Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
O) EATA
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ
EAMIAKON BHMA
XPONIA
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού hαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
1δρυτές . Διευθυντές : Μκοnn A. Δούκος ( 1916-19521
Κστος Μ. Δούκος ( 1932-1970 ), Μικonλ K . Δούκας ( 1970-1997, Κστος Μ . Δούκος ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 21 Μαρτίου 2020
Ap. punnou : 4222
€ 1,00
Νίκος Στεφανής
Κανένα ετιβεβαιωμένο κρούσμα
κορωνοϊούν
Εγκλεισμός!
Η Σάμος και ο κορωνοϊός
Kann Idpoc, pati ue te neproodtepec nepodc tou ntovritn, dv nepiodo aychopod avourtneovtac opuc dnd aufavóuavo kiwduvo, onuc Ko ta aa 4
vnoid tou Anyaiou Adotoc. Xiec, Kac Ka Adpoc), u tnv napovoia eddev urtovootalv nou Ka avtol otiue touc uoveouC Kotoicouc eivar unodriovo noootoric
and rov eavaenedpo vdo Kopuvoid Covid 19.
O Dronentric tou fevoO NoooKOutiou vouue delyuata ya avanuan, 6uo
Touou, K. Nikoc Itepovic os onhoosx to nepioodtapo. na to Zienua tne
tou tόνoε o μέο στημής (a.α ς μακής όφξnς φοmν στο νmoi μος
tnv apa nou Exhave n un tng epn to teheutolo didornua o K. Itepovic
URpidaci dev unfoxa engetonaudvo ftov xotnouootKo tovitovtoc óti n
xpoúouo oto vnol eva Koenutpvo uetondvnon eyve onv oph tnc plonc
anoataMovtai dc 600 delyuota yo anna onutiuoe on ea npéna onoi pod
SEtoon H IOuoc dev ix KOvdvo vo acohoutouuE ta uttpa Ka vo trpsixpoúouo eeted engepanoutvo. To o ta to &dotnua tov 6do epsopdbuv
θα συμpeί ος εnoμενες ρες δε το της κατ obov oroμόνuonς
wupite Kaveic Kotrunova otin
Vouue delyuato ya avonuon, 60o
Εργαζόμενοι Νοσοκομείου Σάμου
Οι ελλείψεις υπονομεύουν
την εφαρμογή σχεδίου για
την αντιμετπιση της επιδημίας
του κορωνοϊού
AHMOT
BAOEOT
tov oKnvi anó Kwnuatovpoonat ravia ya tva duotonnco utMov. OI Eoyatoevor tou auou Avatoak Iduou noompouv oE anouudvo KEnolev
KON neproiv ya tn un onawan tou Kopuvolou rewto. samos24.orn.
Με σωνίο ΟMd o οοοδοξα στο μέτρο του δυνο τους στο οαίs οστικό κέντρα να w κόλυφn των tς δομές φλοξενίος και στ Ymnpeoio Αούnou, το
Toú npoonotouv a goptic KoI Kútono toov nodv avayeiv touÇ H uetopoon oto ootKó tvtpa ya tnv unoupyeio Metavooteuanç KOI Aounou.
uoc va avourtonicouv tnv nputóyvopn atdotoon Kahupn tuv ovayesiv notnei vo yivetai eneyxdueva,
nou pνoυμ, η κατόηξη της onoίος ελο άνωστη oπό τκ 7 το npol tως tκ 19:00 αnό υw οστυνομίο , Eoφείς οδηisς
e nouς μος
KaI o etaKvioc ea yivovta avd uia apa ut Méoa EuyEputva: Avooténnovta ya toundcotov 14
citnoe tav du- e dnbev nepropiouó nuhopopla uv utovootav uénoc and de ot w weta yo ive nutpec onec oi enoKdocc ondwpoptuv, Hobe
κου δρόσεις ουτν εντές των κέντρων Υmoδoής oυ
npopovic ona ta nio náve povo ouundia unopoV Tautonoinonç Kai tov douiv çınoteviaç. H clootoc
Me rov douared tou voooKojurio zduou ouwavadence tnv Tortn 17 Maptiou e
TOMovoc Eovatoutvuv tou voonteuticou dpuatoc o onoloc Cienos tav due Es orieev nepropiouó n KUKhopopla tuv utovootáv uénoc anó wdee ooytvera.
on eviouon ue npoounaco Ka ptoa aropacie npooraolac Koc Ka n Aion nou GIautvouv ata KYT
qurouv ptpuv yna apyotdurvouç KaI ooteveic, nou avtov or eunoeeic opd Iro nhalao tav vduv uttpov yo tov nepropioud tne va npoxanouv otouç tquadtec nou Zouv ue to KYT nndov entptnetai uovo atous txovtec epyoola. Ynodec, Kote Ror Va pyotdurvouc yovrik.
