τα Κρού.
σματα Κορωνοίού
στην Ήnειρο μέχρι
χθς (Παρασκευή 20
Μαρτίου 2020) το
μεσημέρι στα Νοσ κομεία της Hneipoυ.
η κατάσταση έχει ως
φάρμακα για
την αντιμε
τηση του
κορωνοϊού
Kca oe 45 u6
ρeς το nολύ α 60 θα ξέρουμε noο κο κτάλ θα κάνει την καλύτερη δουλεά
δήλωσε ο Ηλίας Μόσιαλος καθηγητής
Πολιτικής της Υγείας .
ouvegesa orn orA. 9