Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NAEAA
MEAOI THE FIPPFAEP
ΣΑΒΒΑΤΟ
TENIKH
21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12475
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6- Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Ισχυρό το σοκ του Covid-19 στην οικονομία
TΤE: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΕΤΟΣ
800 cυρ σε 1A εκατ, εργαζόμενους, επαγγελματίες
Κρίνεται
το μέτρο
αnαγόρευσης
της κυκλοφορίας
T exrto enidopa ba dobei oe 1A eneropuiqua
egyatiuevoeg vov ubeeoé vopta, poburoés.
rkrébrgons energedparies nan avroenegolorjevoug noe da nágovv ve éerenro enibopa vuv 00 e
e, re omolo ba civan ardogero.
Ee dn ayogá o deigo Ilávga ku dotei n deveréryτα στους εeοδότες να καταβληeί μετογινίστrea χυ
eés xeguiong. To txrro deige lldoga orovg vyeevoog, tong egyuóuevong engy Tevu l'eappareia
Ilolamajs llgoorealas xa tov EOAY eine ón eqegd
eginov 108.000 evinoug. Oa narerebei evk
pannig ngolrodonopis, pe nvequn tou tuTwoύ ατοθεματικού του πουγγείου Οoνοpικν κατά
4 deo. evgi w ygis va zenaerel, vupead, otesaejaore augénparg otu -paladen aogadeinç rerv eénov 35 dun.
Huvyn dev axondeien
xavéva evbezópevo, xabis
α aτοpόσς θα λαμβάνονται ε
evvágryn pe y enyrequpogi
τuν πολιτν . κα κατά τη δνά
xeva rov Lapfatoetiguaov - xm
THANEZA THE E
eouv ern faouxrj obnyiu ya rav
watanokéunon rys embaing, te
-μένουμε σπίτ. και τον περ
ομό των μετακινήσεν μας,
Eiven zagangon ano
στροχή του Κυράου Μητοοκά
xn ere pjvund rou to andyevua
της Πέμπτη Ar λους εμdς
και τη συμπερηορά μας εβορτ
Ανοικτή στα κορονοομόλογα η ΕΕ
ηδενικούς ρυθμούς ανάπτυης της ελληνικής οκονομίας
| για το 2020 προβλέπει το βοσικό σενάριο της Τράπεζος της
Ελλόδος, έvαντι προηγούμενων εκτιμήσεων για ανάπτυξη
HEnuii Emrgon eterátn da ra egyuleia
ov deabéren, argelappavopévns s xuddge
2,4% . Σύpφωνα με την ΤE, Το σοκ θα είναι σχυρό τα δύο πρτα
Τρίμηνα, εν θα αντιστοθμισθεί μερικς τα δύο επόμενα . Εξοιρε.
ng raw domoveogiv navivev pa ro zedes ya
Τικά σημαντική η απόφοση της ΕΚΤ να συμπερολάβει τα ελληνικά
agoneévov va peubovv on ocnovogunés eTdong
ομόλογα στο QE των 760 δισ. εupω.
Η προσαρμογή του στόχου για Το δημοσιονομικό πλεόνασμα
συνεπάγεται οφλη , oρκεί να μην Τεθεί σε κίνδυνο η βωσιμότητα
Του χρέους , υπογραμμίζει η TrE στην κθεσή της
Ο oικονομικός αντίκτυπος εκδηλνεται μέσω τρυν διούλων .
Από την πλευρά της ζήτησης. με επιβράδυνση των εληνικν εξα
γωγν , τόσο αγαθν όσο και υπηρεσιν (μεταφορές, νουτιλία και
eorei va ndgen audua no doaenκάμέτpα πεηορμσμού της κυκλοyoglas..
Τaος στς μοζικίς μεταινήσς
Odgoevla qov veeg Aduev.
Ηφον ντερ άεν επεσμανε ότι η ΕΕ θα κίνι τα πο
vru ya vu orneta r evoia r gareiv-pelaiv
gegiç ious na alán. "Orav gerjepee pa v éetasoon égovv zepgioen nogove-opólay, agielgos
της Κομού δηοσ-τάουμε τα πάντα, ότι μπe
(είνα βοηθήσα σε αντήτην κίση θα χμηνιμοποκηθεί ,
ngos ta voná, nov xarayeágoνα ς τελενταίες ψέρe άα
yxepdevyon.
τουρισμός . και της εγχpιας κατανάλωσης και των επενδόσεων .
Πλειστηριασμοί. Σε διαπραγμά
Ιευσημετους Θεσμούς
ΚOρονοδς κθερίζει
nvEυρπη
Στα 1.3 δισ. το έλλειμμα συναλλαγιν τον Ιανουάριο
Αευβέρνηση mα το θμα των πλειστηυυμν , ev
χρedεται να ανησνχεί κανείς na ους πλειστηςα.
opoign, eine o vaovgrés Avdaregus "Adeng l'engyaόδης Συμπλήσε πος θευpeί παντελύς απίθvο o
τράnεξες ή θοσμο να οεeείoντα πλεστηραμοs
αντές της ρες- ν συμπλήρωσε πος τα δκοστήρια εί
vu eord evtó ro dudora.
evakand, S.168 vengol egovv nateygagel orv Evei Rdeevérnsa tav onolav orgv Iradie tuge to 1o0no reegovoiv avvalkariv
(3405), n ziga nov ézen deztei vo peyaivrego xariy
μα παγομέος Με 1a4 νέους θν τους το τελευταίο
24ego, eni ovvilov 110.568 enionpa xrruyeyeapuévev
χoυσμάτων, η Ευράπη είναι η ήτειρος κον άχα πληγοί
πτρισοότpο από την πανδημία.
arérpuye aleypa 13 beo, antyuévo sará 108
exer. oe oglon pe tov lovordgio 2019.Ee orobegés nhobgan Anonanilao Apgnlo Splantaga SparçonaD 1o Syl
xará 8,5%, evi or ežayaryis eyubeir yois watoyua artridpav nará 135%. To rețbené voopine peanitn
*r, xutiç on apanç anporv 24,4% .