Zneiooue tnv ducon evionuon tou enE KOla nootoutn vo rodannen cic npootoolaç Ka AIOKepionc kplouN, K. Nikoc entyxou tng ivnonç tuv petavootáv.
voooKOueiou ue noounKó, avopépo povJou npooanod - enoutvac, dev Xopdanoc, avacolvsos naç ora Kévepa Ynodoic a napannna, obnyiec Ka utrpo ya tnv rpootaola anapaltnen anó DC KOtd tonouç apudec unnotolec.
vtoc KOI OuyKEputvo noposeluato oveotoorderov Dứte OI 3S00 uyeio- Touconoinonç rpoopoyav Ko Etovoov, nepiopl tvavi tou Kopovolou, KotónV Twv ONETiv enfon Ie Kotrutprvi poon o avaxovooEç nepl odnysóv
Khvcv kai turudtuv nou aveiuet
ntouv ooβαρό rpopnμα Aerouγος συς rpoopoτες κυβερνmοές εξoγγε .
annd Ka atpaniv eOnotrruv, nou niec dev neoinouBdvetan nodonnen Eiddcepo, EI nepropiquoc KUKNnopoploc tuv npootooloç tou nineuquou ontvov orov d, dou
dev undpxouv oriurpa oto vocoKouzio,
annd Ka EbKóenceC, nou undpxoUV KO
wεόν νσ μ pυ οo με επήσυoς Παγκοσμια Ημερα του Νερού
npdomen voonneuDKDO npoouncod, dodoolec, Ka va unv ononubei kovtpouuonopoptwv, otpwod KO nopa voc auvddehpoc mati dev neproorúei 22 Mapriov 2020
KaToNDÚ Ko Bonertxod nooounod. KOVévoc Ko poç neinouv nomole
Ouultouue do to 2018 Ko 2010 KO
utxpi oruepa oto 2020 dev onownpd
εξόnonς του νέου κopωνoίoύ , ο υφunoupγός no μέo0 στην nόλη και κομο rooμoτική δυνστότπτo pouτική θερμομέτρnon των νων οφίξεων κοθς
KDI oncioorinote on evtpyta xpiveta xphoun KO
Zeta n KUKhopopla otouc doutvovtec, Evo ea onu pov conyv tnc KUBtpvnonc ya tn iện ánv Tav npónnen tou oU atc ynooec Apand, eopal, Ay
avaycalav kai anapaltntav petpov Kai evepyeniv yucd, Fontnd, Envd ca E avtiotoen Kotó nenieς δεν nερnappάvετα η ηpoonnpn Eδότερο , oύει nepopομός κυκηοφoρίος τwν poστοοος του nηθυομού οrήνoν στον ό. έδω- pίτuon rφοσορμογή α γnaooες nou oτονοούν ο
GIourvovtov ota KYT, ue tnv eneyxóuevn urtópoan oe npoc ona ta Ktvtpa Ynodoxic Kai Tautonoinanc onotrvoÚuevoI ooc doutc •NOuvtea on osn. 9
voucol nou auvtotodorrencav - ev
oupyntouv xpoI voonteloc Kai anouovaonc.
, oute evoc uovuou
tioque va yivouv ducoo npoonnpeic
epyatouevou, znΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Εφιάλτης . .
O oquIaic Korayuyric Konymeric tou noveniotngalou erooalac, K. Apnc Vopikoc. vodpe vo to noTuo ayoto tou vepou, ue opopuri tov naydoua Hatpa oc 22 Maotiou.
H arueovn novdqua Hutpa 122/03/20200 Age- To napdboto elvai deI to vepo, dev to ExOUue otav H nogyugpeórnto, n Kotrueprvoentá poc, EI ntov
poutvn ato Nepo, Napaktnpiteta doo note oMote KOI onou to xpEatduootE, ofha dtov Ka onou dev Eeneobou tn gavtoola Eevooia enotnuovic gavcoeno K ennτoες trς κημaτκής Αorn , Με tον το peoμoστε , Aυτό οφta στw xpxn κοι
opo Khuotoh Annayn, evvoouvta or peropone xpoveh avooKatavoun tou tóoo otov nhovien,
tuv Khuativ napouttpuv nou opeitovtar oe av 600 Ka on xipa poc napáderyua, anotehouv o
punoyevek dpoounpióeneeç puantc dpyooies neprofc tov uryanov nedidbov tnc ocooahovi
Ko Extevovtai oe xpovi nona dexaerioc i nor nc. Beooaniac, Eeppiv - Apduoc Ka, ue nono
Jeyanitepn bev di va dve dnhaon pe tnv Ko ueyonec aváyceç os vepó ya yeupyah xprian, a
Howta om oeh. 9 o ovotd rou veoou, ue opoouri tev flayadouo Hutpa onc 22 Maptiou.
Νίκος Κακλαμάνης
Kίνδυνος κατάρρευσης
του συστήματος υγείας αν ο ιός
εξαπλωθεί στους μετανάστες
οίος κοι υnεprοραγωγές ανμστογρoφντανν νια
tva duooluvo, Buatoneo uov, Kdvouv tnv epovon τους εηρός στα μάτο μες mm tου ράματος .
onochnpoc o navrionc Elva duoxoto va anotonuác
npopntoeκ να ένον οόρστο copό, onως τονσε και ο
onoits oxovto Kotoxpruviquata npoeunoupyoc oto 2 Koto orpa oidyyenud tou ya
tnc totne tuv S00 mm to xpovo, nou
tOV Kopovoid. Anóua duaronotepo ov opa anpóeneTnv nenoitnon nAC KOr ta nvte vnod tou poproavatohcod Aryaiou ea polner
va trdoov or noootoceuEnct anouovuon exeodceO yarode Nicoc Kachaudvnc.
đatueuvric ene Movddaç Tevntod Negpod Nooooptiou Idpou & Ouvtovotie
Enc Nopapoaric Enveponic Iouou tou IYPIZA enonuaivovtac nuc av dev nap
dodv tycapa ftpa ka ondole droonopd tou ou oux tonnie Konwviec ev
ouvetia ea urtopepeei orouc rtovdotec onuoupyivtac dva deutepo ipa
endnuloc, to onoio ea nookantoI tnv Katdopruon tou ouotiuatoc uytioc.
Beapouvta nonú xounna. H Touoc n
ma. Hôn, tnv dpa nou ypopovta outic a ypouutcn
Hutpa
va napaderyua, 0xetar návo anó
800 mm to xpóvo, ue yótepec ou
Eupinn éhase ensepo npopodioua anó tnv Aoia doov
vontc avayKEÇ. Enionc, to utvana apopd touc eavátouc and tov Covid 19. H uovn nogy
οφορo tους 6ονύτους ano tov Coid 19. Η μόνη npoy
aonnd tvepa Aerva, deoootovien, oDien duuva va va otobodue KO non ora nóbia poc
norpa, Aopioa, Hpdcheio, Bonoc Ka.
uveik Kor duvatoi, elvai va aronoueouue ue ouveneio
Bploxovtai ae nepioxtc ue Moun n oonyieç tov Eeiv. Ta noya tou rputunoupyou
oς οδmeς των εδικν, Τα λoγa του roueunoupyοu
mm to éroe le sfobson reDe Elvai odnydc va to doa poç neoutvouv. Elvo gro
xtpi poc va anodeltouue dn aueik oi 'Ennvec, Ka OE
autó, da pyoue VTÉC E Dc yocepec anoneiec.
o noobunoupyoc đxove tochnon ocouç nohitec va
enionc, Kotaxpriuvon vupw ata s00
mm to étoc ue etaipeon tnv nárpal
και nonu μεγήnς ονάγκες σε νερό
udoeuanc Eond onv Aeiva, to
Vrh npdtnon. ecopntd, aE OUtoUc
touç ovepanoUC O 1ỐC unopel vo uetocoeci no ouaoona, Oidc tiva aetica
onouovuevo OI vEOIOpndutvoi
anouovivovtoI KO EToptpovco ot
nnapuon nipa KoI O enoptc tous ue
unohonouc Katokouc tuv vnondv eivai | ornpin diauavon tou kopoo, anna ue dn no
nepiopioulvec Enoutvuc. unopouue Oponodeeouo.
poouo vo ennioue, dn undpeI OKOun xpovno nepieipio ya tny exnóvnan | vtlou, tnc EnodoC KOI tne LQuoU EIddtepa, oi
KOI tnv egapuoyn evoc ovebiou, dedo-vpotikec Koi toupOTdc dpaotnoIdentec, nou enn tou Axendou. Me utoo dpo novo ano 1000 mm
utvou de ota 4 vnod dev undoxt eni peocovta ano tmv Khuatiat Anhayn, anocehoOV KotaxpruvOLotuv to dtoC Heyanec noodtntec tou
TOu nopovtoc enpedoautvo Koodqua
vepo petoptpeto and nono poxpid
Mopobivoc. Mopvoc, Eunvox, Yhini
Ka atn etooohovikn anó tov Anide
uova. Itov avtinoba, unoprouv nepioxtc on sutier
na tnv eupútepn nepioh tng Avarohictc Meoo- Ennóda, ónoun npoopopá tou vepoú elva nonú uttpa ya va udoouut n diddoon tou io0, ama dev
unv eenouxdoouv, néyovtoc ea to enovonopu doo
no anná yiveta: Ta oúoxona aivai axdua unpoorá
μος nipoμε νpίεpα ano onες xpος δροστκά
Teon HEyanütepn and tn benan, onuc n hexovn anoopok tou Axehdou. Me utoo doo noveo and t000 mm Zepouue aKOuo ndoo anotehequatKó eg elvai 1O
vepoú autou expanouv abiozipioteç otov norpaieo
Kotahauddvouv onuavto nooooto toU AEN. dnno, ev ta unopodov va abonontouv ovonoenduevec epoouddec ea elvai kobopiotcic KO ya tn
xapa poc. Elva oto xtpi poc a anodeneouv ohnotc
Ka nepinhocec ama de eerontndor.
idioitepg veuponyoc Knodouc tnc Ouovoukaç KoI
KDI OEn Adoto, polvetoi nocn KopdotoIe dn opopa En xphon tou vepoo Ka tn dorpion VC n va avootobuioouv to udató Emeuuo tnc nopannnha, aneueuvouevoc oE doouc owonedouv va
Autó to opatcó aevopio rpénei, on elva aNoun eheyxduevn. Edv bev
ndon euola, va onotpantik, tovite naptoov tycapa pttpa ka undpteI d
H napouala 40.000 npoopuyuv Ko
uetovootalv oo 5 vnod tou Ayalou, o
onoloi Zouv oE OUvenkec oxpalou ou rodoguyec Ka touc JEtovdotec ea po Ta uand udatnd ouatruota inVEc notoua.
Tav Yoatv nopov, o nneov onuovtacec ouMOt etooahiac te dci opopa tn povt avoootavo
OEC tnc enepxduevne Khuotioic Anhaync, avoutve- un, touc Xuepvouc urivec négce to peyonotepo
nooootó twv KotoxpnumaudtwN KOI ennhtov.
nopatnpouvta nono tvtoveç ppoxoniatic, Kata
to teheutolo xpdva KOI touC Kahoxopvouc OI po
vaonquou Ka unoxpaotcou ouvp tEonnweel ue toxicnta, eo npoopónci uvpotono Ka ta oveponovevt oppovuata, Auvo xontdoeic autdc eivai tó0o paybalec, dote aduvoτουν να anoenκευούν συς φυοκές δεξομενές του
2oopouc Ko Eptouv enpaveiaed cac nmuupet
totidepouv anó ta peyana GOtd tvtpa OE Uptc
nepoές κοι tonou κατογωγnς oτό ενδοφέρει εδ
Kd Eudc nou 2ouue oen Lduo Ka ta vnadi, unovpauuiCoτος τους κnούους anό μα τέτοια onopoη Ος
conopd tou o0 anc tonitc KOMviec. tai vo ennoedoouv xplaua:
apya n ypryopa ea uetopepeei otouc a Tnv aypotaan napayuyn
dev yvopizei ouvopa KoI anootoeIc Doo no upo elvai to vnaf dnou Kánoioc notede dti ea Katopuyei ya
va npootateuel, tódo no 60oxonn, av de obovatn,
da eivai Kannepieahen tou av appuorioe Ezie, eline
econfutel ue toxnto, do npooponei uvpotono a ta oveponovevn ippdyuata, Auvo XontooEC Outic elvai too0 paybalec, ote aduvooμού , mρίς ουoοστική δυντότητα tη ουντρπn meognφia τους και θα 6εξομενές, τομευτηpeo , κς και
va tmoneoov Kavovec uyevic Kai vo nookongou tvo deÚtRoO KÚUO enonul- y Tn dioBEouotntoa tuv udatlv nopuv, ya tnv
epapuoatouv uttpo npogtoolac, am go gvopfos oK Karhquomc. KOnuon onv tov avayv taounv, yeupyav,
oo avoptpa o K. Kahquovnc.
Kohuon ohuv tov ovayv taounv, veupyv. anoppon, on eanooo0.
HOuvteo om oet. 9 pIounov KOI OIKOnovcevd.
HouviE on osn 6 xapatroiaCNd. Kon dovaun or dhouc uoc
ota ua tepdoDo nohtah Ka anotnuo-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα